Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1925 har beredningen under året fortsatt och avslutat arbetet med den legala arvsrätten och har med en d. 22 dec. 1925 dagtecknad skrivelse till K. M:t avlämnat förslag till revision av ärvdabalken, andra avdelningen. (Se artikel i detta häfte s. 1.)

 

    Processkommissionen har i sin d. 31 dec. 1925 till K. M:t avgivna årsberättelse anfört bl. a.: Under året har arbetet huvudsakligen ägnats åt civilprocessen. Till flertalet kapitel av denna föreligga utkast, vilka genomgåtts vid sammanträden med kommissionens sakkunniga i november månad. I samband med arbetet å civilprocessen hava erforderliga jämkningar i avdelningarna om domstolsorganisationen och straffprocessen vidtagits. Vad som återstår är huvudsakligen avdelningen om rättsmedlen i civilprocessen, avdelningarna om rättegångskostnad i både straff- och civilprocessen samt vissa allmänna frågor. Sättning till tryckning av betänkandet har under året fortsatts och fortskridit så, att förutom avdelningen om domstolsorganisationen största delen av straffprocessen är uppsatt i korrektur. Det är kommissionens avsikt att under det kommande året slutföra arbetet, så att det principbetänkande kommissionen har att avgiva skall kunna avlämnas före ingången av år 1927.

 

    Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående ordförhållandena i Kopparbergs län, som utredningens ledare justitierådet A. Berglöf d. 31 dec. 1924 ingivit till K. M:t, inhämtas bl. a.: Arbetet å det av Dalautredningen förra året igångsatta försöksskiftet i Västanviks och Karlsarvets skifteslag inom Leksands socken har år 1925 slutförts. Utredningensbiträdande lantmätare har därefter huvudsakligen varit sysselsatt med att sammanställa det vid skiftet vunna materialet till ledning vid bedömandet aven del frågor rörande bland annat fastighetsredovisning och skifteskostnad. Under årets lopp har även företagits ett försöksskifte i Backa bys skifteslag inom Gustavs socken. Med föranledande av en av utredningens ledare d 11 okt. 1924 avlåten underdånig skrivelse (jfr Sv. J. T. 1925 s. 149) har d. 30 april 1925 utfärdats lag rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län. Enligt denna äger K. M:t meddela vissa särskilda föreskrifter beträffande de lagaskiften, som verkställas på grund av lagen. Med underdånig skrivelse d. 17 dec. 1925 har utredningens ledare avgivit förslag till förordning med en del sådana föreskrifter, avsedda att bliva gemensamma för samtliga ifrågavarande förrättningar. I början av aug. företogs en resa till Öland för studium av det med dalaförhållanden i vissa avseenden jämförliga skiftesväsendet därstädes. Under sommaren och hösten besökte Dalautredningen flertalet storskiftade socknar i

 

NOTISER. 91Dalarna i avsikt att bereda befolkningen tillfälle taga närmare kännedom om utredningens verksamhet och på dess initiativ tillkomna författningar samt framföra sina synpunkter och önskemål i jordfrågan.