Rättegångsreformen. Kort sammanfattning av processkommissionens betänkande. På offentligt uppdrag utarbetad av THORE ENGSTRÖMER. Uppsala 1927. Almqv. & Wiks. 52 s. Kr. 0.75.

 

    Denna närmast för lekmän avsedda redogörelse för processkommissionens betänkande torde vara välkommen även för de jurister, som hastigt vilja skaffa sig en överblick över det omfattande betänkandet. Den innehåller ett minimum av vad varje jurist just nu bör veta om det stora reformförslaget.

 

MORGENSTIERNE, BRFDO. Lærebok i den norske statsforfatningsret. 3. utg. II. Oslo 1927. Grøndahl & Søn. 486 s. Inb. kr. 24.00.

 

    Sedan den här ovan intagna anmälan av Morgenstiernes Lærebok i den norske statsforfatningsret, första bandet, uppsatts i tryck, har arbetets andra band utkommit i boklådan. Bandet innehåller 7 kap. Maktfordelingen, 8--9 kap. Statsmaktens funktioner: A. Lovgivning, B. Forvaltning, 10 kap. Statsmaktens selvbegrænsning til beskyttelse av borgerlig likhet og frihet, samt 11 kap. Garantier mot misbruk av statsmakten.

 

HERLITZ, NILS. Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag. Studier i svensk statsrätt. II. Sthm 1927. Norstedt. S. 257—398. Kr. 3.50.
    Av docenten Herlitz' i föregående häfte (s. 65) omnämnda arbete har nu andra delen utkommit, innefattande Kap. IV: Lagstiftningsförfarandet enligt svensk statsrätt. Det återstående, tredje häftet skall i ett femte kapitel behandla: Lagstiftningens område enligt svensk statsrätt.