Nordiska Juriststämman i september 1926. Den av styrelsen för Tore Alméns Minnesfond utfärdade inbjudningen till ett nordiskt studiemöte, vilket under medverkan av Stockholms Högskolas Juridiska förening samt Juridiska föreningen i Uppsala kommer att hållas i Stockholm och Uppsala under tiden d.5—18 sept. 1926 (se Sv. J. T. 1926 s. 156 och 251), har antagits av tillhopa 204 utländska juris studerande och yngre examinerade jurister, därav 47 från Danmark, 80 från Finland och 77 från Norge. De danska och norska huvudkontingenterna beräknas ankomma med tåg till Stockholm söndagen d. 5 sept. Den finska deltagargruppen beräknas anlända samma dag med för dess räkning särskilt förhyrd båt, som kommer att kvarligga å Stockholms ström under hela mötestiden.
    Enligt det preliminärt fastställda programmet kommer stämmans öppnande att äga rum å Riddarhusets stora sal måndagen d. 6 sept. kl. 11 f. m., där, omedelbart efter öppnandet, även första föreläsningen hålles med justitieministern J. Thyrén såsom föreläsare. Efter lunchpaus samma dag kommer ytterligare en föreläsning att hållas å stämmans ordinarie föreläsningslokal, sannolikt Stockholms högskolas aula. Under följande mötesdagar hållas i regel tre föreläsningar om dagen. Tiderna för dessa bliva i Stockholm i allmänhet kl. 11.15 f. m., kl. 12.15 och kl. 2.15 e. m., med lunchpaus mellan andra och tredje föreläsningen. En dag kommer diskussion att anordnas över ämnet: "Den praktiska juristutbildningen", varvid är avsett att ett inledningsanförande skall hållas av en deltagare från vart och ett av de fyra länderna. I Uppsala torde komma att hållas tillhopa sju föreläsningar, därav en på första mötesdagen d. 16 sept. och tre på var och en av de två följande dagarna.
    Det preliminärt uppgjorda föreläsningsschemat upptager följande föreläsare och föreläsningsämnen:

 

312 NOTISER.    I Stockholm: justitierådet N. Alexanderson: Vissa skadeståndsproblem i svensk rättsskipning (2 föreläsningar), professor G. Eberstein: Nyare strömningar på det immateriella rättsskyddets område (2), justitierådet B. Ekeberg: Några arvsrättsliga problem (2), advokaten T. Forssner: Advokatens verksamhet utom rätta (2), presidenten friherre E. Marks von Wiirtemberg: Den fasta internationella domstolen i Haag (1), professor H. Munch-Petersen, Köpenhamn: Nutidstanker indenfor Retsplejen (2) samt Retfærdighedsbegrebet i Nutidsbelysning (1), häradshövding K. Schlyter: Det internordiska lagstiftningsarbetet (1), professor F. Stang, Oslo: Nyere retningslinjer i nordisk fælleslovgivning (3), professor N. Stjernberg: Om förutsättningarna för lagarnas upprätthållande (2), justitieministern .1. Thyrén: Om "kuperade" brottsrekvisit med särskilt avseende på försöket (1), professor A. Tulenheimo, Helsingfors: Skuldproblemet i straffrätten (3), justitierådet B. Wedberg: Karl XIV Johan och Högsta domstolen (1). F. d. justitierådet E. Trygger och professor M. Fehr hava utlovat vardera en föreläsning över ämne, som ännu icke fixerats.
    I Uppsala: professor T. Engströmer: Olikheter i förutsättningarna för rättegångsreformen i de nordiska länderna (1 föreläsning), landshövding Hj. Hammarskjöld: Kodifikationssträvanden på den internationella rättens område (1), professor V. Lundstedt: Realitetssynpunkter i skadeståndsrätten (1), professor A. Tulenheimo: Det finska dagabotssystemet (1) , professor K. G. Westman: Utvecklingsidén i den svenska rättshistorien (1), professor F. Wetter: Principerna i de nordiska strafflagstiftningarna (1). Professor F. Stang har därjämte utlovat att i Uppsala hålla en föreläsning över ämne, som senare kommer att fastställas.
    Det preliminära programmet för festligheterna under juriststämman upptager bl. a.: en enkel mottagningsfest å Stockholms rådhus söndagen d. 5 sept. kl. 8.30 e. m.; festföreställning å Kungl. operan tisdagen d. 7 sept. kl. 7.30 e. m. (Nero); en enkel festlighet med dans å Stockholms stadshus, därvid Stockholms stad utövar värdskap, torsdagen d. 9 sept. kl. 8.30 e. m.; lunch å Nordiska kompaniets takterrass, därvid mötesdeltagarna äro A.-B. Nordiska kompaniets gäster, tisdagen d. 14 sept. kl. 1.30 e. m., samt avskedsbankett i Stockholm med dans å Grand Hotel Royal onsdagen d. 15 sept. kl. 8.30 e. m. Därjämte planeras en utflykt i Stockholms skärgård söndagen d. 12 sept. För vistelsen i Uppsala planeras ett festprogram, som är avsett att giva deltagarna en inblick uti Uppsaliensiskt studentliv och bereda dem kamratlik samvaro under "studentikosa" former.
    Under Stockholmsvistelsen beredes mötesdeltagarna tillfälle att till billigt pris intaga frukost, lunch och middag å Restaurant Fenix, Adolf Fredriks Kyrkogata 10. Genom tillmötesgående från privatpersoner i Stockholm med omnejd har ett 40-tal utländska deltagare redan fått sig tillförsäkrat fritt logi under Stockholmsvistelsen. Önskvärt är emellertid, att inkvartering må kunna beredas åt ytterligare ett antal utlänningar. De personer, som kunna bereda logi åt en eller flera utländska deltagare, torde inhämta upplysningar och göra anmälan härom hos advokaten Bertil Ahrnborg, Nybrogatan 9, Stockholm (tel. 738 80).
    Övriga upplysningar rörande juriststämman lämnas, förutom av lokalorganisationerna, av möteskommitténs sekreterare, advokaten Nils Berglund, Östra Riddarhusflygeln, Stockholm (tel. 16 94).