Arvsrätten i Sovjet-Ryssland. Enligt Sovjet-Rysslands civillag, som trädde i kraft den 1 januari 1923, medgivas arv på grund av lag eller testamente blott till belopp ej överstigande 10,000 guldrubel (se Sv. J. T. 1924 s. 112). I ett nyligen till presidiet för centrala exekutivkommittén framlagt förslag föreslås emellertid upphävande av nämnda gräns för legal och testamentarisk succession. Statens andel i kvarlåtenskaperna skall i stället tillgodoses på arvsbeskattningens väg. Enligt förslaget skall sålunda vid succession på grund av arv eller genom testamente kvarlåtenskapen beläggas med skatt, som beräknas å kvarlåtenskapen i dess helhet, ej å de särskilda arvs- och testamentslotterna. I kvarlåtenskapen inräknas vid skattens

 

156 ARVSRÄTTEN I SOVJET-RYSSLAND.beräkning ej hushållsföremål, den s. k. byggnadsrätten (jfr Sv. J. T. 1924 s. 109 — 110), jordbruksinventarier och produkter, som tillhöra familjens samtliga medlemmar, försäkringssummor, författarrätt, patent å uppfinningar samt arvlåtarens insättningar i statens sparkassor. Vidare äro kvarlåtenskaper, som ej överstiga 1,000 guldrubel, befriade från skatt. För kvarlåtenskaper, som överstiga nämnda belopp men ej uppgå till 2,000 rubel, utgår skatten med 1 %, för 2,000—6,000 rubel med 20 rubel för de första 2,000 rublerna och för resten 5 %, för 6,000—10,000 rubel med 220 rubel för de första 6,000 rublerna och för resten 8 %, för 10,000—40,000 rubel med 540 rubel för de första 10,000 rublerna och för resten 10 %, för 40,000 — 100,000 rubel med 3,540 rubel för de första 40,000 rublernaoch för resten 25 %, för 100,000 — 200,000 rubel med 18,540 rubelför de första 100,000 rublerna och för resten 40 %, för 200,000 — 500,000 rubel med 58,540 rubel för de första 200,000 rublerna och för resten 60 % samt för kvarlåtenskaper överstigande 500,000 rubel med 238,540 rubel för 500,000 rubel och för resten 90 %. Någon uppdelning av arvs- och testamentstagarna i särskilda klasser har ej skett, vilket förhållande torde bero därpå, att arvsordningen omfattar blott descendenter, efterlevande make och till arbete oförmögna personer, som under minst ett år åtnjutit fullt underhåll av arvlåtaren, samt att testamente till andra än de arvsberättigade icke är tillåtet.
    Jämte arvskatten föreslås skatt å gåva efter skattesatser, som utgöra hälften av de för arvsskatten föreslagna. Egendom, vars värde icke överstiger 1,000 rubel, är befriad från gåvoskatt. Detsamma gäller oavsett beloppets storlek om donationer till staten och vissa juridiska personer.
    Förslaget innebär ett brytande av principen om arvsrätt för staten vid sidan av arvingarna och ett accepterande av den västerländska uppfattningen, att det allmännas anspråk på arv bör, där danaarv ej föreligger, tillgodoses på arvsbeskattningens väg.

E. L.