NOTISER. 397    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 18 juni 1926 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gustaf Herman Siljeström och andre kanslisekreteraren i departementet, jur. dr Karl Siegfried Matz att fr. o. m. d. 1 juli 1926 tills vidare vara extra ledamöter å lagavdelningen i justitiedepartementet; samt
    d. 30 juli 1926 förordnat häradshövdingen i Askims m. fl. härads domsaga Karl Johan Daniel Schlyter att fr. o. m. d. 1 aug. 1926 inom justitiedepartementet, med biträde av befattningshavare å departementets lagavdelning, verkställa de utredningar rörande processlagstiftningsfrågor departementschefen till honom överlämnar.

 

    Dalautredningen. K. M:t har d. 10 aug. 1926 förklarat att justitierådet E. A. Berglöfs utnämning till president i Göta hovrätt icke skall föranleda rubbning i honom meddelat uppdrag att vara ledare av Dalautredningen.

 

    Lilla strafflagskommissionen. Chefen för justitiedepartementet har d. 28 juli 1926 jämlikt K. M:ts bemyndigande kallat häradshövdingen i Hallands läns södra domsaga Assar Emanuel Åkerman till ledamot av den s. k. lilla strafflagskommissionen.

 

    Socialdepartementet. Sedan chefen för socialdepartementet jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat vissa sakkunniga att inom departementet biträda med verkställande av utredning och avgivande av förslag i frågan om sjukförsäkringens organisation m. m., har d. 21 juni 1926 till sekreterare hos de sakkunniga förordnats assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Evert Sandberg.
    Genom beslut d. 13 juli 1926 har Kungl. Maj:t bemyndigat chefen för socialdepartementet att tillkalla sakkunniga för att biträda med överarbetning av 1919 års lappkommittés d. 31 maj 1923 avgivna förslag angående lapparnas renskötsel m. m. Samma dag har departementschefen tillkallat f. d. landshövdingen Johan Widén att verkställa utredningen. Att såsom sekreterare biträda därvid har förordnats hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Hilding Forssman.

 

    Nya besparingssakkunniga. K. M:t har d. 26 juli 1926 uppdragit åt generaltulldirektören A. E. M. Ericsson, byråchefen i generalpoststyrelsen J. Döss och ledamoten av riksdagens första kammare N. A. Nilsson i Kabbarp att såsom sakkunniga inom finansdepartementet biträda vid utredning angående åtgärder för vinnande av förenklingar och besparingar i statsförvaltningen ävensom utsett Ericsson att i egenskap av ordförande leda utredningsarbetet.

 

    Fullmäktigesystemet inom statsförvaltningen m. m. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 13 juli 1926 har chefen för finansdepartementet d. 20 aug. 1926 utsett förste amanuensen i departementet, fil. lic. och jur. kand. Gunnar W. Sjögren att vara sekreterare åt de sakkunniga, vilka tillkallats för verkställande av utredning, huruvida och i vad mån fullmäktigesystemet inom statsförvaltningen och de affärsdrivande verken bör avvecklas, begränsas eller bibehållas ävensom i övrigt förenklingar och besparingar på detta och närbesläktade områden må kunna vidtagas.

 

    Internationell rättsskipning. Revisionssekreteraren Emil Sandström, vilken tjänstgjort som domare i de blandade domstolarna i Egypten, har av de engelska och tyska regeringarna utsetts till president för tredje sektionen av den blandade engelsk-tyska skiljedomstolen med säte i London efter revisionssekr. Algot Bagge, som avsagt sig uppdraget. (Jfr Sv. J. T. 1925 s. 80).

 

    Helsingfors universitet. Till adjunkt i offentlig rätt vid juridiska fakulteten har d. 30 juni 1926 utnämnts jur. dr S. R. Björksten. Den nyutnämnde adjunkten blev 1925 jur. lic. och dr på en avhandling över ämnet: »Das Wassergebiet Finnlands in völkerrechtlicher Hinsicht» och har därefter publiserat ett antal uppsatser på den offentliga rättens område.

 

    Uppsala universitet. Till juris doktor har vid universitetet i Uppsala d. 29 maj 1926 promoverats notarien i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Ebbe Engelbrekt Kock.

 

    Lediga notarieplatser i domsagor. I nedanstående domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:

 

398 NOTISER.    Gällivare: förste notarieplatsen ledig genast. Sökande bör vara tingsmyndig. Adr. häradsh. John Larson, Gällivare.
    Nätra och Nordingrå: förste notarieplatsen ledig genast, helst för sökande meriterad för hela ting och vikariat. Adr. häradsh. G. A. Skotte, Örnsköldsvik.
    Gotlands norra: förste notarieplatsen ledig genast. Sökanden bör vara meriterad för tingsförordnande efter utgången av 1926. Adr. häradsh. Aug. Toll, Visby.
    Östra härads, Blekinge län: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. 1 jan. 1927. Fri bostad. Adr. häradsh. John Bladh, Lyckeby.