Det internationella lagstiftningsarbetet. Mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skola, enligt beslut av regeringarna i resp. länder, förhandlingar upptagas för utrönande, i vilken omfattning överenskommelse lämpligen kan träffas mellan länderna rörande de internationellt privaträttsliga reglerna i fråga om vissa till familjerätten hörande ämnen ävensom för upprättande av förslag till dylika överenskommelser. Det första sammanträdet äger rum i Köpenhamn med början d. 27 sept. och torde komma att vara c:a 14 dagar. Delegerade vid förhandlingarna äro från Danmark Familieretskommissionens ordförande, professor V. Bentzon, kommissionens ledamöter förutvarande departementschefen i justitsministeriet, nationalbankdirektören F. Schrøder, departementschefen i justitsministeriet A. Svendsen och dommer i Kairo H. Beckmann med sekretær J. Faurholt som sekreterare, för Finland ledamöterna av lagberedningens första avdelning förvaltningsrådet F. Grönvall och justitiesekreteraren K. Kaila, från Norge höiesteretsassessor E. Alten samt från Sverigeledamöterna i lagberedningen revisionssekreteraren Arthur Lindhagen och hovrättsassessorn Erik Lind.

 

    Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Avdelningen avhöll sitt ordinarie sammanträde d. 28 maj 1926. Till ledamöterav styrelsen utsågos förutvarande ledamöterna konsul Th. Alten, försäkringsdirektören Harald Andersson, revisionssekreteraren Algot Bagge, justitierådet Birger Ekeberg, landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, v. häradshövdingen G.Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, justitierådet Albert Kôersner, nuv. utrikesministern Eliel Löfgren, v. häradshövdingen Frans Malmros, f. d. justitierådet Ernst Trygger, dåv. utrikesministern prof. Östen Undén och bankdirektören K. A. Wallenberg, varjämte efter skeppsredaren Dan Broström, som avlidit, och f. d. revisionssekreteraren Carl Berg, som avsagt sig, utsågos hovrättsrådet Hugo Wikander samt advokaten C. L. Schönmeyr. Till revisorervaldes advokaten Tom Forssner och bankdirektörsassistenten Carl Trygger med advokaten Nils Berglund såsom suppleant.

 

    International Law Association höll sin 34:de kongress under tiden den 5—11 sistl. augusti i Wien. Bland svenska deltagare märktes justitierådet Kôersner, v. häradshövding Huselius, revisionssekreteraren Bagge m. fl. Förkongressens förhandlingar skall närmare redogöras i nästkommande häfte.

 

    Advokatsamfundets årsmöte. Sveriges advokatsamfunds årsmöte hölls d. 5 juni 1926 i förmyndarekammarens lokal i Stockholm. Sammanträdet bevistades av ungefär ett hundratal ledamöter från huvudstaden och landsorten samt av särskilt inbjudna gäster, presidenten friherre Marks von Würtemberg, hovrättsrådet Lagerbielke, borgmästare Lindhagen, envoyén Rodhe, häradshövding Olivecrona, professorerna Engströmer och Hassler m. fl. Till ordförande i samfundets styrelse återvaldes advokaten Tom Forssner och till vice ordförande advokaten Erik Leman. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos advokaterna Oskar Hedenskog, Anders Nordström, Eliel Löfgren, Georg Stjernstedt, Sven Themptander och Folke Sjögren. Styrelsesuppleanter blevo herrar

 

NOTISER. 395Otto Lagerström, Carl Livijn, A. Hemming-Sjöberg, Emil Henriques, Carl Lundqvist, Göran Kalling, Axel Nilsson, Ernst Treffenberg och G. Bodén.
    Advokaten Eliel Löfgren höll föredrag om »Förliknings- och skiljeavtal mellan Sverige och andra länder». Härefter inledde advokaten A. Hemming Sjöberg diskussion rörande en inom justitiedepartementet utarbetad utredning angående införande i hovrätterna av muntlig procedur i vissa brottmål. I den följande diskussionen yttrade sig professor Hassler, som utarbetat nämnda utredning, professor Engströmer samt advokaterna Huselius och Berglund. Efter sammanträdets slut hade stockholmsadvokaterna anordnat middag å restaurant Kungstornet för landsortskollegerna och de särskilt inbjudna gästerna.