Fastighetsböcker såsom för stad. I framställning till K. M:t d. 9 mars 1922 — vilken framställning till sitt innehåll återgivits i Svensk Juristtidning för samma år (sid. 193 o. följ.) — hemställde dåvarande häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna härads domsaga K. Dahlberg till K. M:ts bedömande, huruvida icke i fråga om domsagor, vilka såsom fallet t. ex. vore med de intill Stockholm gränsande antagit mer eller mindre stadsliknande karaktär, bestämmelser borde meddelas om lagfarts- och inteckningsböckernas avlösande i erforderlig utsträckning med fastighetsböcker, förda såsom för stad med magistrat stadgas. I sådant hänseende ansåg förslagsställaren, att K. M:t borde meddela generellt tillstånd för domhavandena att, efter anmälan till K. M:t, överföra den i domsagorna belägna jord, som inginge i städer under landsrätt eller köpingar, till stadsböcker samt att, efter ansökan i varje särskilt fall, K. M:t borde kunna lämna tillstånd till dylik omföring antingen beträffande visst municipalsamhälle eller beträffande viss jordeboksenhet, vare sig den inginge i municipalsamhälle eller icke.
    Det sålunda givna uppslaget har hittills lett till följande resultat. Genom KK 9 juni 1922 (nr 257), har åt 21 § i KK 14 sept. 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras givits ändrad lydelse, innebärande att icke blott för stad under landsrätt samt köping, såsom dittills gällt, utan jämväl för municipalsamhälle må på särskild framställning kunna förordnas, att vad om fastighetsböcker för landet är stadgat icke skall gälla. Av beslut i saken av mera generell innebörd är ytterligare att anteckna 1924 års riksdags medgivande, att skrivbiträden, vilkas anställande i särskilt arbetstyngda domsagor kunde påkallas på grund av meddelad föreskrift om uppläggande för viss del av dylik domsaga av fastighetsböcker såsom för stad, må avlönas från visst under andra huvudtiteln uppfört anslag. En undersökning av innehållet i K. M:ts beslut i de särskilda fallen giver slutligen vid handen, att K. M:t icke i fråga om någon domsaga meddelat förordnande av den generella innebörd, som förslagsställaren ifrågasatt, utan förbehållit sig beslutanderätten i varje särskilt fall utan avseende å karaktären av det samhälle, vars fastighetsbokföring skolat omläggas.

 

NOTISER. 165    Förordnanden om uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad hava hittills meddelats beträffande områden inom sex domsagor under Svea hovrätt, nämligen Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns norra, Västmanlands norra och Luleå domsagor, inom två domsagor under Göta hovrätt, nämligen Askims m. fl. härads och Mjölby domsagor, samt inom en domsaga under hovrätten över Skåne och Blekinge, nämligen Frosta och Eslövs domsaga. På K. M:ts prövning beroende är därjämte en framställning rörande Valdemarsviks köping i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga.
    K. M:ts beslut i ämnet, meddelade under tiden 8 juni 1923—8 jan. 1926, avse följande städer och andra samhällen samt områden:
    inom Södra Roslags domsaga: vissa hemman inom Täby socken, den från hemmanen Eneby nr 1 och 2 i Danderyds socken avsöndrade lägenheten Enebybergs villastad nr 1, Djursholms stad, Lilla Alby municipalsamhälle, hemmanet Ytterby nr 4 i Österåkers socken, Stocksunds köping samt Nya Hagalunds, Nya Huvudsta och Råsunda municipalsamhällen;
    inom Sollentuna och Färentuna härads domsaga: ett flertal hemman och lägenheter inom Sollentuna socken;
    inom Södertörns domsaga: Saltsjöbadens köping;
    inom Uppsala läns norra domsaga: Tierps köping;
    inom Västmanlands norra domsaga: Norbergs municipalsamhälle;
    inom Luleå domsaga: Bodens stad;
    inom Askims m. fl. härads domsaga: Mölndals stad, Västra Frölunda och Partille socknar;
    inom Mjölby domsaga: Mjölby stad, municipalsamhällena Boxholm och Ödeshög samt vissa hemman i Åsbo, Ekeby och Ödeshögs socknar;
    inom Frosta och Eslövs domsaga: Hörby köping, Höörs municipalsamhälle samt vissa hemman i Hogseröds, Hammarlunda, Harlösa, Bosjöklosters, Hörby, Holmby, Östra Sallerups, Höörs och Munkarps socknar.
    I anledning av ifrågavarande arbete — vilket alltid skall utföras under häradshövdingens (resp. chefens för inskrivningsavdelningens betr. Södra Roslags domsaga) omedelbara ledning — har tillstånd lämnats att i var och en av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Askims samt Frosta och Eslövs domsagor på statsverkets bekostnad anställa ett kvinnligt biträde.

C. G. Bruno.