100 NOTISER.    Juristföreningen i Stockholm har under år 1925 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 20 febr. av prof. Martin Fehr om en eventuell nordisk lagstiftning ang. skuldebrev, d. 16 mars av prof. Antti Tulenheimo om strafflagstiftningen i Finland, d. 9 okt. av prof. Nils Stjernberg över ämnet "Drag ur Förenta staternas rättsliv" och d. 11 dec. av justitierådet A. Kôersner om valutafrågor i rättslig belysning. Styrelsen utgöres av justitierådet B. Wedberg, ordf., advokaten C. Ljungholm, v. ordf., advokaten O. Lagerström, sekr., ävensom justitieråden A. Kôersner och N. Alexanderson, konstituerade revisionssekreteraren, hovrättsrådet O. Montelius, rådmannen K. V. Masreliez och hovrättsassessorn E. Lind.

 

    Göteborgs Juristklubb har under 1925 haft fem sammanträden, därvid föredrag hållits av assessor Nils Falck över ämnet "Några intryck från parisiska brottmålsdomstolar", av advokat Karl Axel Vinge över ämnet "De nya linjerna för utförande av talan i och handläggning av civila mål vid Göteborgs rådhusrätt", av docenten Hadar Berglund över ämnet "Vittnespliktens omfattning. Några reflexioner i anslutning till processreformprogrammet", av professor E. Kallenberg över ämnet "Om tillåtligheten av s. k. fastställelsetalan enligt svensk rätt" samt av överläkaren vid Göteborgs hospital, dr Nils Anton Nilsson över ämnet "Om behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar".
    Till styrelse för arbetsåret 1 nov. 1925—1 nov. 1926 valdes advokaten Axel Forssman, ordf., assessorn Torsten Gedda, v. ordf., advokaten Knut Arning, sekr., magistratssekreteraren Jarl Holmqvist, kassaförv., assessorn C. G. Björck, bibliot., samt e. o. hovrättsnotarien Bertil Landberg, klubbm.

 

    Malmö—Lunds Juristförening har sammanträtt d. 16 dec. 1925 i Malmö, därvid landskamreraren G. Eiserman höll föredrag om kommunalskattefrågan. Till ordf. för nästa sammanträde utsågs jur. dr Oscar Hedenskog i Malmö och till v. ordf. borgmästaren Per Gamstorp i Lund.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening har hållit ordinarie sammanträde d. 12 dec. 1925 i Landskrona med diskussion över ämnet "Processreformer utan lagändring" med borgmästaren Munck af Rosenschöld såsom inledare. Någon styrelse i egentlig mening skall, enligt föreningens beslut vid ordinarie sammanträde under fjoråret, icke finnas utan utses för varje år ordförande, vice ordförande samt sekreterare och skattmästare. De tvenne sistnämnda uppdragen omhänderhavas av samme person. Förenämnda funktioner innehavas enligt föreningsbeslut å sista sammanträdet av resp. borgmästare J. Bååth, advokaten Olof Lundqvist och advokaten Erik Bunth, samtliga i Hälsingborg.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1925 sammanträtt två gånger. Vid första sammankomsten d. 24 jan. höll rådmannen H. Sandell, Hälsingborg, föredrag över den nya förmynderskapslagstiftningen. Vid föreningens andra sammanträde d. 28 nov. höll revisionssekreteraren A. Lindhagen föredrag över ämnet "Några synpunkter i anledning av den ifrågasatta revisionen av lagen d. 28 okt. 1887 om skiljemän". Båda sammanträdena voro synnerligen talrikt besökta av jurister från östra Skåne och Blekinge och bevistades även av representanter för de andra skånska juristföreningarna.

 

    Västmanlands Juristförening har under 1925 hållit tre sammanträden, samtliga i Västerås. Vid sammanträde d. 25 febr. höllos två föredrag, det ena av stadsnotarien H. Cronholm över ämnet "Några synpunkter på städernas väghållningsskyldighet" och det andra av advokaten Frithiof Wiklundh om

 

NOTISER. 101"Grunderna för utmätande av kostnadsersättning i mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter". D. 23 maj höll revisionssekreteraren A. Lindhagen föredrag om "Den nya förmynderskapslagen". Till åhörande av detta föredrag hade inbjudits överförmyndarna i länet, vilka talrikt tillstädeskommit. Vid sammanträdet d. 27 nov. höll rådmannen Victor Åsberg föredrag om "Processreform utan lagändring". Föreningens styrelse för år 1926 utgöres såsom under år 1925 av landshövdingen Walter Murray, ordf., samt borgmästaren John Karlsson, rådmannen Gunnar Hedenström, länsassessorn Axel Rudberg, advokaten Ruben Nyman, häradshövdingen Anton Wetterling och advokaten Frithiof Wiklundh.