Bertil Wieselgren †. Född d. 4 dec. 1882 i Göteborg, avlade Wieselgren mogenhetsex. i Stockholm 1900 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i jordbruksdepartementet och Svea hovrätt blev Wieselgren vid nämnda hovrätt t. f. fiskal 1911, e. o. assessor 1912, fiskal 1918 och hovrättsråd s. å. Under 1915 och 1916 biträdde han i civildepartementet vid beredningen av vissa lagstiftningsärenden bl. a. rörande ny instruktion för landshövdingarna och ny brandstadga. 1917 förordnades han att tills vidare biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om revision av skiftesstadgan och därmed sammanhängande författningar. Såsom ledamot av skifteslagstiftningskommissionen och jordstyckningskommissionen deltog han i utarbetandet av deras 1918 och 1920 avgivna förslag. Den överarbetning av dessa förslag, som sedermera ägt rum inom justitiedepartementet, har i huvudsak verkställts av Wieselgren och förslagen hava ock av honom föredragits i lagrådet. Han var sysselsatt med propositionsarbetet ända till en vecka före sin bortgång d. 17 jan. detta år.
    Wieselgren var en skarpsinnig jurist och ägde en betydande formell begåvning. Trots en sedan några år bruten hälsa fortsatte han med stor viljestyrka och ihärdighet det maktpåliggande arbete, som var honom anförtrott, och det

 

106 NOTISER.måste djupt beklagas, att det ej blev honom förunnat att få medverka, till dess det stora lagverk, åt vilket han ägnat sina bästa krafter, blivit lyckligen genomfört. Många vänner sakna honom.                                                          

   E. S.