International Law Association (se Sv. J. T. 1924 s. 402, 1925 s. 419håller i sommar kongress i Wien d. 5—12 aug. Anmälningar av svenska medlemmar om deltagande såväl i kongressen som i en planerad färd per ångbåt utefter Donau från Passau till Wien böra göras snarast möjligt hos den svenska avdelningens sekreterare, advokaten vice häradshövding G. Huselius, Stockholm, som även tillhandahåller närmare upplysningar.

 

    Föreläsningar i internationell rätt. Liksom föregående år kommer att av Académie de droit international i Haag i år anordnas kurser för vetenskapliga studier på folkrättens och den internationella privaträttens område. Föreläsningarna pågå under tiden 6 juli—27 aug. i två av varandra oberoende perioder, därav den första till d. 31 juli och den andra från d. 2 aug. Bland föreläsarna märkas hederspresidenten i Institut de droit international, professorn i Gand A. Rolin, presidenten i Tysklands Reichsgericht dr Simons och professorn vid universitet i Turin senator Ruffini. Föreläsningarna, som hållas på franska, äro avgiftsfria. Anmälningar kunna äga rum å akademiens sekretariat, Palaisde la Paix, Haag. Närmare upplysningar erhållas å utrikesdepartementets rättsavdelning.

 

 

    Dödsfall. F. d. häradshövdingen Frans Viktor Andreas Ryman avled 28 maj 1926. Född i Jönköping 2 mars 1841, blev R. student i Lund 1858 och avlade hovrättsex. där 1864. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring såsom adjungerad ledamot i Svea hovrätt utnämndes R. 1880 till häradshövding i Mellansysslets doms.
    Rådmannen Karl Gustaf Harring har 10 juni 1926 avlidit. Född i Södra Åsum, Malm. l., 20 maj 1865, avlade H. i Lund mogenhetsex. 1881, fil. kand. ex. 1885 och hovrättsex. 1889. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1892 tillvice häradshövding. Han var advokat i Ystad och Sundsvall 1893—1896. Därefter tjänstgjorde han i Stockholms rådhusrätt, där han blev stadsnotarie 1908 och rådman 1913.

 

    Regeringen. Som justitieminister i den Ekmanska regeringen, vilken utnämndes 7 juni 1926, har inträtt professorn J. C. W. Thyrén. Th. är född i Lund 6 april 1861, avlade där mogenhetsex. 1878, fil. kand. ex. 1879, fil. lic. ex. 1882 samt blev fil. dr 1883 och jur. utr. kand. 1892. Han blev docent i teoretisk filosofi 1883 och i historia 1886, e. o. professor i romersk rätt och rättshistoria 1894 samt professor i straffrätt och juridisk encyclopedi 1896. Han var rektor vid Lunds universitet från 1916 till slutet av vårterminen 1926, då han avgick såsom emeritus (se Sv. J. T. 1926 s. 249). Th. var ledamot av riksdagens andra kammare 1909—1911 och av första kammaren 1911—1917. Hans banbrytande arbeten på strafflagsreformen och hans talrika andra vetenskapliga arbeten äro väl kända av denna tidskrifts läsare.

 

318 NOTISER.    I övrigt hava följande jurister inträtt såsom ledamöter i regeringen, nämligen advokaten Eliel Löfgren såsom utrikesminister, borgmästaren i Södertälje Jakob Pettersson såsom socialminister samt statssekreteraren Sigurd Ribbing, vattenrättsdomaren Natanael Gärde och rådmannen i Falun Ernst Lyberg såsom statsråd utan departement.