Krigshovrätten. K. M:t har d. 5 nov. 1926 förordnat överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström och auditören Arndt Edward Grape att fortfarande under år 1927 uppehålla den förre krigshovrättsrådsämbetet och den senare överkrigsfiskalsbefattningen.

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 15 okt. 1926 förordnat att biträdande domare skall vara anställd i Bråbygdens och Finspånga läns nybildade domsaga under tiden 1 jan.— 30 juni 1927.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 7 okt. 1926 förordnat att borgmästarbefattningen i Sigtuna skall i vanlig ordning återbesättas, i samband varmed K. M:t fastställt ny lönestat för befattningshavaren.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 12 nov. 1926 förordnat assessorn i Svea hovrätt Torsten Petersson att fr. o. m. d. 14 nov. 1926 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Svensk Juristtidnings ombud i Oslo statsrevisor Carl Platou har d. 11 juni 1926 utnämnts till expeditionschef i justisdepartementet och tidskriftensmedarbetare i Köpenhamn kontorchefen i justitsministeriet L. N. Hvidt har utnämnts till Dommer i Ostre Landsret från d. 1 dec. 1926.

 

LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1926 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

Juni 7 Förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättning i allmänt förvar. Föredragande: revisionssekreteraren R. Eklund.

» 8 Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § ecklesiastik boställsordning d. 9 dec. 1910. Föredragande: kammarrådet friherre C. von Otter.

» 11 Förslag till lag angående ändrad lydelse av 30 och 31 §§ i lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: expeditionschefen L. Berglöf.

» » Förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov. 1912 om rätt till jakt samt lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 25 juni 1909 angående nationalparker. Föredragande: expeditionschefen L. Berglöf.

» 17 Förslag till lag om ändrad lydelse av 16 kap. 12 och 15 §§ strafflagen. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström. Sept. 14 Förslag till lag innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång samt lag innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål. Föredragande: revisionssekreteraren A. Afzelius.

» » Förslag till lag innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka. Föredragande: revisionssekreteraren A. Afzelius.

» 28 Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser rörande Stockholms stads konsistorium. Föredragande: revisionssekreteraren A. Afzelius.

Okt. 25 Förslag till lag om dödande av förkommen handling m. fl. härav betingade lagförslag. Föredragande: revisionssekreteraren R. Eklund.

» » Förslag till lag om försäkringsavtal m. fl. härav betingade lagförslag. Föredragande: revisionssekreteraren R. Eklund.

Nov. 10 Förslag till lag om ändrad lydelse av 12, 13 och 15 §§ i lagen d. 5 juni 1909 angående husbehovslagar inom vissa områden. Föredragande: hovrättsrådet T. Sjöfors.