256 ÖVERSIKTER.RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1926 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 17 mars: motion (II: 35) om ändrad lydelse av 6 § 2 mom. i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (FLU 15), avslagen;
    motion (II: 36) om skrivelse till K. M:t ang. beredande av rätt för kvinnor att söka och innehava klockarbefattning (FLU 16), avslagen;
    motion (II: 175) ang. avskaffande av nu föreskrivna val för tillsättande av komminister- och kapellpredikanttjänster (FLU 17), avslagen;
    k. prop. nr 52 med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 4 § handelsbalken (FLU 18), bifallen;
    motion (I: 207) om beredande av erforderlig giltighet åt arbetsgivares utfästelser om pensionering av anställd personal (FLU 19), avslagen;
    k. prop. nr 44 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen d. 25 maj 1894 ang. jordfästning (FLU 20), bifallen med viss ändring;
    d. 22 mars: motion (II: 173) om ändringar i utsökningslagen för att förhindra att utmätning verkställes på sådant sätt, att gäldenären åsamkas onödiga förluster (FLU 21), avslagen;
    motioner (II: 176 och 177) ang. expropriationslagstiftning för främjande av kolonisationen dels i Norrland och Dalarne dels ock i södra och mellersta delarna av riket (ALU 14), avslagna;
    motioner (I: 135 och II: 178) ang. lagstiftning om förbättring av ofullständiga jordbruk (ALU 15), avslagna;
    d. 23 mars: k. prop. nr 182 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 20 juni 1924 om viss panträtt i spannmål (FLU 24), bifallen.
    d. 10 april: motioner (I: 17, 136, 196 samt II: 25, 126, 185 och 288) om förlängt anstånd med ordnande av de i 31 och 33 §§ i lagen om fattigvården omförmälda anstalter (ALU 16); i anledning av motionerna antog riksdagen för sin del förslag till lag om ändrad Iydelse av 90 § i lagen om fattigvården d. 14 juni 1918;
    d. 14 april: motion (II: 286) med förslag till lag ang. fartygs bemanning m. m. (FLU 22), avslagen;
    k. prop. nr 88 ang. ändrad lydelse av 19 § i lagen d. 9 dec. 1910 om reglering av prästerskapets avlöning (FLU 23), bifallen;
    d. 17 april: k. prop. nr 22 med förslag till lag om upplåtelse under åborätt av viss jord m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 25), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 23 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 kap. 13 § giftermålsbalken, om ändrad lydelse av 12 kap. 7 § ärvdabalken, om ändring i viss del av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom och om ändrad lydelse av 9 kap. 48, 52, 63 §§ vattenlagen (FLU 26), bifallen;
    d. 21 april: k. prop. nr 207 med förslag till lag om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (FLU 27), bifallen;
    d. 24 april: k. prop. nr 104 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen d. 2 juni 1916 om skyddskoppympning ävensom väckt motion (ALU 17), prop. bifallen;
    d. 28 april: motioner (I: 89 och 182 samt II: 283) om lagstiftning ang. obligatorisk skiljedom i vissa arbetstvister m. m. (ALU 18); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att så snart K. M:t ansåge det material föreligga som vore erforderligt för bedömande av frågan om lagstiftningsåtgärder till arbetsfredens bevarande, K. M:t ville utan tidsutdräkt för riksdagen framlägga förslag till lagstiftning i ämnet;
    k. prop. nr 172 ang. Sveriges anslutning till den internationella luftfartskonventionen (ALU 19), bifallen.