Nya lagar i Finland. Genom en d. 22 jan. 1926 stadfäst lag har vadeskillingen, som ditintills utgjort 3 daler, motsvarande 5 mark 76 penni, höjts till 50 mark.
    D. 5 febr. 1926 har stadfästs en lag om offentlighet i rättegång. Den allmänna — även hitintills gällande — grundsats uttalas, att rättegångsförhandling inför landets allmänna domstolar är offentlig. Men som undantag från regeln stadgas, att förhandling rörande ogärning, begången av barn under 15 år, skall försiggå inför lyckta dörrar. Dessutom är domstol tillerkänd makt att efter prövning besluta offentlighetens uteslutande, när motsatsen skulle vara för den allmänna sedligheten kränkande eller statens säkerhet synes sådant påkalla, såsom ock då målet rör åtal mot ung person mellan 15 och 18 år. Domstol är även förlänad makt att förbjuda offentliggörande av förhandling, ifall målets utredning prövas motivera detta.
    Enligt en d. 23 april 1926 stadfäst lag har bestämts, att kvinna kan utnämnas till varje statstjänst eller offentlig befattning samt anförtros allmänt uppdrag. Dock äger icke gift kvinna, som ej själv förfogar över all sin egendom, innehava tjänst vartill hör handhavande av allmänna eller enskilda medel, med mindre hennes man förbundit sig att ansvara för brist som i dem under äktenskapet tilläventyrs uppstår. Regeringen är ock given makt att genom en förordning bestämma, att vissa tjänster på grund av deras art må skötas av allenast man eller kvinna. En sådan förordning är även utfärdad, och där föreskrives bl. a. att ordförande i härads-, rådstuvu- och ägodelningsrätt samt ordförande och ledamot i ävensom åklagare vid krigsdomstol böra vara män;

 

394 NOTISER.sammalunda ock t. ex. landshövding, landssekreterare, polismästare samt särskilda uppräknade funktionärer vid polisen och vid landets straffanstalter samt vid landets försvarsväsende och utrikesrepresentation.

O. Hj. G.