H. JUHLIN-DANNFELT: Lantbrukets historia. Världshistorisk översikt av lantbrukets och lantmannalivets utveckling. Stockholm 1925. J. Beckmans bokförlag. XI + 875 sid.

 

    Det är ett ofantligt kunskapsmaterial förf. på ett lättfattligt och översiktligt sätt delger läsaren i detta arbete. Som förf. framhåller i förordet, utgör historien om jordbrukets utveckling under tidsåldrarna en viktig del av den mänskliga kulturhistorien, och man har allt skäl att vara förf. tacksam för det arbete han nedlagt på att giva den svenska allmänheten denna sammanfattande översikt över de olika folkens insatser inom ifrågavarande del av utvecklingsarbetet.
    Efter en inledande kort redogörelse för husdjurs och odlade växters härkomst kommer förf. in på sitt egentliga ämne, lantbrukets utveckling i olika länder. Framställningen av denna har förf. uppdelat på fyra tidsepoker, forntiden och den gamla tiden, medeltiden, nyare tiden (1500 — 1815) samt det rationella jordbrukets period eller tiden efter den franska revolutionstiden. Inom var och en av dessa tidsperioder lämnar förf. en översiktlig redogörelse för utvecklingen inom de olika länderna, även de utomeuropeiska.
    Arbetet tillhör naturligtvis i första hand den ekonomiska litteraturen, men varför anm. ansett detsamma böra bliva föremål för omnämnande även i denna tidskrift är, att det jämsides med framställningen av den ekonomiska utvecklingen jämväl lämnar en, såvitt anm. kunnat kontrollera, i stort sett tillförlitlig redogörelse för jordrättens och jordbruksrättens utveckling i de olika länderna. Det är naturligtvis endast huvuddragen av denna rättsutveckling förf. kunnat medtaga, och det framgår ju såväl av framställningen själv som av de litteraturhänvisningar förf. lämnar, att det huvudsakligen är i den ekonomiska och historiska litteraturen förf. sökt sina källor, men å andra sidan gör det nära sammanförandet av de rättsliga och de ekonomiska utvecklingsmomenten, att arbetet ävenför juristen är av största intresse, på samma gång som det genom de talrika lagstiftningsdata, för vilka det redogör, är väl ägnat att användas av den, som önskar att orientera sig på ett visst område.
    Av särskilt intresse för den svenske juristen är den ingåenderedogörelse förf. lämnar för det germanska rättssystemets växande inflytande efter folkvandringarna, dess förmåga att hålla sig kvar

 

ANM. AV H. JUHLIN-DANNFELT: LANTBRUKETS HISTORIA. 145genom århundraden och dess slutliga upplösning inför kraven på jordbrukets ökade intensitet.
    Naturligtvis kunna olika meningar råda i vissa detaljer, men i stort sett torde kunna sägas, att förf. lyckligt löst den uppgift han ställt sig: att fylla den lucka inom den svenska litteraturen som avsaknaden av ett arbete över lantbrukets historia representerat.
    En allmän erinran måste emellertid göras, nämligen den att förf. beklagligtvis icke ägnat det intresse åt korrekturläsningen, som varit önskvärt. Till följd härav innehåller arbetet en hel del språkliga inadvertenser och tryckfel, som stöta vid läsningen.
    Bortsett härifrån kan anm. emellertid med nöje anbefalla arbetet till läsning även för dem, som liksom anm. har juridiken till sin livsuppgift.

P. von Seth.