NOTISER. 99    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1925 haft sju sammanträden, därvid utom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Föredrag ha sålunda hållits av bl. a. advokaten Eliel Löfgren om försvar i brottmål för 20 år sedan, assessor Harald Salomon om den villkorliga domen i praktiken, advokaten Otto Lagerström om eventuellt önskvärda ändringar i skiljemannalagen samt advokaten Set Silow om några intryck från en resa i Sovjetryssland.
    Vid flera sammanträden har behandlats det av Stockholms magistrats och Sveriges advokatsamfunds delegerade d. 23 mars 1925 framlagda förslaget ifråga om vissa processreformer utan lagändring, och har samma förslag blivit av avdelningen enhälligt antaget.
    Vid novembersammanträdet företogos val av avdelningens funktionärer. Till styrelseledamöter omvaldes därvid hrr Tom Forssner, ordf., Erik Berglund, Emil Henriques, Georg Stjernstedt och Sven Themptander. Suppleanter blevo hrr Martin Fehr och Alf Lindahl. Till revisorer omvaldes hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy samt till deras suppleant hr Axel Gard.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1925 haft tre sammanträden, därvid advokaten Axel Forssman hållit föredrag om ifrågasatt revision av skiljemannalagen och advokaten Erik Leman refererat lagförslagen om dödande av förkommen handling samt om gälds betalning genom penningmedels nedsättande i allmänt förvar. Vidare har avdelningen haft till behandling frågan om förändrat processförfarande vid Göteborgs rådhusrätt och för sin del godkänt en av delegerade från rådhusrätten och avdelningen upprättad promemoria i frågan.
    Avdelningens styrelse utgöres av hrr Sam de Maré, ordf., Erik Leman och Hugo Wikström, med hrr Folke Jörgensen och Torsten Hasselrot som suppeanter; sekreterare och kassaförvaltare är advokaten Georg Bodén.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har under år 1925 hållit ordinarie sammanträden i Kristianstad d. 13 juni och i Malmö d. 5 nov. Å juni-sammanträdet höll advokaten Lennart Jacobsson i Malmö ett av diskussion åtföljt föredrag över ämnet "Rättegångsreformer utan lagändring". Å novembersammanträdet valdes till ordförande juris doktorn Oscar Hedenskog samt till övriga styrelseledamöter advokaterna Nils Egardt och Vilh. Andersson. Till suppleanter valdes advokaterna Sigfrid Lindström och Lennart Hansson, och till sekreterare advokaten Sven Ekedahl.

 

    Föreningen Sveriges extra lantdomare hade ordinarie årssammanträde d. 31 jan. 1925 under ordförandeskap av t. f. revisionssekreteraren S. Odéen. Till styrelse valdes vice häradshövdingarna F. Appelberg, ordf., J. Wandén, sekr., samt C. Ehrenborg, med vice häradshövdingarna G. Åberg och A. Söderberg som suppleanter. K. M:t hade i remiss lämnat styrelsen förföreningen tillfälle att avgiva yttrande över det av häradshövdingen Tycho Collen och t. f. revisionssekreteraren Torsten Petersson i egenskap av särskilt tillkallade sakkunnige avgivna förslaget till ändrad lydelse av domsagostadgan. T. f. revisionssekreteraren Petersson höll vid sammanträdet föredrag i ämnet, varefter följde diskussion. Därefter uppdrog föreningen åt styrelsen att vid besvarandet av ovannämnda remiss beakta de synpunkter, som under diskussionen framkommit.