Tätare tingssammanträden i häradsrätterna. Över den inom justitiedepartementet utarbetade promemorian av d. 16 april 1926 angående tätare tingssammanträden i häradsrätterna (Se Sv. J. T. 1926 s. 235) hava infordrade utlåtanden nu avgivits av hovrätterna.
    Svea hovrätt medgiver, att frågan om ökande av antalet sammanträden i häradsrätterna är i hög grad behjärtansvärd, men framhåller vissa svårigheter och olägenheter förknippade med en långt gående ökning av det nuvarande antalet sammanträden. Beträffande frågans betydelse för nämndens ställning i domstolsorganisationen framhåller hovrätten svårigheterna av en ökning av sammanträdenas antal i tingslag där nämndemännens antal icke överstiger tolv och samtliga nämndemän eller ett flertal av dem alltså måste vara tillstädes vid varje allmänt sammanträde samt måhända även vid åtskilliga sammanträden för rannsakning och tingsavslutning. I tingslag där nämndemännens antal överstiger tolv möjliggör åter den fördelning av tjänstgöringen, som där måste äga rum, i viss mån att, utan alltför starkt betungande av varje särskild nämndeman, öka antalet sammanträden utöver vad eljest kunnat ifrågakomma. Emellertid bör det tillses att hinder ej möter för sådant anordnande av nämndens tjänstgöring, att 1) vid handläggning av vart och ett av de särskilda målen och ärendena i nämnden sitta ledamöter med kännedom om de lokala och personliga förhållanden som kunna vara av betydelse för detta måls eller ärendes behandling, samt 2) i måls eller ärendes försatta handläggning deltaga samma nämndemän som förut övervarit handläggningen. Hovrätten finner vidare förslaget om tätare tingssammanträden giva anledning till frågan, i vad mån den tid, som för närvarande står en häradshövding till buds mellan sammanträdena, kan splittras utan allvarliga olägenheter i avseende

 

NOTISER. 389å planmässighet vid kansliarbetets bedrivande, möjlighet att utjämna en då och då till följd av olika omständigheter uppkommande anhopning av göromål etc.
    Med tagen hänsyn till de sålunda framhållna omständigheterna tilltror sig hovrätten icke att, beträffande domsagor bestående av allenast ett tingslag, tillstyrka anordnandet av större antal allmänna sammanträden om året än tio i fråga om mera än en domsaga, nämligen Västra Hälsinglands. Hovrätten tillstyrker alltså, i likhet med häradshövding, nämndemän och flertalet tingslagsbor, att sedan tingslagen i nämnda domsaga sammanslagits till ett, antalet allmänna tingssammanträden försöksvis bestämmes till 20.

    Däremot finner hovrätten det böra komma under noggrant övervägande, i vad mån i de tingslag, där man ännu ej genomfört en anordning med tio allmänna sammanträden, en sådan anordning må kunna komma till stånd. Sedan mera än hundra år tillbaka har det betraktats såsom ett önskemål, att häradsrätterna i allmänhet kunde sammanträda ungefär en gång i månaden. Hovrätten yttrar härom vidare:
    »Då i de inkomna uttalandena från många håll göres gällande, att så ofta återkommande sammanträden icke skulle påkallas av något verkligt behov, kan hovrätten icke tillmäta sådana uttalanden avgörande betydelse. Visserligen är det sant, att det i fråga om många mål icke är av särskild vikt, om något längre eller kortare tid åtgår för deras handläggning. Synnerligen för den inom varje särskilt tingslag bofasta befolkningen, vars röster härvid laggöra sig mest gällande, synes, delvis i följd av invanda föreställningar, delvis av andra grunder, en viss långsamhet i rättsskipningen icke hava alltför mycket att betyda. I ett icke ringa antal mål torde emellertid den part, som har intresse av någorlunda skyndsam behandling, ej tillhöra ortsbefolkningen. Så torde exempelvis ofta vara fallet, när det gäller krav mot en tredskande gäldenär eller tvistefrågor i anledning av varuköp. I vilket fall som helst lärer statens uppgift att sörja för en icke alltför långsam rättsskipning ej få ställas i beroende av en sådan lokal stämning som här avses.»
    Såsom en lämplig åtgärd i nu angiven riktning pekar hovrätten på möjligheten att i åtskilliga domsagor, som nu bestå av två eller flera tingslag, sammanslå dessa till ett. Beträffande de i promemorian föreslagna tingslagsregleringarna förordar hovrätten, förutom den redan omnämnda sammanslagningen av de båda tingslagen i Västra Hälsinglands domsaga, en liknande sammanslagning av tingslagen i Södertörns domsaga, ävensom en reducering av de tre tingslagen i Västernärkes domsaga till två, det ena utgörande nuvarande Edsbergs härads tingslag och det andra omfattande nuvarande Sundbo härads tingslag ävensom Kumla, Grimstens och Hardemo härads tingslag med tingsställe i Hallsberg. I särskilt utlåtande har hovrätten tillstyrkt den av J. O. föreslagna sammanslagningen av tingslagen i Sydöstra Hälsinglands domsaga.
    För den händelse någon undersökning angående möjliga tingslagsregleringar icke nu kommer till stånd, måste, yttrar hovrätten, ståndpunkt tagas till promemorians förslag om flera än fem sammanträden i tingslag som ej ensamt utgör en domsaga. I detta avseende ifrågasätter hovrätten, att i följande fem domsagor skulle kunna anordnas tio allmänna sammanträden årligen i vartdera tingslaget, nämligen i Uppsala läns nybildade södra domsaga samt i Livgedingets, Östernärkes, Västmanlands södra och Nora domsagor.

