128 LITTERATURNOTISER.Kommunallagarna av den 21 mars 1862 med förklaringar, prejudikat, hänvisningar och sakregister utg. av C. G. HAMMARSKJÖLD. 9 uppl. med lagändringar utkomna före d. 1 okt. 1926 samt lagen om landsting, ombesörjd av BO HAMMARSKJÖLD. Sthm 1926. Norstedt. 378 s. Inb. kr. 10.50.

    Justitierådet C. G. Hammarskjölds välkända kommentar till kommunallagarna, av vilken andra till och med åttonde upplagorna utgivits av landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, har nu utkommit i en nionde upplaga, ombesörjd av t. f. statssekreteraren Bo Hammarskjöld. Denna sista upplaga ansluter nära till den närmast föregående, i den mån icke lagändringar betingat avvikelser. Landstingslagens tillkomst har emellertid föranlett en omarbetning av de delar av kommentaren, som röra i nämnda lag behandlade ämnen.

 

Thyréns strafflagsreform inför utländskt forum.
    Den argentinska tidskriften Jurisprudencia Argentina innehåller i sin åttonde årgång (1925, Seccion doctrinaria s. 59—66) en redogörelse för Thyréns förberedande utkast till strafflag av Dr Ladislao Thot, professor i straffrättvid universitetet i La Plata. I artikeln, vars rubrik lyder »Codificacion penal moderna» betecknas det Thyrénska utkastet som »uno de las mas importantes productos de la moderna codificacion penal»» och utkastets författare som »uno de los mas grandes autoridades en la materia».
    Professor Thot har sedan länge nedlagt ett intresserat arbete på att göra svensk jurisprudens känd i utlandet. Han har sålunda till ungerska språket översatt Olivecronas arbete »Om dödsstraffet» samt skrivit artiklar i den italienska tidskriften Il progresso del Diritto Criminale årg. 1915 om den svenska straffrättens historia, i Gerichtssaal Bd LXXIX om den svenska straffrättslitteraturens historia och i Gross' Archiv für Kriminalanthropologie Bd 62 om den kriminalistiska litteraturen i Sverige.

 

Nordiska juristmötets förhandlingar 1925.
    Förhandlingarna å det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors den 18, 19 och 20 Augusti 1925 utgivna av lokalstyrelsen i Finland (Hfors 1926. XV +258 + 130 s.) hava nu utkommit från trycket samt i februari 1927 distribuerats i Sverige. Då en försening av denna art minskar publikationens intresse, synes det önskvärt, att förhandlingarnas befordrande till tryck framdeles kunde göras mera oberoende av hrr talares medverkan till referatens färdigställande. Bokhandelspriset är 150 fmk. Ang. innehållet se Sv. J. T. 1925 s. 404.

 

    Förhandlingarna vid Svenska Kriminalistföreningens ordinarie årsmöte i Stockholm d. 26 sept. 1925 hava förlidet år utkommit i tryck (Sthm 1926.Fritze. 124 s. Kr. 5.00). Angående innehållet kan hänvisas till notis rörande mötet i Sv. J. T. 1925 s. 500.

 

    Förhandlingar, hållna vid "Föreningens mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar" årsmöte i Karlstad d. 23—25 sept. 1926, hava utkommit från trycket (särtryck s. 321—372). I publikationen redogöres för ett flertal betydelsefulla frågor rörande inteckningsförordningens tillämpning, såsom relaxationsfrågor, frågan i vilken ordning lägenhets subsidiära ansvar skall tagas i anspråk, transport av icke löpande skuldebrev, gemensamma inteckningsansvarets upphörande efter exekutiv auktion m. m. Föreningens ordförande är v. häradshövd. Gustaf Landén och dess sekreterare hypoteksombudsmannen Elis Carlgren.