LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

1925 nov. 11. Förslag till lag om ändring i vissa delar av 5 och 6 kap. strafflagen. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal. 

» dec. 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller.

» » » Förslag till lag om ändring i förordningen d. 3 april 1810, huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller. 

1926 jan. 4. Förslag till lag om delning av jord å landet med därav betingade lagförslag, däribland förslag till lag om sammanläggning i vissa fall av fastigheter å landet. Föredragande: hovrättsrådet B. Wieselgren och, vad angår sistnämnda lagförslag, generaldirektören G. Grefberg.

» » 8. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § 2 mom. i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: hovrättsrådet G.Siljeström.

» » 13. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 4 § handelsbalken. Föredragande: revisionssekreteraren S. Dahlqvist.

» » 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av § 10 i förordningen d. 16 nov. 1863 ang. allmänt kyrkomöte. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.

» » » Förslag till lag om ändrad lydelse av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: hovrättsassessorn B. Hammarskjöld.

 

176 ÖVERSIKTER.1926 jan. 27. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen d. 25 maj 1894 ang. jordfästning. Föredragande: häradshövdingen H. Kylander.

» » 28. Förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslag). Föredragande: kanslirådet N. Carlsson.

» » » Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: byråchefen J. A. E. Molin.

» » » Förslag till lag om vissa inskränkningar beträffande tiden förförläggande av bageri- och konditoriarbete. Föredragande: byråchefen J. A. E. Molin.

» febr. 8. Förslag till dels lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor, dels lag om återförsäkringskassor, dels lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 87 §§ i lagend. 29 juni 1912 om understödsföreningar, dels lag ang. ändrad lydelse av 261 och 265 §§ i lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse, dels ock lag ang. ändrad lydelse av 55 § i lagen d. 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs. Föredragande: hovrättsassessorn N. E. Sandberg.

» » 22. Förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete samt lag ang. ändrad lydelse av 1 och 6 §§ i lagen d. 29 juni 1917 om försäkringsrådet. Föredragande: hovrättsassessorn F. W. Killander.

» » 23. Förslag till lag ang. grunder för försäljning i vissa fall av kyrklig jord m. m. Föredragande: kammarrådet T. Wohlin.

» » 25. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 20 juni 1924 om viss panträtt i spannmål. Föredragande: revisionssekreteraren G. Bendz.

» » » Förslag till lag om upphävande av legostadgan för husbönder och tjänstehjon d. 23 nov. 1833 m. m., lag om ändrad lydelse av 22 kap. 13 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 37 och 41 §§ utsökningslagen. Föredragande: hovrättsassessorn P. Santesson.

» mars 9. Förslag till lag om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län. Föredragande: kommerserådet K. J. F. Sidenvall.

» » 11. Förslag till lag om villkor i vissa fall för ägostyckning och jordavsöndring samt till lag om tillägg till 5 kap. avlagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. Föredragande: revisionssekreteraren M. Ehrenborg.

» » » Förslag till lag om skyldighet i vissa fall att upplåta mark till gata samt bidraga till anläggning av gata och kloakledning. Föredragande: Revisionssekreteraren M. Ehrenborg.

» » 18. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin ävensom av lagen d. 27 nov. 1925 om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag samt lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin. Föredragande: hovrättsassessorn H.Guldberg.

» » » Förslag till förordning ang. tillverkning och beskattningav brännvin (5 kap.) samt förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker, förordningen om ändring i vissa delar av förordningen d. 1 juli 1918 ang. handel med skattefri sprit och förordningen om ändrad lydelse av 11 § 1 och 2 mom. i förordningen d. 1 juli 1918 ang. vissa alkoholhaltiga preparat. Föredragande: hovrättsassessorn H. Guldberg.