NOTISER. 251    Nordiska Juriststämman i september 1926. Den inbjudan, som genom styrelsen för Tore Alméns minnesfond utfärdats till ett nordiskt studiemöte för juris studerande och yngre jurister i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926 (se Sv. J. T. 1926 s. 156), har erhållit ett gynnsamt mottagande uti våra grannländer. Sålunda har vid anmälningstidens utgång d. 1 maj i Danmark, Finland och Norge en betydande överteckning ägt rum för erhållande av de särskilda förmåner, som garanterats ett antal av 40 deltagare från vart och ett av dessa tre länder.
    Svenska juris studerande, som önska deltaga i stämman, men ännu icke insänt anmälan, hava av möteskommittén i utsänt meddelande uppmanats att snarast möjligt och senast före den 1 juni 1926 insända anmälan till resp. lokalorganisationer i Stockholm, Uppsala och Lund.
    Följande föreläsare hava utlovat att medverka i Stockholm: professorerna F.Stang, Oslo, H. Munch-Petersen, Köpenhamn, A. Tulenheimo, Helsingfors, och J. C. W. Thyrén, Lund, samt från Stockholm f. d. justitierådet E. Trygger, presidenten friherre E. Marks von Würtemberg, justitieråden B. Wedberg, N. Alexanderson och B. Ekeberg, professorerna N. Stjernberg och G. Eberstein ävensom advokaten T. Forssner. Föreläsare i Uppsala bliva - förutom professorerna Stang och Tulenheimo — landshövdingen Hj. Hammarskjöld samt professorerna K. G. Westman, T. Engströmer, F. P:son Wetter och V. Lundstedt.
    Upplysningar rörande juriststämman lämnas, förutom av lokalorganisationerna, av möteskommitténs sekreterare, advokaten Nils Berglund, Östra Riddarhusflygeln, Stockholm (tel. 1694), hos vilken jämväl yngre examinerade jurister, vilka avlagt examen tidigast år 1924, kunna anmäla sig till deltagande. De familjer, vilka vilja vara fonden behjälpliga genom att bereda logi åt jurisstuderande från grannländerna, böra anmäla detta hos advokaten B. Ahrnborg, Nybrogatan 9, Stockholm (tel. 738 80).

 

    Alménbiblioteket. Justitierådet T. Alméns arvingar skänkte på sin tid Alméns boksamling till Juristföreningen i Stockholm. Då föreningen saknat lokal, har denna boksamling hittills icke kunnat hållas lätt tillgänglig, men med bidrag av Sveriges Advokatsamfund har nu ett biblioteksrum förhyrts i Drottninggatan 11, 3 tr. Boksamlingen hålles tillgänglig för medlemmar av Juristföreningen och Sveriges Advokatsamfund vardagar kl. 9.30 f. m. till 5. e. m. (lördagar kl. 4 e. m.) efter anmälan å Ljungholm och Lundqvists advokatkontor. Hemlån är icke medgivet, men läsrummet är bekvämt möblerat och ligger helt avskilt, så att studier där ostört kunna bedrivas. Biblioteket omfattar huvudsakligen arbeten i civilrätt, näringsrätt, straffrätt och processrätt, utkomna före år 1919. För tiden därefter kommer komplettering att ske efter hand, varjämte tillfälle är berett för besökande att avgiva förslag till nyförvärv.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Denna fond skapades genom legationsrådet Iohnsons gåvobrev av d. 24 okt. 1919 å 25,000 kronor. Stiftelsens ändamål är enligt gåvobrevet »dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar» (jfr Sv. J. T. 1919 s. 401, 1920 s. 375).
    Stiftelsens första uppgift var som bekant att till tyskt språk överföra

 

252 NOTISER.Alméns stora verk om köp och byte av lös egendom. Redan 1922 förelåg »Das skandinavische Kaufrecht» i Neubeckers översättning färdig i tre band. Vidare hava under år 1925 resestipendier å 1,000 kronor tilldelats tre unga jurister för studier i Frankrike, Tyskland och Danmark (se Sv. J. T. 1925 s.418); och bidrager fonden med 1,000 kr. till resekostnaderna för danska och norska juris studerandes deltagande i Nordiska jurisstämman i Stockholm och Uppsala i september 1926.
    Till kostnaden för Alménöversättningen har fonden bidragit med 6,000 kronor såsom honorar till översättaren. Samtliga övriga utgifter för översättningen, däribland hela tryckningskostnaden, har, såsom synes av den i dagarna avgivna revisionsberättelsen, legationsrådet Iohnsson själv bestritt. Tack vare detta fortsatta understöd från donators sida uppgår fondens behållning d. 31dec. 1925 till 26,878 kronor 4 öre.