Stockholms Högskolas Juridiska förenings styrelse utgöres, efter vid årsmötet i okt. 1924 förrättade val, av jur. stud. Arne Hasselgren, ordf., jur. stud. Sven Lutteman, v. ordf., jur. stud. Rudolf Lindh, sekr., jur. stud. Gösta Hansson, skattm., samt jur. stud. Nils Gustaf Stjernberg, bibliotekarie.
    Vid sammanträden under år 1924 hava följande föredrag hållits: d. 31 jan. av förste legationssekreteraren Erik Boheman över ämnet: "Nationernas Förbund på nära håll", d. 28 mars av advokaten Nils Berglund över ämnet: "Några erfarenheter från domstolar och advokatkontor i Förenta staterna", d. 16 sept. av Justizrat, D:r Magnus över ämnet: "Aus dem deutschen Rechtsleben", d. 1 dec. av e. o. hovrättsnotarien Gunnar Prawitz över ämnet: "Några problem från en andre notaries arbetsområde". Härjämte ha under året anordnats tre rättsfallsdiskussioner, inledda d. 3 mars av e. o. hovrättsnotarien Åke Quensel, d. 18 nov. av justitierådet Nils Alexanderson och d. 17 dec. av jur. stud. Ivar Agge.

 

    Nya böcker. Auktoritativa kommentarer till den nya förmynderskapslagen föreligga numera. Å Norstedts förlag hava sålunda utkommit:
    E. STENBECK och A. LINDHAGEN. Den nya förmynderskapslagen jämte dithörande författningar. 446 s. Kr. 10.00.
    E. STENBECK. Förmyndare och gode män enligt nya förmynderskapslagen. 127 s. Kr. 2.75.
    A. LINDHAGEN. Överförmmyndares skyldigheter. 148 s. Kr. 2.75.

 

    Nedsatt prenumerationsavgift för juris studerande. I syfte att för de juris studerande underlätta prenumeration å Svensk Juristtidning har redaktionen beslutat nedsätta prenumerationsavgiften år 1925 för de juris studerande till 10 kr. Nya prenumeranter böra för att komma i åtnjutande av denna förmån snarast möjligt anmäla sig hos Svensk Juristtidnings ombud vid universiteten och Stockholms högskola, nämligen akademinotarien Th. Fries, Uppsala, akademikamreraren N. Hintze, Lund, och e. o. hovrättsnotarien Ph. Hult, Stockholm. Redan varande prenumeranter bland de juris studerande, till vilka tidskriften måst i vanlig ordning utsändas mot postförskott å 13 kr., äga å expeditionen återbekomma skillnaden mellan detta belopp och den nedsatta avgiften eller alltså 3 kr.

 

    Dödsfall. Häradshövdingen Hans Joachimsson avled 18 nov. 1924. J. var född i Bankekind. Österg. l. 9 febr. 1867, avlade mogenhetsex. i Linköping 1885 och hovrättsex. i Uppsala 1889. Efter tingstjänstgöring utnämndes J. till vice häradshövding 1894 och blev 1905 häradshövding i Finspånga länsdoms. J. var ledamot av stadsfullmäktige i Norrköping samt under ett antal år ordförande i drätselkammaren där.
    Rådmannen Arvid Gustaf Hernblom, född i Stockholm 12 maj 1871, har 9 dec. 1924 avlidit. H. avlade mogenhetsex. i Stockholm 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tjänstgöring såsom t. f. domhavande under Svea hovrätt och i Stockholms rådst. rätt utnämndes H. till civilassessor 1913 och till rådman i Stockholm 1919. H. var juridiskt biträde vid Garnisonssjukhuset i Stockholm sedan 1907, krigsdomare i reg.-krigsrätterna vid Vaxholms grenad-

86 NOTISER.järreg., Vaxholms kustartillerireg. och Svea ingenjörskårs fästningskompani sedan dec. 1915 samt ordin. led. i Stockholms stads rättshjälpsanstalt.
    Borgmästaren Peter Fredrik Wilhelm Lamberg avled d. 14 dec. 1924. Född i Göteborg 12 febr. 1857, avlade L. mogenhetsex. där 1874 och hovrättsex. i Lund 1881. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt utnämndes L. 1884 till vice häradshövding. Han blev förste rådhuskanslist i Göteborg 1887, stadsnotarie där 1898, rådman 1905 samt handels- och politiborgmästare 1912. L. var ledamot och vice ordf. i Göteborgs drätselkammare sedan 1899 samt innehade ett flertal andra kommunala och enskilda förtroendeuppdrag. Han var ledamot av Musikaliska akademien samt av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg.
    F. d. hovrättsrådet Nils Gustaf Albert Lilienberg har 29 dec. 1924 avlidit. L. var född 2 maj 1867, avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1884 och jur. utr. kand. ex. 1891. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde L. i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1901, assessor 1902 och hovrättsråd 1909. Han erhöll avsked från hovrättsrådsämbetet jan. 1915.
    Rådmannen Magnus Gabriel Eugéne Schlyter, född 24 juli 1852 i Förslöv, Krist. l., har 12 jan. 1925 avlidit. S. avlade mogenhetsex. i Lund 1875 och hovrättsex. där 1879. Efter tingstjänstgöring blev han stadsfogde i Oskarshamn 1882 och rådman där 1904. S. var ordf. i byggnadsnämnden i Oskarshamn och ombudsman vid Smålands ensk. banks avd.-kontor där sedan 1890.