Svensk Juristtidnings lagsamling kan för föregående år avslutas redan i detta häfte tack vare den omständighet att sista numret av Svensk författningssamling för år 1925 utkom redan d. 5 jan. 1926. Jfr Sv. J. T. 1923 s. 92.
    Årgång 1925 skall icke inbindas förrän 10-årsregistret till rättsfallsavdelningen utkommit. Registret åtföljer andra häftet 1926.

 

    Ny justitieminister i Finland. Republikens president har d. 30 dec. 1925 till justitieminister kallat och utnämnt häradshövdingen U. J. Castrén. Minister Castrén, som är född 1886, avlade juridisk ämbetsexamen 1907 och, efter domarepraktik, juris utr. kandidatexamen 1912. Efter ett par års advokatverksamhet och ett par års tjänstgöring vid Helsingfors rådhusrätt, blev han assessor i kolonisationsstyrelsen 1918 och häradshövding i Saarijärvi domsaga 1922. Samma år kallades Castrén till medlem av lagberedningen, först såsom yngre och sedan 1924 som äldre ledamot. Minister Castrén har även utövat juridisk lärarverksamhet vid universitetet och jämte prof. Granfelt utgivit en kommenterad formulärsamling för studenter och yngre domare (1915 och 1924).

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 11 dec. 1925 till militär ledamot i högsta domstolen förordnat konteramiralen vid flottan Carl Fredrik Wilhelm Riben.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 6 nov. 1925 förordnat professorn A. Brusewitz att inom justitiedepartementet verkställa en förberedande utredning ang. de åtgärder, som kunna vara påkallade för åstadkommande av ett närmare samarbete mellan regeringen och riksdagen i utrikespolitiska angelägenheter m. m.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har d. 31 dec. 1925 utsett förste legationssekreteraren C. A. H. Westring till sekreterare hos ordföranden i den internationella kommissionen för kodifiering av folkrätten.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 31 dec. 1925 förordnat revisonssekreteraren frih. Anton Cederström att fortf. fr. o. m. d. 1 jan. 1926 under tre år vara ordförande i nedre justitierevisionen.
    K. M:t har d. 18 dec. 1925 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh, vice häradshövdingen Sigurd Odéen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Seve Ekberg och hovrättsrådet i Svea hovrätt Oscar Montelius att fr. o. m. d. 1 jan. t. v. t. o. m. d. 30 juni 1926 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under åren 1924 och 1925 hava följande personer första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    1924 d. 7 mars assessorn i Svea hovrätt E. V. B: son Lind; d. 25 juli assessorn i Svea hovrätt N. J. Berlin, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge N. E. Sandberg; d. 1 aug. assessorn i Göta hovrätt S. H. E. Hellichius; d. 21 aug. assessorn i Svea hovrätt K. O. Lamm; d. 29 aug. assessorn i Svea hovrätt G. W. Hemberg; d. 12 sept. assessorn i Svea hovrätt T. P. J. Petersson, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge I. L. Wieslander; d. 27 sept. assessorn i Göta hovrätt H. A. Sjögren; d. 3 okt. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge S. Petersson.
    1925 d. 30 jan. assessorn i Svea hovrätt H. Guldberg; d. 27 febr. assessorn i Svea hovrätt P. E. Poss; d. 17 april assessorn i Svea hovrätt B. A. Scherdin; d. 3 juli assessorn i Svea hovrätt A. T. Salén, assessorn i Svea hovrätt B. G. H. Hammarskjöld; d. 17 juli assessorn i Svea hovrätt F. J. C. Sterzel; d. 7 aug. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge H. G. L. Wickström; d. 28 aug. assessorn i Svea hovrätt S. E. H. Turén, assessorn i Göta hovrätt R. Gyllenswärd; d. 2 okt. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge H. Ericsson; d. 6 nov. vice häradshövdingen F. Appelberg.