Internationell straffrättskongress i Bryssel. Den efter världskriget bildade sammanslutningen Association internationale de droit pénal, som satt sig till uppgift att återupptaga den äldre Internationella kriminalistföreningens verksamhet, ehuru allmännare anslutning hittills uteblivit i fråga om ett flertal länder, har beslutat anordna en internationell kongress i Bryssel d. 26—29 juli 1926. Vid kongressen komma att behandlas följande ämnen: 1) Kort översikt av nya lagar och lagförslag i de särskilda länderna sedan 1900; 2) Fråga om skyddsåtgärder böra ersätta straff eller blott komplettera detta; 3) Fråga om lämpligheten av utearbete för fångar samt, vid jakande svar, om dylikt arbetes organisation; 4) Fråga huruvida en internationell kriminaldomstol bör inrättas och, vid jakande svar, om dess organisation.
    Berättigade att deltaga i kongressen äro, förutom associationens medlemmar, bl. a. ledamöter av akademier och lärda samfund, universitetslärare, högre tjänstemän inom justitieförvaltningen och fångvården, domare, advokater och särskilt inbjudna personer. Avgiften för deltagande i kongressen är 50 franska francs för associationens medlemmar samt eljest 70 francs. Närmare upplysningar lämnas av kongressens generalsekreterare M. le Professeur Roux, 7 a, rue Stocker, Strasbourg. Program och blanketter till anmälan om deltagande i kongressen kunna erhållas å utrikesdepartementets rättsavdelning, Stockholm.

 

    Om tingshusbyggnad. Till förekommande av att tingshusbyggnadsskyldige bliva belastade med kostnad för byggnadsarbeten, vilkas nytta med hänsyn till blivande, mera genomgripande förändringar på rättegångsväsendets områdekan vara tvivelaktig, har K. M:t genom cirkulär d. 12 febr. 1926 (nr 32) anbefallt länsstyrelserna att, då fråga uppkommer om nybyggnad eller ombyggnad av tingshus eller annan med ombyggnad jämförlig förändring av tingshus samt med nybyggnaden eller förändringen icke anses kunna tillsvidare helt anstå, därom göra anmälan hos K. M:t, varefter ärendet skall hos länsstyrelsen vila i avbidan på K. M:ts prövning, huruvida tingslagsreglering bör äga rum.