Juridisk Forening i København har i Halvaaret fra September 1925 til Marts 1926 afholdt fem Møder med Foredrag af Docent, Dr. juris Poul Andersen om "Domstolenes Kompetence vedrørende Øvrighedsmyndighedens Grænser, hvor ingen Rettighed paastaas krænket", af Professor, Dr. juris Viggo Bentzon om "Retslivets Forhold til Loven om Ægteskabets Retsvirkninger", af Byretsdommer Scharling om Anklageprocessen, Overlæge H. Helweg og Statsadvokat Lett om "Retslægeraadets Erklæringer med særligt Henblik paa Raadets psykiatriske Virksomhed", og af Overretssagfører Ejvind Møller: "Moderne Fredningslovgivning." Særlig Interesse frembød Professor Bentzons Foredrag om Loven om Ægteskabets Retsvirkninger, jfr Sv. J. T. 1925, S. 315, der efterfulgtes af en heftig og langvarig Diskussion. Lovens Modstandere, der ikke, medens Lovens behandledes paa Rigsdagen, havde ladet høre fra sig, angreb Loven, ligesom de efter Foredragets Avholdelse ved Artikler i Dagspressen fremkaldte en ikke ringe Nervositet i Befolkningen over de nye — som det mentes — for Ægteskabet ødelæggende Regler, som Loven bragte.

Fh.

 

    Grosserersocietetets Komites Responsa. Ifølge Anordning af 23. April 1817 paahviler det Grosserersocietetets Komite at "afgive de Betænkninger, Erklæringer og Responsa, som Kollegierne, Øvrighederne eller Domstolene maatte fordre, eller som private Personer maatte forlange i dem vedkommende Retssager". Disse Responsa er blevet samlede og udgivne, forsaavidt angaar Tiden siden 1874. Den sidste Samling, der er udsendt i Juni 1926, omfatter Aarene 1910—25. De mange nye Problemer, som Krigsaarene skabte for Handelsverdenen, har sat sit Præg paa Samlingen, der er en fortrinlig Haandbog for Jurister og Handelsmænd. En Fortegnelse over de i Samlingen benyttede Rubra forøger dens Anvendelighed.

Fh.

 

    Dödsfall. Häradshövdingen Herman Fredrik Swedborg avled 12 sept. 1926. Född i Vänersborg 13 dec. 1865, blev S. student i Uppsala 1884 och avlade hovrättsex. 1889. V. häradsh. 1892, fiskal i Svea hovrätt 1899, assessor 1901, konst. rev. sekr. 1904, utnämndes S. 1905 till häradshövding i Medelpads västra domsaga. S. har deltagit i olika lagstiftningsarbeten, bl. a. såsom ordf. i den s. k. åbokommittén.

 

    Lagrådet. Till ledamöter i lagrådet för tvåårsperioden 1/9 1926—1/9 1928 hava utsetts av högsta domstolen justitieråden P. von Seth, B. Wedberg och N. Alexanderson samt av regeringsrätten regeringsrådet E. Planting-Gyllenbåga.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 18 juni 1926, sedan revisionssekreteraren Karl Torsten Nothin s. d. utnämnts till generaldirektör och chef

 

396 NOTISER.för lantmäteristyrelsen fr. o. m. d. 1 juli 1926, till revisionssekreterare efter Nothin utnämnt generaldirektören Gustaf Ernst Grefberg;
    d. 25 juni 1926 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh, vice häradshövdingen Sven Odéen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Seve Ekberg och hovrättsrådet i Svea hovrätt Oscar Montelius att fr. o. m. d. 1 juli t. o. m. d. 31 dec. 1926 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    d. 23 sept. 1926 till kanslist i nedre justitierevisionen fr. o. m. d. 1 okt. 1926 utnämnt t. f. kanslisten därstädes, jur. kand.

Helge Anderson.