174 ÖVERSIKTER.    Lediga notarieplatser i domsagor. I nedanstående domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Ölands: Förste notarieplatsen ledig genast. Den sökande skall vara meriterad för tingssittning. Adr. häradsh. H. Söderbaum, Borgholm.
    Västra Värends: Förste notarieplatsen ledig genast. Sökande skall vara berättigad att under året förrätta fem allmänna tingssammanträden. Förmåner utom de lagstadgade: fri bostad, värme och lyse. Adr. häradsh. Gustaf Lindwall, Växjö.

 

RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1926 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 3 febr.: FLU 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    FLU 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    k. prop. nr 3 med förslag till lag ang. förbud i vissa fall mot arbetares användande till målningsarbete, vid vilket nyttjas blyfärg (ALU 1), bifallen;
    d. 10 febr.: k. prop. nr 37 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (FLU 3), bifallen;
    k. prop. nr 27 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (FLU 4), bifallen;
    motion (I:12) ang. upphävande av gällande bestämmelser om domboksrenovation (FLU 5), avslagen;
    d. 20 febr.: k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 5 och 6 kap. strafflagen (FLU 6), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändring i förordningen d. 3 april 1810, huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas (FLU 7), bifallen;
    motioner (I:137 och II : 180) om åtgärder för åstadkommande av samarbete mellan pensionsnämnd och fattigvårdsstyrelse (ALU 2), avslagna;
    motion (II:279) om åvägabringande av lagstiftning syftande till ett organisatoriskt sammanförande av kommunernas barnavård, fattigvård och pensionsväsen (ALU 3), avslagen;
    motioner (I:138 och 139 samt II:184 och 289) om skrivelse till K. M:t ang. fördelningen äkta makar emellan av avgiftspensioner enligt lagen om allmän pensionsförsäkring m. m. (ALU 4), avslagna;
    d. 24 febr.: motion (I:23) om ändring i 12 § lagen om rätt till litterära och musikaliska verk (FLU 8); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t ville låta verkställa utredning i vad mån den i 12 § av nämnda lagstadgade rätt för utgivare av vissa samlingar att däri intaga andras musikaliska verk må kunna inskränkas och rätten att omsätta musikaliskt verk förändras på sätt i motionen angives;
    k. prop. nr 2 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 13, 14 och 23 §§ i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst jämte i ämnet väckt motion; prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 27 febr.: motion (II:204) om bestämmelse rörande viss märkning av importerade handskar och handskämnen (ALU 5), avslagen;
    motion (II:179) ang. en ändamålsenlig och ekonomiskt överkomlig organisation för sociala jordärenden (ALU 7), avslagen;

 

ÖVERSIKTER. 175    d. 3 mars: motion (I:51) ang. revision av lagen om skiljemän (FLU 10), avslagen;
    motion (I:140) om obligatorisk kontroll över förvaltning av medel, som donerats eller anslagits för visst ändamål (FLU 11); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t täcktes efter verkställd utredning taga under övervägande frågan om lagstiftning rörande donerade medel och stiftelser samt om möjligt till 1927 års riksdag framlägga förslag i detta ämne;
    motion (II:282) om beredande i vissa fall av vidgad rätt för arrendator att av jordägaren erhålla ersättning för å täckdikning nedlagd kostnad (FLU 12), avslagen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § strafflagen (FLU 13), bifallen;
    motion (II:181) om viss ändring i lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta (FLU 14), avslagen;
    d. 13 mars: motion (II:70) om skrivelse till K. M:t ang. beredande åt samfällighet, bildad enligt 7 kap. vattenlagen, av tryggad rätt att av delägare utfå honom i visst fall åliggande bidrag, (ALU 9), avslagen;
    motion (II:174) om viss ändring i lagen om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (ALU 10), avslagen;
    k. prop. nr 98 med förslag till lag om skyldighet för vissa näringsidkare att biträda vid arbetet med industriens krigsorganisation m. m. (ALU11), bifallen;
    k. prop. nr 99 med förslag till lag ang. meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning (ALU 12), bifallen;
    k. prop. nr 90 med förslag till lag ang. anskaffande av fartyg för krigsmaktens ställande på krigsfot (fartygsuttagningslag) (ALU 13), bifallen med viss ändring.