NOTISER. 473Tingslagsregleringar och tätare tingssammanträden. I den inom justitiedepartementet utarbetade promemorian av d. 16 april 1926 ang. tätaretingssammanträden i häradsrätterna (se Sv. J. T. 1926 s. 235) hade ifrågasatts nedbringandet av nuvarande antalet tingslag i vissa domsagor, bland dem Södertörns, Västernärkes, Västra Hälsinglands, Norrvikens samt Vättle, Ale och Kullings härads domsagor. Sedan infordrade yttranden inkommit beträffande nämnda domsagor (jfr Sv. J. T. 1926 s. 388), förekom ärendet i konselj d. 15 okt. 1926. Därvid befanns ytterligare utredning erforderlig, innan slutlig ståndpunkt fattades till de ifrågasatta tingslagsregleringarna i Södertörns, Västra Hälsinglands samt Vättle, Ale och Kullings härads domsagor; och remitterades för sådant ändamål ärendet beträffande dem närmast till processkommissionen. Enahanda åtgärd vidtogs jämväl rörande en av J. O. väckt fråga om tingslagsreglering i Sydöstra Hälsinglands domsaga.
    Omedelbart beslut meddelades i fråga om Västernärkes och Norrvikens domsagor, i det att K. M:t förordnade,
    att av Västernärkes domsagas nuvarande tre tingslag, eller Kumla, Grimstens och Hardemo härads tingslag, Sundbo härads tingslag och Edsbergs härads tingslag, förstnämnda båda tingslag skola från och med d. 1 jan. 1928 vara förenade till ett tingslag, benämnt Hallsbergs tingslag, med tingsställe i Hallsberg, i samband varmed Svea hovrätt anbefalldes att efter vederbörandes hörande inkomma med yttrande, huruvida nämndemännens antal kunde nedbringas i det genom sammanslagningen uppkommande nya tingslaget, samt
    att Norrvikens domsagas nuvarande två tingslag, eller Kville, Tanums och Bullarens härads samt Vette härads tingslag, skola från och med d. 1 jan. 1927 förenas till ett tingslag med tingsställe i Strömstad, därvid samtidigt meddelades erforderliga bestämmelser om nämndemännens antal m. m. i domsagan.
    Samtidigt med de nämnda tingslagsregleringarna förehade K. M:t jämväl den i promemorian väckta frågan om införande, enligt enhetliga grunder, av flera allmänna tingssammanträden samt av sammanträden med tremansnämnd i häradsrätterna. Yttranden hade inkommit beträffande samtliga domsagor i riket om ett eller två tingslag med undantag av Tössebo och Vedbo härads domsaga samt beträffande Västernärkes och Västerbottens västra, vardera av tre tingslag bestående domsagor. K. M:ts beslut återfinnas i kungörelserna d. 15 okt. 1926 (nr 437) angående allmänna tingssammanträden i vissa domsagor och (nr 438) angående tingssammanträden med tremansnämnd, vilka båda kungörelser behandla alla de fall, där de nya bestämmelserna träda i kraft redan d. 1 jan. 1927. I sistnämnda kungörelse hava tillika inarbetats samtliga hittills utfärdade bestämmelser om tremansting med undantag av dem som röra Askimsdomsagan. I tvenne K. Br. av s. d. till resp. Svea och Göta hovrätt avhandlas slutligen de domsagor, där den nya ordningen beträffande de allmänna tingssammanträdena skall vinna tillämpning först fr. o. m. d. 1 jan. 1928.

 

474 NOTISER.    I fråga om allmänna tingssammanträden har K. M:t sålunda förordnat: dels genom K. K. nr 437, att i vardera av Mjölby domsaga, Fluridre, Väne och Bjärke härads domsaga samt Oxie och Skytts härads domsaga, vilka domsagor var för sig utgöra ett tingslag, häradsrätten skall hålla tjugo allmänna sammanträden om året (Typ A 2 i promemorian), att i Uppsala läns södra domsaga, Nora domsaga samt Bråbygdens och Finspånga läns domsaga häradsrätten skall hålla tio allmänna sammanträden om året i vartdera tingslaget (Typ B 2), samt att i Hallands läns södra domsaga häradsrätten skall hålla allmänna sammanträden sju gånger om året i vartdera tingslaget; varjämte bestämmelser meddelats om sammanträdesturerna i ovannämnda domsagor samt Norrvikens domsaga;
    dels ock genom omförmälda brev till hovrätterna, att fr. o. m. d. 1 jan. 1928 årligen skola hållas i Västernärkes domsaga tio allmänna tingssammanträden i Hallsbergs tingslag samt fem allmänna tingssammanträden i Edsbergs härads tingslag (Typ B 3); i Jämtlands östra domsaga tio allmänna tingssammanträden i Revsunds, Brunflo och Näs tingslag samt fem allmänna tingssammanträden i Ragunda tingslag (Typ B 3); i Västerbottens västra domsaga inom vartdera av Lycksele och Vilhelmina tingslag fem allmänna tingssammanträden samt i Åsele tingslag tre lagtima ting (Typ C.); i Västerbottens norra domsaga, med bibehållande av gällande tingsordning i Skellefteå tingslag, i Malå och Nordsjö tingslag fem allmänna tingssammanträden; i Kinda och Ydre härads domsaga tio allmänna tingssammanträden i Kinda härads tingslag och fem allmänna tingssammanträden i Ydre härads tingslag (Typ B 3); i Hallandsläns norra domsaga tio allmänna tingssammanträden i Fjäre härads tingslag och fem allmänna tingsammanträden i Viske härads tingslag (Typ B 3); samt i Kinds och Redvägs härads domsaga tio allmänna tingssammanträden i Kinds härads tingslag och fem allmänna tingssammanträden i Redvägs härads tingslag (Typ B 3); och har K. M:t tillika i fråga om nu nämnda domsagor anbefallt respektive hovrätter att efter vederbörandes hörande inkomma med förslag å de dagar, varå sammanträdena borde taga sin början.
    Beträffande sammanträdena med tremansnämnd innebär K. M:ts beslut att dylika sammanträden införas dels i Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag av Medelpads östra domsaga samt Skellefteå tingslag av Västerbottens norra domsaga i de månader under tingsperioderna, då allmänt sammanträde icke förekommer, dels ock under sommaruppehållet mellan tingen i icke mindre än 55 tingslag, där dylika sammanträden vid nämnda tidpunkt hittills icke förekommit.