Departementen. K. M:t har d. 11 juni 1926
    till sakkunnig i folkrätt inom utrikesdepartementet efter utrikesministern Eliel Löfgren förordnat professorn Östen Undén;
    till statssekreterare i jordbruksdepartementet fr. o. m. d. 1 juli förordnat expeditionschefen därstädes Lennart Berglöf ävensom förordnat kanslirådet Erland Falk att intill årets slut uppehålla expeditionschefsbefattningen i departementet ;
    förordnat byråchefen för lagärenden i socialdepartementet, assessorn Bo Hammarskjöld att under den tid statsrådet S. Ribbing utövar statsrådsämbetet uppehålla befattningen såsom statssekreterare i socialdepartementet.

 

    Hovrättskommittén. Sedan ordföranden hos de sakkunniga för utredning av frågan om hovrätternas löneförhållanden (se Sv. J. T. 1926 s. 161) riksbanksfullmäktigen C. G. Ekman utnämnts till statsminister, har justitieministern tillkallat förutv. statsrådet Torsten Nothin att deltaga i utredningsarbetet och i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar.

 

    Bankkommittén. K. M:t har d. 26 mars 1926 förordnat assessorn i Svea hovrätt Per Santesson att t. v. vara sekreterare i 1924 års bankkommitté.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 7 maj 1926 förordnat dels hovrättsrådet i Göta hovrätt frih. Henrik Wrede att — sedan presidentämbetet i nämnda hovrätt genom presidenten N. Lilienbergs död blivit ledigt — förvalta samma ämbete, intill dess det bleve återbesatt, dels ock hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Frithiof Kallenberg att under presidenten Berndt Hasselrot beviljad tjänstledighet fr. o. m. d. 14 maj t. o. m. den 24 juli 1926 förvalta presidentämbetet i sistnämnda hovrätt.

 

    Häradsrätterna. Å förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Vadsbo norra domsaga har Göta hovrätt d. 28 maj 1926 uppfört vice häradshövdingarna Carl Axel Norelius, Gustaf Adolf Ottosson och Harald Wult i nu nämnd ordning. Övrig sökande hos hovrätten är vice häradshövdingen Johan Hjalmar Torell.

 

    Ledig notarieplats i domsaga. I nedanstående domsaga har ledig notarieplats anmälts hos redaktionen:
    Gotlands södra: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 instundande sept. Ansökningar jämte referenser insändas före d. 10 juli. Adr. häradsh. H. Krok, Visby.

 

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1926 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 5 maj: motioner (I: 1 och II: 27) med förslag till lag, innefattande förklaring av stadgandet i 121 § tredje stycket utsökningslagen (FLU 28), avslagna;
    d. 8 maj: k. prop. nr 73 med förslag till lag om arbetstidens begränsning jämte i ämnet väckta motioner (ALU 20); i anledning av prop. antogs ny provisorisk lag i ämnet;
    k. prop. nr 72 med förslag till lag om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete jämte i ämnet väckta motioner (ALU 21); i anledning av prop. antogs ny provisorisk lag i ämnet;
    k. prop. nr 118 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa beslut, som fattats av den internationella arbetsorganisationens konferens i

 

