Nordisk juriststämma i Stockholm och Uppsala i september 1926. Styrelsen för Tore Alméns minnesfond har vid sammanträde d. 14 mars 1926 beslutat anordna ett nordiskt studiemöte för juris studerande och yngre jurister (»juriststämma»), som under medverkan av Stockholms Högskolas Juridiska Förening samt Juridiska Föreningen i Uppsala kommer att hållas under tiden d. 5—18 september innevarande år.
    Företaget är avsett att, i likhet med Studenter-Jurist-Stævnet i Köpenhamn 1918, bereda studenter, tillhörande de nordiska ländernas juridiska fakulteter,

 

NOTISER. 157tillfälle att åhöra föreläsningar i juridiska ämnen av samfällt nordiskt intresse och att samtidigt stifta personlig bekantskap. Berättigade att deltaga i mötet äro även examinerade jurister, vilka avlagt examen tidigast under år 1924.
    Föreläsningar komma att hållas vid Stockholms Högskola och Uppsala Universitet dels av svenska rättslärare och andra jurister från Sverige, dels av särskilt inbjudna universitetslärare från grannländerna (professorerna H. Munch-Petersen, Köpenhamn, F. Stang, Oslo, och A. Tulenheimo, Helsingfors).
    Föreläsningarna hållas i regel till ett antal av tre om dagen. De främmande föreläsarna hålla envar tre till fyra föreläsningar och de svenska en till tre. En av dagarna torde anordnas diskussionsmöte angående något spörsmål av gemensamt intresse för deltagarna.
    Enligt den uppgjorda planen skola de utländska deltagarna i stämman ankomma till Stockholm söndagen d. 5 september, varefter stämman skall fortgå i denna stad till torsdagen d. 16 i samma månad, då mötet skall förläggas till Uppsala för att där avslutas lördagen d. 18 september.
    För att bereda möjlighet till deltagande åt dem, som äro intresserade för stämman men av ekonomiska skäl skulle vara förhindrade att bevista densamma, har Tore Alméns minnesfond beslutat att för 40 deltagare från vart och ett av de främmande länderna dels bekosta resebiljetter (III klass järnväg med sovvagn, II klass båt Helsingfors eller Åbo till Stockholm tur och retur), dels bereda fritt logi.
    Under vistelsen i Stockholm tillhandahålles sålunda nämnda antal deltagare rum å hotell (delat rum för två) eller inkvartering i privata familjer. Härjämte anordnas för samtliga utländska deltagare daglig mathållning å restaurant till billigt pris, cirka 4 kr. för tre dagliga måltider (frukost, lunch och middag). Alla utländska deltagare äro även inbjudna till de festligheter, som komma att hållas. Följande festligheter äro planerade: en enkel välkomstfest å Stockholms rådhus, en teaterföreställning, en fest å Stockholms stadshus, en avskedsfest å Grand Hôtel Royal samt möjligen en utfärd i Stockholms skärgård.
    Under tredagarsvistelsen i Uppsala kommer fri inkvartering hos familjer och studenter att beredas förenämnda antal utländska deltagare. Tillfälle skall anordnas att under sakkunnig ledning bese den gamla universitetsstaden, varjämte planeras en välkomstfest, ett "studentspex" och en avskedsmiddag, till vilka festligheter samtliga utländska deltagare bliva inbjudna gäster. För ovannämnda antal utländska deltagare bekostar Almenfonden fri resa till Uppsala och åter.
    Anmälan om deltagande skall göras genom ifyllande och översändande av formulär, som komma att tillhandahållas genom ombud i de särskilda länderna. I anmälan bör meddelas, huruvida deltagare önskar komma i åtnjutande av friresebiljett till Stockholm och åter samt fritt logi, ävensom huruvida deltagare önskar övervara även den del av mötet, som förlägges till Uppsala. För den händelse i något av länderna flera än 40 anmäla sig till erhållande av de förmåner som kunna ifrågakomma endast för detta antal, bestämmes av vederbörande lokala organisationer i landet, vilka av de anmälda personerna skola uttagas. Alla anmälningar böra före den 1 maj 1926 insändas till de lokala organisationskommittéerna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Ovan angivna särskilda förmåner kunna ej garanteras senare anmälda deltagare. Huruvida

 

158 NOTISER.prislättnader kunna komma att lämnas deltagare som ej ingå i ovannämnda antal, kommer att meddelas efter ansökningstidens utgång.
    Vid anmälan om deltagande skall fogas en anmälningsavgift i enlighet med därom å anmälningsblanketten lämnad anvisning.

 

    För svenska deltagare i juriststämman har följande plan uppgjorts.
    De svenskar, som önska deltaga i stämman, skola härom insända anmälan till vederbörande juridiska förening i Stockholm, Uppsala eller Lund. Anmälan skall ske å formulär, som tillhandahållas av föreningarna, och bör göras före den 1 maj 1926. Vid anmälan skall fogas en anmälningsavgift av tio kronor.
    Samtliga svenska deltagare äro berättigade att bevista föreläsningarna i Stockholm och Uppsala. De äga därjämte att kostnadsfritt deltaga uti välkomstfesten å Stockholms rådhus samt att till minnesfondens självkostnadspris deltaga uti samtliga de planerade festligheterna. Tillfälle kommer att beredas de svenska deltagarne att, i den mån de så önska, erhålla daglig frukost, lunch och middag till billigt pris ävensom i mån av tillgång billigt hotellrum.
    För att underlätta deltagande i stämman av studenter från Lunds universitet kommer Tore Alméns minnesfond att för 30 deltagare från nämnda universitet bekosta resebiljetter Lund—Stockholm tur och retur (tredje klass järnväg med sovvagn). Dessa 30 deltagare, vilka komma att utväljas av en lokal organisationskommitté, bliva berättigade att komma i åtnjutande av samma förmåner i Stockholm och Uppsala som de utländska deltagarna med undantag av förmånen av fritt logi; i stället kommer i mån av tillgång billigt hotellrum att tillhandahållas.

 

    Varje anmäld deltagare kommer att i god tid före stämman erhålla fullständigt program. De deltagare, som begärt fri bostad i Stockholm och friresebiljett, erhålla samtidigt meddelande, huruvida deras begäran bifallits, samt närmare underrättelser.