168 NOTISER.    Snabbare rättegångsordning i Kalix domsaga. Sedan K. M:t d. 31 juli 1925 förklarat att med sammanslagningen av de tre tingslagen i Kalix domsaga, eller Råneå, Nederkalix och Överkalix tingslag, till ett tingslag — varom förordnats genom K. M:ts beslut d. 12 mars 1915 — skulle tillsvidare anstå, har K. M:t genom kungörelse d. 19 febr. 1926 bestämt, att fr. o. m. d. 1 jan. 1927 tillsvidare under tid, då med genomförandet av berörda tingslagsreglering kan komma att anstå, skola i vartdera av Råneå och Nederkalix tingslag, med tillämpning av den första sammanträdesturen i 3 § av förordningen d. 17 maj 1872 ang. ändring i vissa fall av gällande bestämmelser om häradsting, hållas fem allmänna tingssammanträden om året samt att i Överkalix tingslag skola årligen förrättas tre lagtima ting. F. n. hållas i vart och ett av domsagans tingslag allenast två lagtima ting årligen.

 

    Lagrådsremisser. Utöver de lagfrågor, i vilka utlåtanden enligt översikten här nedan, s. 175, i år avgivits av lagrådet, hava följande lagförslag av K. M:t remitterats till lagrådet för dess yttrande:

          1925.                                                                                                                              

nov.    6.   Förslag till lag om förvaring av vissa förbrytare samt förslag till lag om internering av vissa återfallsförbrytare m. m.                                              

nov.   27.  Förslag till lag om ändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbalken m. m.                                                                                            

dec.    11.  Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen.

       1926.                                                                                                                       

febr.    5.  Förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. fl. områden.

febr.   19.  Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 35 och 71 §§ vattenlagen.

febr.   19.  Förslag till lag ang. fastighets befriande i vissa fall från ansvar för inteckning.

 

    Kodifiering av den internationella rätten. Den av Nationernas förbunds råd i dec. 1924 tillsatta sakkunnigekommissionen för studium av frågan om kodifikation av den internationella rätten har hållit sitt andra möte i Geneve d. 12—29 jan. 1926 under ordförandeskap av landshövding Hammarskjöld. Som landshövding Hammarskjölds sekreterare medföljde förste legationssekreteraren i Köpenhamn C. Hj. Westring i enlighet med av K. M:td. 31 dec. 1925 meddelat förordnande. Kommissionen diskuterade av dess underkommissioner avgivna betänkanden, och då flertalet av de i dessa betänkanden behandlade frågor ansågos ägnade för internationell reglering, beslöt kommissionen, att underkommissionernas rapporter skulle underställas de skilda regeringarna med begäran om yttrande före d. 15 nästkommande okt. Vidare tillsatte kommissionen ett antal nya underkommissioner för studium av ytterligare frågor.

 

    Den mellanfolkliga domstolen. Svenske ministern i Bern har för Sveriges del avgivit förnyad förklaring i enlighet med bestämmelserna i artikel 36 andra stycket av stadgan för den fasta mellanfolkliga domstolen. Den nu avgivna förklaringen innebär att Sverige för en tid av ytterligare tio år — räknat från utlöpandet av den från svensk sida d. 16 aug. 1921 för fem

 

NOTISER. 169år avgivna förklaringen — erkänner den fasta mellanfolkliga domstolens behörighet i rättstvister enligt artikel 36 andra stycket av domstolsstadgan i förhållande till de länder, som erkänt nämnda domstols behörighet i tvister av ifrågavarande art.