NOTISER. 107    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 21 nov. 1925 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn Hans Fredrik Ljungholm;
    d. 11 dec. 1925 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Karl Emanuel Zuhr och Sven Arvid Afzelius;
    d. 18 dec. 1925 till assessorer i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarierna Olof Alsén och Johan Adolf Gunnar Dahlman;
    d. 31 dec. 1925 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn Trygve Liljestrand.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 31 dec. 1925 förordnat sekreteraren i lagberedningen, assessorn i Svea hovrätt Erik Valle B:son Lind att fr. o. m. d. 1 jan. 1926 vara ledamot i beredningen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    den 21 nov. 1925 till häradshövding i Hallands läns mellersta domsaga fr. o. m d. 1 dec. 1925 utnämnt riksdagens militieombudsman, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge John Arthur Samuelson;
    d. 11 dec. 1925 till vice häradshövding vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Lars Olof Tillner;
    d. 18 dec. 1925 beviljat häradshövdingen i Norra Roslags domsaga Johan Albert Teodor Ringenson avsked fr. o. m. d. 1 jan. 1926;
    d. 15 jan. 1926 beviljat häradshövdingen i Västerbergslags domsaga Ernst Magnus Grenander avsked fr. o. m. d. 21 jan. 1926.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 18 dec. 1925 förordnat vice häradshövdingen Lennart Almqvist att fr. o. m. d. 1 jan. 1926 t. v. till utgången av år 1927 vara vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 18 dec. 1925 till borgmästare i Uddevalla utnämnt rådmannen därstädes, vice häradshövdingen Karl Schultz Rasmussen;
    d. 31 dec. 1925 till borgmästare i Torshälla utnämnt jur. kand. Eric Carl August Wahlberg;
    d. 31 dec. 1925 beviljat borgmästaren i Karlstad Karl Josef Lindholm avsked fr. o. m. d. 1 jan. 1926.

 

    Stockholms högskola. Den efter justitierådet Ekeberg lediga professuren i civilrätt sökes av docenterna K. Benckert, Stockholm, och R. Bergendal, Lund, prof. C. G. Bergman, Lund, samt docenten A. Holmbäck, Uppsala.
    Professuren i statsrätt efter prof. O. Varenius, som avgått med pension d. 31 aug. 1925, sökes av docenten N. Herlitz, lektorn F. Lagerroth och juris dr C. G. Melander, alla i Stockholm.

 

    Polisskolan i Stockholm. K. M:t har d. 21 nov. 1925 förordnat, att jämte polismästaren i Stockholm G. R. Hårleman såsom ordf. i styrelsen för polisskolan i Stockholm, borgarrådet O. E. Larsson och advokaten friherre Georg Stjernstedt skola under fem år fr. o. m. d. 1 jan. 1926 vara ledamöter av nämnda styrelse ävensom att förste polisintendenten H. O. Frick, professorn N. H. Å. Hassler och rådmannen i Södertälje J. B. Christenson skola under samma tid vara suppleanter för styrelseledamöterna.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda vikarier:1 A. Bagges (president i skiljedomstol i London) av H. Forssman, N. Gärdes (vattenrättsdomare) av Å. Hartelius, E. Stenbecks (lagberedningen) av H. Forsberg, R. von Kochs (lösdrivarlagstiftning m. m.) av G. Ramstedt, T. Nothins (statsråd) av J. Smith, S. Dahlqvists (icke-rättsbildade domsagobiträdenas ställning i avlöningshänseende m. m.) av S. Turén, M. Ehrenborgs (stadsplanelagstiftning) av G. Åberg, P. Cederschiölds (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten) av E. Björkman, R. Eklunds (arbetslöshetsförsäkring) av H. Wöhler, G. Bendz (banklagstiftning m. m.) av H. Hellichius, A. Lindhagens (lagberedningen) av

 

1 Det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn. 

108 NOTISER.W. Hemberg, E. Geijers (justitieombudsman) av T. Petersson, W. Aschans (statssekreterare i kommunikationsdepartementet) av I. Wieslander, H. Wallers (biträder i finansdepartementet) av H. Sjögren, A. Afzelius' (chef för justitiedepartementets lagavdelning) av S. Petersson, A. Bryckers (särskild vattenrättsdomare) av P. Poss och E. Sandströms (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten) av B. Scherdin.
    Dessutom uppehållas med egna rotlar förordnade revisionssekreterarna S. Odéens (biträder inom jordbruksdepartementet) och S. Ekbergs (biträder inom justitiedepartementet) befattningar av T. Salén och H. Wickström.