Lagförslag till 1926 års riksdag. Enligt ett meddelande från justitieministern till pressen sistlidne december föreligga inom justitiedepartementet bl. a. följande lagförslag utarbetade: förslag till ny jorddelningslag, till ändring iden s. k. preventivlagen, ang. utsträckning av arbetsanställdas förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs, ang. förvaring av s. k. förminskat tillräkneliga förbrytare, ang. internering av vissa återfallsförbrytare, ang. upphävande av legostadgan, ang. besvärs insändande av personer, vilka äro berövade sin frihet, samtliga lagförslag redan remitterade till lagrådet, vidare lagförslag om handelsböcker, om bättre skydd för betande hemdjur mot utelöpande hundar, om s. k. borgerlig begravning. Efter avslutad granskning i lagrådet hade propositioner redan beslutats beträffande lagförslag ang. rättsskydd för alster av konstslöjd, ang. utsträckt rätt till skadestånd vid förlust av försörjare, ang. utvidgad straffpreskription, ang. minskning av regeringsrättens arbetsbörda och ang. ändrat sätt för föredragningen i regeringsrätten. Slutligen voro under förberedelse att såvitt möjligt föreläggas årets riksdag vissa förslag inom stadsplanelagstiftningen, förslag till ändringar i lagen om panträtt i spannmål, till bestämmelser ang. småbruks befriande från inteckningar i stamfastigheten, ävensom till ändringar i jaktlagen.
    Från socialdepartementet förberedas förslag till ny arbetstidslag, ny bagerilag, ny socialförsäkringslagstiftning, avseende olycksfalls-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, lagförslag ang. förbud för barn att idka viss försäljning ang. ändringar i lagen om skyddskoppsympning, ang. observation av samhällsfarliga sinnessjuka och om domstols prövning av å sinnessjukhus intagen persons kvarhållande därstädes; från handelsdepartementet förslag om ny sjöarbetstidslag; från finansdepartementet lagförslag mot spritsmuggling samt förslag ang. ny brännvinstillverkningsförordning; från kommunikationsdepartementet förslag till ny lag om enskilda vägar; från jordbruksdepartementet lagförslag om upplåtelse under åborättt samt förslag till ny lappmarkslag och från ecklesiastikdepartementet lagförslagom friköp av lägenheter å ecklesiastik jord.
    Samtliga nu angivna lagförslag torde icke hinna att, efter granskning av lagrådet, föreläggas årets riksdag, sedan propositionstiden enligt regeringensbeslut begränsats till utgången av februari månad.

 

    Häktningsmyndighet i köpingar m. m. Enligt de ändringar, vilka till följd av den nya polislagen vidtagits i instruktionerna för landsfogdarna och landsfiskalerna m. fl. författningar, har häktningsrätten helt och hållet fråntagits sådana allmänna åklagare som särskilt förordnats för köpingar, vissa municipalsamhällen m. fl. orter (S. F. S. 1925 nr 494). I stället skall häktningsfråga i köping, vars särskilde åklagare enligt av K. M:t meddelad föreskrift tillika är polischef i köpingen, hänskjutas till prövning av landsfogden i länet och i andra orter — i vilka landsfiskalen alltså är polischef — till denne (se instr. för landsfogdarna § 8 och för landsfiskalerna §§ 6 och 14 i dessa författningars lydelse enligt S. F. S. 1925 nr 491 och 493). Icke heller äger länsstyrelse, med mindre synnerliga skäl därtill äro, tilldela extra landsfiskal häktningsbefogenhet (instr. för landsfiskalerna § 28 enligt S. F. S. 1925 nr 493).