 

390 NOTISER.Vidare skulle tilläventyrs för följande tio domsagor antalet allmänna sammanträden i det ena tingslaget kunna höjas till tio, nämligen för Norra Roslags, Nyköpings, Östersysslets, Västmanlands norra, Falu, Hedemora, Nedan-Siljans, Norra Hälsinglands, Medelpads östra, Jämtlands östra, vartill komma Västernärkes domsaga, om ifrågasatt tingslagsreglering där genomförts, samt Södertörns och Sydöstra Hälsinglands domsagor, såvida den av hovrätten tillstyrkta sammanslagningen av tingslag i dessa domsagor icke kommer till stånd.
    Slutligen förordar hovrätten, att i varje tingslag, där icke redan något tingssammanträde med tremansnämnd hålles under sommaren, ett sådant sammanträde försöksvis anordnas.
    Göta hovrätt meddelar i sitt utlåtande, att i de till hovrätten inkomna yttranden införandet av ökat antal allmänna tingssammanträden blivit enhälligt eller något så när enhälligt tillstyrkt beträffande sex domsagor, nämligen Kinda och Ydre, Mjölby, Hallands läns södra, Hallands läns norra, Flundre, Väne och Bjärke samt Kinds och Redvägs domsagor; varjämte stadsfullmäktige i Nässjö, Borgholm och Tidaholm samt stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Värnamo uttalat sig för att ytterligare allmänna sammanträden borde införas i de domsagor i vilka sagda städer äro belägna, eller alltså Tveta, Vista och Mo, Ölands, Vartofta och Frökinds samt Östbo och Västbo domsagor.
    Hovrätten avstyrker emellertid över huvud ökning av antalet allmänna tingssammanträden samt graderar sitt avstyrkande beträffande de nyss angivna domsagorna sålunda, att beträffande Flundre, Väne och Bjärke domsaga hovrätten finner anledning ej föreligga att i denna domsaga flera allmänna sammanträden införas; att beträffande Mjölby, Tveta, Vista och Mo samt Vartofta och Frökinds domsagor behovet av allmänna sammanträden, även med beaktande av att städer under landsrätt inginge i domsagorna, redan nu torde vara tillräckligt tillgodosett; att beträffande de i Kinda och Ydre samt Ölands och Hallands läns norra domsagor ingående tingslag det ej lärer kunna påvisas något verkligt behov av att ytterligare sådana sammanträden införas; samt att beträffande Östbo och Västbo, Hallands läns södra samt Kinds och Redvägs domsagor hovrätten i allt fall vill såsom sin mening uttala, att vidtagandet av en dylik åtgärd icke vore lämplig.
    Däremot tillstyrker hovrätten införande av tingssammanträden med tremansnämnd till växlande antal under tiden mellan vårtinget och hösttinget i 17 tingslag samt ett dylikt sammanträde mellan hösttinget och vårtinget i en domsaga.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har ansett sig ej äga tillräckliga skäl att förorda åtgärder för ökning av antalet allmänna tingssammanträden beträffande någon annan domsaga än Oxie och Skytts, från vilken förelegat samstämmigt uttalande att en förändring i sådan riktning borde ske; och tillstyrker hovrätten införandet av 20 allmänna sammanträden om året i nämnda domsaga. Därjämte tillstyrker hovrätten införande av tingssammanträden med tremansnämnd i alla domsagor på närmare angivet sätt.