Tjänstlediga hovvättsråd och assessorer. Följande ordinarie ledamöter och assessorer i hovrätterna åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.1
    I Svea hovrätt: hovrättsråden friherre H. Nordenskjöld (president i internationella skiljedomstolar i Konstantinopel), B. Wieselgren (biträder i justitiedep:t, skifteslagstiftning), H. Wikander (biträder i justitiedep:t, sjörättslagstiftning), E. Kellberg (statssekreterare), R. Lundbergh och O. Montelius (förordnade revisionssekreterare), H. Forssman (t. f. revisionssekreterare), N. Vultvon Steyern (processkommissionen), G. Ramstedt (t. f. revisionssekreterare), Th. Sjöfors (biträder i jordbruksdep:t, skogslagstiftning), G. Siljeström (biträder i justitiedep:t, strafflagstiftning) och T. Liljestrand (processkommissionen) samt assessorerna H. Elliot (biträder i justitiedep:t, krigslagstiftning), E. Lind (lagberedningen), N. Berlin (biträder i försvarsdep:t, ersättningsfrågor rörande försvarsväsendet), W. Hemberg och T. Petersson (t. f. revisionssekreterare), H.Guldberg (t. f. byråchef för lagärenden i finansdep:t), P. Poss, B. Scherdin och T. Salén (t. f. revisionssekreterare), B. Hammarskjöld (byråchef för lagärenden i socialdep:t), F. Sterzel (juridisk rådgivare vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet), S. Turén (t. f. revisionssekreterare), P. V. Santesson (biträder i justitiedep:ts lagavdelning), F. W. Killander (biträder i socialdep:t, socialförsäkringslagstiftning) och K. G. Hjärne (Dalautredningen). Därjämte äro hovrättsråden T. Strömman och O. Hæggström tjänstlediga på grund av sjukdom.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden K. Levinson (statsråd), E. Bergendal (ledamot å lagavdelningen i justitiedep:t) och J. Smith (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna H. Wöhler, H. Hellichius, H. Sjögren och R. Gyllenswärd (samtliga t. f. revisionssekreterare). Härutöver åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kammaren.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden S. Ekberg (biträder i justitiedep:t) och Å. Hartelius (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna J.Alsén (expeditionschef), A. Rundquist (t. f. expeditionschef), E. Sandberg (biträder i socialdep:t), I. Wieslander, S. Petersson, H. Wickström och H. Ericsson (de fyra sistnämnda t. f. revisionssekreterare). Ett hovrättsrådsämbete är vakant.

 

    Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare) samt H. Kylander (biträder i justitiedep:t, kyrkolagstiftning). Dessutom åtnjuter under riksdagstiden ledamoten av riksdagens första kammare Th. Borell för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet. Häradshövdingarna H. Swedborg och N. Johansson äro tjänstlediga på grund av sjukdom.
    Under Göta hovrätt: J. Samuelson (militieombudsman), K. J. Schlyter (statsråd) och H. von Sydow (vattenrättsdomare). Dessutom åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare H. Rogberg och A. Åkerman samt ledamoten av andra kammaren Th. af Ekenstam för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt tjänstgöra för närvarande såsom t. f. revisionssekreterare,

 

1 Det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes eftervarje namn. 

NOTISER. 109näml. H. Forsberg, G. Åberg, E. Björkman och F. Appelberg. Följande uppehålla för närvarande häradshövdingämbete i nedannämnda domsagor, nämligen: O. Karlsson i Väster-Närkes doms. (häradshövdingen vattenrättsdomare), R. Seldén i Kalix doms. (hhvd. vattenrättsdomare), K. Jancke i Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), T. Brandt i Norra Roslags doms. (ämb. vakant), E. Forssblad i Uppsala läns södra doms. (ämb. vakant), F. Wiberg i Luleå doms. (hhvd. tjl. på gr. av sjukdom), T. Sandström i Västerbottens mell. doms. (ämb. vakant) och P. Grufman i Hedemora doms. (hhvd. tjl. för fastighetsregisterarbete). Vidare tjänstgöra L. Almqvist och K. F. Pfeiffer såsom vattenrättssekreterare vid resp. Österbygdens och Norrbygdens vattendomstol, varjämte H. Bcekman innehar förordnande såsom särskild vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol och H. Fagerström såsom inskrivningsdomare i Södra Roslags doms. S. Luterkort innehar såsom ledamot av riksdagens första kammare för närvarande icke något förordnande. Såsom biträdande domare tjänstgöra B. Jacobsson, E. Young, C. J. von Essen och L. O. Tillner.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: C. A. Norelius i Nordals, Sundals och Valbo härads doms. (hhvd. vattenrättsdomare), G. Ottosson i Finspånga läns härads doms. (ämb.vakant), A. Arbman i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads doms. (hhvd. statsråd), Hj. Torell i Hallands läns södra doms. (hhvd. riksdagsman), G. Glifenberg i Hallands läns mellersta doms. (hhvd. militieombudsman), H. Wullt i Norra och Södra Vedbo härads doms. (hhvd. riksdagsman) och E. Severin i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads doms. (hhvd. riksdagsman). Av övriga vice häradshövdingar under hovrätten är S. Odéen förordnad revisionssekreterare, J. Wandén och G. Lundström äro vattenrättssekreterare i resp. Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstol samt B. Lundberg och S. Nordlund biträdande domare.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge äro C. Ehrenborg, E. Hernlund och J. Molt biträdande domare. Under tillfällig adjunktion för Molt vikarierar H. Nohrlander såsom biträdande domare i V. Göinge härads domsaga.