De icke rättsbildade domsagobiträdenas ställning. Chefen för justitiedepartementet har d. 27 nov. 1925 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare, riksbanksfullmäktigen Carl Gustaf Ekman, revisionssekreteraren Styrbjörn Dahlqvist och häradshövdingen i Uppsala läns mellersta domsaga Axel Olivecrona att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet med utredning huruvida — utan föregripande av frågan om organisationen av arbetet vid de allmänna underdomstolarna i samband med en rättegångsreform — redan nu kan beredas en mera tryggad och i avlöningshänseende tillfredsställande ställning för de icke rättsbildade domsagobiträdena; och har tillika uppdragits åt Ekman att vara ordförande hos de sakkunniga.

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1926 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Erik Geijer under år 1925 bl. a. gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 29 aug. ang. åtgärder för åstadkommande av snabbare rättskipning i Härjedalens domsaga; d. 31 aug. ang. ändring av bestämmelserna om uppgifter från prästerskapet rörande häktades levnadsomständigheter; d. 29 okt. ang. ändring av lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar; d. 11 dec. ang. ändring av bestämmelserna om resekostnadsersättning i kungl. förordningen d. 12 juli 1878 angående ersättning till förrättningsmän för utmätning i enskilda mål samt till stämningsmän m. m.; samt d. 21 dec. ang. åtgärder för snabbare rättskipning inom Gällivare domsaga.

 

    De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur kommittéredogörelsen i årets riksdagsberättelse (jfr Sv. J. T. 1925 s. 230).
    Av justitiedepartementets kommittéer har försäkringslagstiftningskommittén under år 1925 avslutat sin verksamhet, sedan kommittén avgivitförslag till lag om dödande av förkommen handling m. m. (stat. off. utredn.1925 : 25) och förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar (1925 : 26). Därjämte avslutades under året den åt revisionssekr. G. Bendz anförtrodda utredningen angående ändring av lagen om panträtt i spannmål (se Sv. J. T. 1925 s. 237) ävensom den av revisionssekr. M. Ehrenborg verkställda utredningen angående lagstiftningsåtgärder rörande besittning av fast egendom genom bulvan (se Sv. J. T. 1925 s. 237). Vidare hava avslutats utredningen angående justilierådens och regeringsrådens löne- och pensionsförhållanden (se Sv. J. T. 1925 s. 324) samt en av revisionssekr. R. von Koch verkställd utredning angående ändring i den s. k. preventivlagen (se Sv. J. T. 1925 s. 502). Patronatsrättsnämnden har under år 1925 slutfört sitt arbete.
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under år 1925 varit sysselsatt med utarbetande av lagutkast angående ämbetsbrotten, vilken del beräknas föreligga färdig mot slutet av år 1926. Revisionssekr.

 

94 NOTISER.A. Bagge, som i början av 1925 erhöll visst uppdrag i utlandet (se Sv. J. T.1925 s. 80), har under återstoden av året åtnjutit ledighet från uppdraget att biträda vid behandlingen av frågor rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område. Jordsakkunniga, hovrättsrådet S. Ekberg m. fl., hava under år 1925 behandlat bl. a. frågan rörande försäljning av fideikommissjord samt angående social arrendelagstiftning. Den s. k. lilla strafflagskommissionen (prof. Thyrén samt borgmästarna F. W. Linder och Jakob Pettersson) hava under året avgivit betänkande och förslag rörande ändring i strafflagens bestämmelser om preskription av straff (stat. off. utredn. 1925:28). Den åt docenten N. Herlitz uppdragna utredningen i fråga om ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet har under året fortgått. Krigslagstiftningssakkunniga (t. f. revisionssekr. H. Elliot, häradshövding G. Lindstedt och riksdagsmannenH. W. Leo, se. Sv. J. T. 1925 s. 237) hava under året upprättat preliminära förslag jämte motivering till lagbestämmelser avsedda att ersätta vissa kapitel i nuvarande strafflag för krigsmakten. Revisionssekr. M. Ehrenborg m. fl. sakkunniga, åt vilka uppdragits att biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av gällande lagstiftning rörande stadsplan och tomtindelning (se Sv.J. T. 1925 s. 237) hava under året uppgjort ett utkast till lag i ämnet. Religionsfrihetssakkunniga, bestående av häradsh. H. Kylander m. fl. sakkunniga (se Sv. J. T. 1925 s. 237), hava under året mera ingående behandlat bl. a. frågorna om vidgad rätt till utträde ur statskyrkan, om barnens ställning i konfessionellt hänseende samt om religionsundervisningen i skolorna. Hovrättsrådet H. Wikander, som förordnats att biträda med utredning av vissa internationella sjörättsfrågor (se Sv. J. T. 1925 s. 421), har varit sysselsatt med utarbetande av förberedande, motiverade förslag till vissa ändringar i sjölagen och andra författningar.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bland andra följande sakkunniga: landshövdingen S. Hagströmer vid utarbetande av förslag till vissa av den nya medborgarrättslagen föranledda kungörelser; hovrättsrådet B. Wieselgren vid behandling av frågan om nyskifteslagstiftning; hovrättsassessorn P. V. Santesson ang. reformerad lagstiftningom konstindustri och konsthantverk, reformering av legostadgan m. m.; t. f.revisionssekr. Torsten Petersson ang. frågan om den praktiska juristutbildningens ordnande; hovrättsassessorn F. Sterzel och hovrättsrådet G. Siljeström ang. lagstiftningsåtgärder rörande förminskat tillräkneliga förbrytare och farliga återfallsförbrytare.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under andra departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1925 av, bland andra, sakkunniga för utredning av det s. k. Genèveprotokollet (stat. off. utredn. 1925:17). 1923 års taxeringssakkunniga (1925 : 27) samt av f. d. presidenten Albert Petersson med förslag till förordning ang. den statliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningen (1925 : 10).
    Vid ingången av år 1926 fortsatte bland andra följande kommittéer sin verksamhet: utredn. ang. lösdrivares behandling (soc. dep.), revisionssekr. R. v. Koch; utredn. ang. revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad (soc. dep.), landshövdingen K. Hj. L. Hammarskjöld; polisutredn. (soc. dep.), revisionssekr. S. Lawski jämte vissa andra sakkunniga, vilka senare

 

NOTISER. 95slutfört sitt uppdrag under året; utredn. ang. möjlighet att vid val av suppleanter för landstingsmän utse personliga suppleanter (soc. dep.), häradshövding H. Kylander; utredn. ang. sjukförsäkringens organisation (soc. dep.), t. frevisionssekr. N. E. Sandberg, sekr. K. A. Rydin och led. av sociala rådet A. G. Lindberg jämte vissa andra sakkunniga, vilka senare slutfört sitt uppdrag; utredn. ang. arbetslöshetsförsäkring m. m. (soc. dep.), revisionssekr. R. Eklund och byråassistenten O. Hagman jämte vissa andra sakkunniga; socialiseringsnämnden (fin. dep.), som under året utgivit stat. off. utredn. 1925:11, 12, 16, 30 och 39; 1924 års bankkommitté (fin. dep.), ordf. vice häradsh. E. Kinander, sekr. revisionssekr. G. Bendz; utredn. ang. ekonomiska föreningars sparkasserörelse (fin. dep.), hovrättsrådet K. H. R. Hjertén; 1924 års skatteberedning (fin. dep.), revisionssekr. H. Waller, byråchefen C. W. U.Kuylenstierna och assessorn i kammarrätten E. Geijer; sjöfartsavgiftssakkunniga (handelsdep.), ordf. prof. M. Fehr.