Medarvsrätt för staten avvisad i Frankrike. I det lagförslag angående finansernas återupprättande, som förelades franska parlamentet, gjordes av deputerade kammarens finansutskott ett tillägg, vilket, sedan det av vederbörande lagutskott väsentligen modifierats, innebar, att staten skulle, då arvingarna utgjordes av andra sido

 

MEDARVSRÄTT FÖR STATEN AVVISAD I FRANKRIKE. 311arvingar än syskon och syskons barn, som på grund av representationsrätt ärvde jämte syskon, erhålla en medarvsrätt, uppgående till hälften av kvarlåtenskapens belopp. Till grund för förslaget lågo fiskaliska synpunkter. Att för dessas tillgodoseende medarvsrätten — laglott för staten — valdes i stället för den mer naturliga utvägen att höja arvsskatten, berodde därpå, att man genom att göra staten till delägare i dödsbon med därav följande möjlighet till kontroll av dessas utredning och förvaltning avsåg att hindra den på grund av den franska valutans fall alltmera tilltagande kapitalflykten till utlandet. Förslaget avslogs emellertid, i enlighet med yrkande från regeringen, med stor majoritet av kammaren. Bl. a. framhöllos olägenheterna för familjen av att staten skulle komma att deltaga i varje dödsbos förvaltning. (Jfr lagberedningens förslag till lag om arv m. m. s. 109.)

E. L.