Ugeskrift for Retsvæsen 1926. Afd. B.
    Att binda in en tidskrifts årgång är som att få en ny bok. Med överraskning finner man hur ofantligt mycket den kan innehålla och, om tidskriften är väl redigerad, vilken god och fullständig bild den lämnar av sitt arbetsfält.
    För att kunna såsom U. f. R. Afd. B — Juridiske Afhandlinger, Meddelelser m. m. 1926. Redigeret af HENRY USSING og KNUD JARNER— med fördel ordna den årliga innehållsförteckningen systematiskt, med uppsatserna fördelade på så speciella avdelningar som arvsrätt, familjerätt, förmögenhetsrätt o. s. v., torde det från redaktionens sida krävas, att uppmärksamheten ständigt är riktad på läsekretsens intresse av ett allsidigt ämnesval. Otvivelaktigt utgör emellertid ett betydande antal artiklar "insändare" i aktuella frågor. "Højesterets Dom i Kolindsundsagerne" — varigenom vissa blockad- och bojkottåtgärder blevo stämplade såsom otillåtna kampmedel i en arbetstvist — har sålunda givit upphov till icke mindre än 8 artiklar, företrädande olika uppfattningar och klart belysande det intressanta ämnets olika sidor. Över huvud är den beredvillighet, varmed tidskriften till behandling upptager hojesteretsdomar, uppfriskande. Dylika diskussionsämnen falla sig nog helt naturliga för en tidskrift, redigerad av en professor och en advokat. Även på denna sidan

LITTERATURNOTISER. 125Sundet förtjänar också cand. iur. OSKAR BONDO SVANES artikel "Omkring Højesteretsdommen angaaende Tilbageholdelse af ufarlige Sindssyge" att läsas.
    För frågor rörande processreformen har U. f. R. alltid varit ett värdefullt diskussionsforum. Prof. MUNCH-PETERSEN inleder årgången med en redogörelse för det nya förslaget till ändringar i Retsplejeloven — man sysslar alltjämt med så grundläggande principer för processreformen som Bevisumiddelbarheden och Anklagegrundsætningen. Frågan om offentlig Votering i Højesteret— det för våra begrepp självklara offentliggörandet av skiljaktiga meningar i högsta domstolen — behandlas av flera författare, bland dem den norske advokaten FERDINAND SCHJELDERUP, som icke försummar att giva en släng åt "den tysk-østerrigske kræftskade, at Højesteret skulde degraderes til ikke længer at behandle en sak i dens helhet, ogsaa faktum". — "Har vi faaet en virkelig Anklageproces?" frågar Dommer JOHS. SCHARLING och får i artikeln anledning att beklaga att man, i stället för att låta domstolsorganisationen rätta sig efter den nya processen, skurit till denna efter den bestående domstolsorganisationen. Följden har för straffprocessens del blivit, att den nya processen så småningom fått en påfallande likhet med den gamla. Tyngdpunkten har fallit på förundersökningen, och domsförhandlingen har blivit till ett sken.
    U. f. R. Afd. B var en av de förebilder Sv. J. T. vid sitt startande uppställde för sig såsom efterföljans värda. Jag skulle önska, att en dansk jurist kunde finna Sv. J. T. lika underhållande som vi finna U. f. R.                           

K. J. S.