NOTISER. 253    Rättsstatistiken. Statistiska Centralbyrån har d. 12 mars 1926 utsänt en ny del av rättsstatistiken, »Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1923 och 1924». Sv. J. T. torde återkomma med en redogörelse.

 

    Nya böcker. Till red. av Sv. J. T. hava insänts följande nyutkomna arbeten.
    G. Astrup Hoel. Retsvidenskabens modernisering. Oslo 1925. Fabritius. 19 s.
    Viggo Bentzon. Familieretten. II. Ægteskabets Retsvirkninger. København 1926. Thieles. 196 s.
    Sven Brisman. Nationalekonomins grunder. Stockholm 1925. Norstedt. 124 s. Kr. 3.60.
    Frantz Dahl. Almindelig borgerlig Straffelov. 5:te gennemsete Utgave. København 1926. Hagerup. 158 s. Kr. 5.50.
    Martin Fehr. Juridiken och det dagliga livet. En liten utredning. Stockholm 1926. Geber. 101 s. Kr. 2.25.
    Jens Gram. Om opgjør mellem kommuner efter nye grænser. Oslo 1925. Aschehoug. 207 s.
    George Granfelt. Finlands växelrätt i sammandrag. Fullbordad och utgiven av O. Hj. Granfelt och A. Candolin. Helsingfors 1925. Söderström. 119 s.
    E. Kallenberg. Svensk civilprocessrätt. Föreläsningar V. (Omfattar läran om processen, betraktad såsom ett rättsförhållande, och om processförutsättningarna ävensom allmän översikt över processhandlingarna.) Lund 1926. Gleerupska universitetsbokh. S. 1096—1257. Kr. 5.50. (För juris studerande genom juridiska föreningarna kr. 3.75.)
    J. Linders. Fattigvårdslagen. 5:te uppl. Stockholm 1925. Norstedts gula bibliotek. 314 s. Kr. 7.50.
    A. V. Lundstedt. Böra professorers ämbetsgärningar vara mot allt åtal fredade?Uppsala 1926. Nordblad. 48 s. Kr. 1.00.
    G. Stjernstedt. Våra avtalslagar i deras praktiska tillämpning. Stockholm 1926. Norstedt. 409 s. Kr. 9.00.
    Bertil Sjöström. Om formell processledning vid underrätt i vanliga tviste och brottmål enligt finsk rätt. Helsingfors 1925. Mercator. 167 s.

 

    Adolf Wach och Franz Klein †. I början av april 1926, resp. d. 4 och d. 6, avledo två av utlandets främsta rättslärda: ADOLF WACH, den store processualisten och straffrättsläraren från Leipzig, och FRANZ KLEIN, skaparen av Österrikes berömda civilprocesslagstiftning. Angående Klein innehöll Sv. J. T.1924 s. 181 en artikel med anledning av hans 70-årsdag, till vilken nu kan hänvisas. Över Wach torde en artikel komma att inflyta i nästa häfte.
    Båda voro medutgivare av Deutsche Juristen-Zeitung och komma i denna egenskap att efterträdas, Klein av Handelsgerichtspräsident Dr FRIEDRICH ENGEL,Wien, Sv. J. T:s välkände medarbetare och en av förgrundsfigurerna i Österrikes juristvärld, samt Wach av sin berömde efterträdare på lärostolen vid juridiska fakulteten i Leipzig, prof. RICHARD SCHMIDT.

 

    Alfred August Holmström †. Grundläggaren av Finlands Advokatförbund och dess hittillsvarande ordförande Alfred Holmström avled d. 1 mars 1926 under en affärsresa i Tyskland. Advokaten Holmström var född d. 29 april 1874 i Åbo; avlade rättsexamen 1896 och erhöll vice häradshövdingetitel 1899. Under åren 1900—1920 utövade han advokatyrket i Åbo och fr. o. m. 1922 i Helsingfors. Under mellantiden ägnade han sig åt bankverksamhet. Hans ideella läggning och stora organisationsförmåga skapade ett bestående verk i den fin-

 

254 NOTISER.ländska advokatkårens organisation. Som resultat av Holmströms energi och arbetsförmåga måste ock betecknas advokatförbundets tidskrift: Defensor Legis — ett finsk- och svensk-språkigt organ som sedan 1920 utkommit i Helsingfors med 12 nr om året — samt advokaternas i Finland pensionskassa. Holmström var sedan år 1922 medlem av de Nordiska Juristmötenas finländska lokalstyrelse.

O. Hj. G.