RIKSDAGEN. 319Geneve år 1925 (ALU 22); i skrivelse till K. M:t meddelade riksdagen, att riksdagen för sin del funne Sverige f. n. icke böra biträda förslaget till konvention ang. nattarbete i bagerier (jfr 2 särsk. U 5);
    d. 12 maj: k. prop. nr 209 med förslag till lag om åläggande av skyldighet för ägare av fastighet i stad att utgiva ersättning för anläggning av gata och kloakledning jämte i ämnet väckta motioner (FLU 29), prop. avslagen;
    k. prop. nr 81 med förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslag) jämte i ämnet väckta motioner (ALU 23); prop. bifallen med vissa ändringar; i anledning av motion I: 250 hemställde riksdagen i skrivelse till K. M:t, att K. M:t täcktes låta verkställa utredning rörande lämpligheten av det i nämnda motion framförda spörsmålet om sådan ändring av bestämmelserna i sjöarbetstidslagen, att sjömän å fartyg utan vaktindelning till skydd för överansträngning beredes viss sammanhängande vilotid under varje dygn;
    k. prop. nr 106 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården och av lagen d. 6 juni 1924 om samhällets barnavård jämte i ämnet väckta motioner (ALU 25), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motion (I: 193) om ändrade bestämmelser rörande tillstånd till elektrisk starkströmsanläggning, erforderlig för elektrisk järn- eller spårväg (ALU 26); i skrivelse till K. M:t hemställde riksdagen, att K. M:t täcktes låta verkställa utredning, huruvida nu gällande lagbestämmelser rörande elektriska anläggningar böra ändras i den riktning, att menighet må, därest för staten eller för annan menighet viktigt intresse det kräver, kunna åläggas skyldighet att inom område, för vilket byggnadsstadgan för rikets städer äger tillämpning, eller inom fastställt hamnområde avstå eller upplåta gata, torg eller allmän plats för framdragande av elektrisk starkströmsanläggning, erforderlig för elektriskjärnväg eller spårväg;
    motioner (I: 156 och II: 287) om skyldighet för järnväg att inhägna sitt område (ALU 29); i skrivelse till K. M:t hemställde riksdagen, att K. M:t täcktes dels skyndsamt verkställa utredning, huruvida nu gällande regler rörande järnvägs hägnadsskyldighet och plikt att gälda skadestånd för vid järnvägsdriften skadade kreatur böra jämkas i närboende jordägares intresse, dels vidtaga åtgärder för att förefintliga järnvägsstängsel må tillsvidare upprätthållas på sätt hittills varit vanligt;
    d. 15 maj: k. prop. nr 183 med förslag till dels lag om upphävande av legostadgan för husbönder och tjänstehjon d. 23 nov. 1833, dels lag om ändrad lydelse av 22 kap. 13 § strafflagen, dels lag om ändrad lydelse av 37 och 41 §§ utsökningslagen ävensom i ämnet väckt motion (ALU 28),prop. bifallen;
    d. 27 maj: k. prop. nr 197 med förslag till lag ang. tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 30), prop. bifallen;
    d. 28 maj: k. prop. nr 220 ang. ändrad lydelse av § 7 mom. 2 och § 8 i förordningen d. 18 juni 1864 ang. utvidgad näringsfrihet (ALU 32); riksdagen, vars yttrande begärts över författningsförslaget, anmälde i skrivelse till K. M:t, att riksdagen vid granskning av förslaget ej funnit skäl till erinran beträffande detsamma;
    motioner (I: 141 och II: 94) om viss ändring i värnpliktslagen (ALU 33), avslagna.

 

    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 211 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin ävensom av lagen d. 27 nov. 1925 om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag m. m. (Sms Bev o. FLU 1), bifallen;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (Sms Stats o. FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 199 ang. ändrade bestämmelser i fråga om den stärbhus efter

 

320 RIKSDAGEN.präst tillförsäkrade förmånen av tjänst- och nådår m. m. (Sms Stats o. FLU 9), bifallen;
    k. prop. nr 29 ang. lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av till ecklesiastikt ändamål anslagen jord jämte i ämnet väckt motion (Sms ALU o. JU 1), prop. bifallen;
    k. prop. nr 10 ang. lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer för kronans jordbruksdomäner jämte i ämnet väckt motion (Sms ALU o. JU 2), prop. bifallen.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 12 med förslag till lag om statsdepartementen jämte i ämnet väckta motioner (KU 12), prop. avslagen;
    k. prop. nr 107 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 29 samt § 80 mom. 1 i förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet m. m. samt k. prop. nr 108 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4, 5, 9 och 11 §§ i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen ävensom motioner ang. ändring i vissa bestämmelser om kommunala och politiska val (KU 27), prop. bifallna med vissa ändringar;
    k. prop. nr 36 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 15 dec. 1914 ang. statsmonopol åt tobakstillverkningen i riket m. m. (BevU 6), bifallen;
    k. prop. nr 34 med förslag till förordning om fastighetstaxering år 1927 m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 22), prop. bifallen;
    k. prop. nr 152 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor m. fl. lyxvaror (BevU 32), bifallen;
    k. prop. nr 42 med förslag till förordning om fortsatt tillfällig höjning av beloppen för den i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper stadgade stämpelavgiften ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 35), prop. bifallen;
    k. prop. nr 193 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 41), prop. bifallen;
    k. prop. nr 217 med förslag till förordning ang. tillverkning och beskattning av brännvin m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BevU44), prop. bifallen med viss ändring;
    fullmäktiges i riksbanken framställning om ändrad lydelse av 13 och 25 §§ i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 m. m. (BankoU 8), bifallen;
    k. prop. nr 28 med förslag till lag om enskilda vägar ävensom i ämnet väckta motioner (JU 63), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 24 ang. vissa frågor rörande tillämpningen av föreslagen lag om upplåtelse under åborätt av viss jord m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (JU 65), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 38 med förslag till lag om delning av jord å landet m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (1 särsk. U 1 o. 4), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 210 med förslag till lag om villkor i vissa fall för ägostyckning och jordavsöndring (1 särsk. U 2), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 109 med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (2 särsk. U 1), prop. delvis bifallen;
    k. prop. nr 114 med förslag till lag om återförsäkringskassor m. m., k. prop. nr 115 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 55 § i lagen d. 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs och k. prop. nr 116 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 261 och 265 §§ i lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse (2 särsk. U 4), bifallna.

E. L.