Dalarnes Juristförening avhöll sitt ordinarie årssammanträde d. 28 juni 1924, därvid justitierådet Anshelm Berglöf höll föredrag om det nya ägostyckningsinstitutet i Dalarna. Förutvarande styrelseledamöter omvaldes. (Se Sv.J. T. 1924 s. 59).

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1924 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits av rådman Ivan Wikström över ämnet "Fastighetsbildningslagen", av advokaten Erik Schmeling över ämnet "Några ord om gift kvinnas underskrift å egna och mannens förbindelser" samt av auditören Ernst Fontell över ämnet "Några intryck och minnen från en tjänstgöring vid Scotland Yard".
    För tiden intill årssammanträdet i maj 1925 hava utsetts till styrelse: häradshövdingen frih. Erik Leijonhufvud, ordf., landssekreteraren J. Eurenius, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., borgmästaren Alb. Olsén och vice häradshövdingen Karl Ekberg, styrelsesuppleanter. Styrelsen har för samma tid utsett till skattmästare rådman Ivan Wikström och till klulbbmästare advokaten Gösta Heilborn.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1924 hava följande föredrag hållits: d. 29 febr. av advokaten frih. Georg Stjernstedt över ämnet "Några erfarenheter rörande tillämpningen av nya giftermålsbalken", d. 11 april av revisionssekreteraren E. G. Geijer över ämnet "Återköpsrätt till fast egendom", d. 24 april av professor Charles de Visscher över ämnet "Repressaliemedel enligt internationell praxis och enligt akten för Nationernas Förbund", d. 13 okt. av professor Paul Vinogradoff över ämnet "Revival of Natural Law", d. 10 nov. av e. o. hovrättsnotarien Karl Olivecrona över ämnet "David Nehrman-Ehrenstråle: En storman i svensk juridik" och d. 27 nov. av professor E. Zimmern över ämnet "Genèveprotokollet".
    Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid 1925 års ingång följande: professor Th. Engströmer, ordf., docenten Åke Holmbäck, v. ordf., e. o. hovrättsnotarien Harry Henschen, sekr., e. o. hovrättsnotarien Einar Nilsson, v. sekr., jur. stud. K. L. H. Nylander, föreståndare för kollegieverksamheten, jur. stud. C. G. G:son Eeijonhufvud, bibliotekarie, häradshövding Axel Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån, jur. stud. C. M. B. Hagendahl, klubbm.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under 1924 sammanträtt d. 3 nov., därvid rektorn Filip Holmqvist i Göteborg höll föredrag över ämnet; "Om skriftjämförelse för rättsligt ändamål",

NOTISER. 85    Till styrelse valdes e. o. hovrättsnotarien E. Uddenberg, ordf., e. o. hovrättsnotarien Einar Anderberg, v. ordf., jur. kand. Per Örtengren, sekr., jur.stud. Bertil Broberg, skattm., och jur. stud. Ivar Öhman, klubbm.