Andra huvudtiteln. Av de i statsverkspropositionens andra huvudtitel behandlade ärendena hava två refererats i föregående båda notiser. I övrigt må följande här antecknas:
    Beträffande justitiedepartementets organisation märkes främst att kyrkoärendena föreslås överflyttade hit från ecklesiastikdepartementet, vars namn i sammanhang härmed skulle ändras till undervisningsdepartementet.
    I fråga om justitiedepartementets lagavdelning föreslås tillsättande av två nya fasta ledamöter, avsedda att ersätta en del av de jurister som hittills brukat förordnas att biträda inom departementet vid utredning av olika lagstiftningsfrågor. Chefen för lagavdelningen, vilken åtnjuter statssekreterares lön, föreslås framdeles jämväl skola benämnas statssekreterare.
    De nuvarande på de olika departementens stater uppförda regeringsrättsföredragandena föreslås ersatta med ett antal på föredragning av justitieministern efter samråd med chefen eller cheferna för vederbörande fackdepartement på viss tid förordnade "extra kansliråd" (med avlöning enligt lönegrad B 30 såsom för icke-ordinarie), vilka skulle ägna hela sin arbetstid åt uppgiften.
    Då processkommissionen beräknas komma att avlämna sitt betänkande före 1926 års utgång, begäres anslag till kommissionen allenast för halva budgetåret 1926—1927. För lagberedningen och Dalautredningen begäres anslag förhela budgetåret.
    För högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter föreslås en lönereglering, innebärande en höjning av lönerna från 18,000 till 21,000 kr. förutom dyrtidstillägg. Bland villkoren för de nya lönernas åtnjutande föreslås, att justitieråd och regeringsråd ej må åtaga sig uppdrag som skiljeman.
    Oförändrade anslag begäras för upprätthållande av de extra divisionerna i Svea och Göta hovrätt och för övriga extra arbetskrafter i hovrätterna.

 

90 NOTISER.Till domsagornas förvaltning äskas liksom föregående år ett extra förslagsanslag å 500,000 kr.
    Det stora ordinarie förslagsanslaget å 740,000 kr. till ersättning åt domare. vittnen och parter föreslås uppdelat på flera, av vilka ett å 260,000 kr. till bestridande av kostnader enligt lagen om fri rättegång. Det har beräknats att av förstnämnda anslag under budgetåret 1923—1924 utbetalts i ersättning till rättegångsbiträden (i andra fall än vid fri rättegång) omkr. 118,000 kr. och till vittnesersättningar omkr. 230.000 kr. För understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter begäres ett särskilt extra förslagsanslag å 50,000 kr.