SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING. 1

 

1/7 192531/12 1926.

 

UPPRÄTTAD AV ENVOYÉN A. E. RODHE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M

Christensen, Severin. Rättsstaten. En framställning av det offentliga livets etik. Förord av AXEL DAM. Till svenska av G. NORDSTRAND. 255 s. Sthm 1925. Natur och kultur. Kr. 4.75.

Diskussion om den praktiska juristutbildningen. Inledningsanföranden av: BERTIL AHRNBORG, CARL JACOB ANDERSEN, LAURI BORENIUS och HOLGER ALGREEN-USSING.— Nordiska Juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926s. 522 — 541.
Fehr, Martin. Juridiken och det dagliga livet. En liten utredning. 101 s.Sthm 1926. Geber. Kr. 2.25.
Forssner, Tom. Advokatens verksamhet utom rätta. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 152—187.
Jacobsson, Malte. Om statsmoral. Är staten bunden av individualmoralens regler? 141 s. Sthm 1925. Kr. 2.25. — Natur och kultur 38.
Juristen. Handbok i svensk lagfarenhet. År 1926 fullst. omarb. uppl. . . .utg. av EINAR THORÉN. 1 026 s. Sthm 1926. Hökerberg. Kr. 25.00.
Juriststämman, Nordiska, i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Hälsningstal och föreläsningar. 553 s. Sthm 1926. Nordiska bokh. Kr. 10.00.
Kalender, Kungl. Göta Hovrätts, år 1926. Utg. av Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt. 43 s. Jönköping 1926. Kr. 1.50.
Kalender, Kungl. Utrikesdepartementets, 1925—1926. 403 s. Sthm 1926. Utr.-dep. Kr. 6.00. (S. 265 ff. Överenskommelser med främmande makter, avslutade fr. o. m. år 1815.)
Lag, Sveriges Rikes. 47 uppl. Utg. av HJALMAR WESTRING. XXI, 936, 1541,XCIX, 26 s. Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 24.00.
Lundstedt, A. V. Hammarby och lagarnas helgd. 71 s. Sthm 1926. Tiden. Kr. 1.50.
Munch-Petersen, H. Retfærdighedsbegrebet i Nutidsbelysning. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 250—262.
Nothin, Torsten. Socialdemokratisk jordpolitik. 16 s. Sthm 1926. Tiden. Kr. 0.15.
Olsson, Gustaf. Det statsrealistiska problemet med särskild hänsyn tagen till den rättsfilosofiska skolan i Wien. Akad. avh. 271 s. Lund 1925. Gleerupska univ.-bokh. Kr. 5.00.

 

1 Upptager icke lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., ej heller författningssamlingar, juridiska tidskrifter eller tidskriftsuppsatser. Föregående förteckning se Sv. J. T. 1925 s. 462. Beträffande tidskriftsuppsatser se nedan s. 138. 9 — Svensk Juristtidning 1927.

130 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING.Rättskunskap för jordbrukare. Under red. av P. VON SETH. Bd 1. Privaträtt och rättsskydd. 553 s. Sthm 1925. Bonnier. Kr. 25.00. — Svenska jordbrukets bok. P.
Skrifter tillägnade JOHAN C. W. THYRÉN vid hans avgång från professorsämbetet den 31 maj 1926. 532 s. Lund 1926. Gleerup. Kr. 18.00.
Stjernberg, Nils. Om förutsättningarna för lagarnes upprätthållande. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 336 — 381.
Studiehandbok för de studerande inom den stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola. 9 uppl. Utg. gen. fakultetens försorg. 53 s. Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 1.50.
Trygger, Ernst. Domaren och hans uppgift. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 389-399.

 

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Tidelagsbrottet. En straffrättshistorisk studie. 44 s. Uppsala 1926. Lundequistska bokh. Kr. 1.50. — Uppsala univ. årsskr. 1926: Juridik.
Bendixson, Stig. Kommunernas historia. En översikt av den folkliga självstyrelsens öden. 607 s. Sthm 1926. Klemming. Kr. 6.00.
Bergman, C. G. Servitut i 1600-talets rättspraxis. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 371—454.
Brilioth, Yngve. Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363 — 1424. 389 s.Uppsala 1925. Lundequistska bokh. Kr. 12.00. — Uppsala univ. årsskr. 1925: Teologi.
Dombok, Vendels sockens, 1615—1645. Med bidrag av statsmedel utg. genom NILS EDLING. 44, 261 s. Uppsala 1925. Almqv. & Wiks. Kr. 10.00. —Uppländska domböcker, utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala 1.
Delin, Carl. Om blodshämnden och götalagarnas straffbestämmelser för enkelt viljadråp. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 238-308.
Enblom, Walfrid. Privilegiestriderna vid frihetstidens början 1719—1723. Ett bidrag till ståndsutjämningens historia. Akad. avh. 186 s. Uppsala 1925. Almqv. & Wiks. Kr. 5.00.
Herdin, K. W. Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. I. 219 s. Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 9.00.
Holmbäck, Åke. Studier i äldre sjörätt. Tillika ett bidrag till Grotiusjubileet. 38 s. Uppsala 1926. Lundequistska bokh. Kr. 1.25. — Uppsala univ. årsskr. 1926. Juridik.
Kock, Ebbe. Om hemföljd (förtida arv) i svensk rätt t. o. m. 1734 års lag. Akad. avh. 248 s. Lund 1926. Gleerupska univ.-bokh. Kr. 5.50.
Schück, Adolf. Det svenska stadsväsendets uppkomst. Akad. avh. 472 s. Sthm 1926. Geber. Kr. 12.00.
Vejde, P. G. Vad domböckerna förtälja om Stenbrohult. Utdrag ur Albohärads domböcker 1603 — 30. 38 s. — Bil. till GOTTH. VIRDESTAM: Stenbrohult i forntid och nutid. Älmhult 1925. Hembygdsfören. Linné. Kr. 4.00.
Wedberg, Birger. Juridik och erotik. 69 s. Sthm 1925. Nord. bokh. Kr. 1.50.
Wedberg, Birger. Lidingöbro för hundra år sen. Juridik och teknik. 48 s. Sthm 1925.Förstadstidn. Kr. 1.00.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING. 131Wedberg, Birger. Nådefrågor historiskt belysta. 82 s. Lund 1926. Gleerup.Kr. 2.75. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 8.
Wedberg, Birger. Karl XIV Johan och högsta domstolen. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 443 — 485.
Westman, Karl Gustaf. Utvecklingsidén i den svenska rättens historia. —Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 486—503.

 

CIVILRÄTT.

Aktiebolagslagen, Allmänna, av den 12 augusti 1910 jämte därtill hörande författningar med förklarande anmärkningar. Utg. av S. SKARSTEDT.
Alexanderson, Nils. Ett par skadeståndsproblem i svensk rättskipning. —Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 18 — 52.5 uppl. 392 s. Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 8.75.
Arrendelagen, Nya. Lagen om nyttjanderätt . . . 7 uppl. 64 s. Sthm 1926.Bonnier. Kr. 1.50.
Benckert, Karl. Om exstinktiva förvärv av lös egendom i god tro enligt H. B. 11:4 och 12:4. D. 1. Historik. I). 2. Gällande rätt. 291 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 3.00 + 4.00.
Benckert, Karl. Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran? 53 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 2.00.
Björling, C. G. Rättelser och tillägg till Björlings lärobok i civilrätt för nybörjare. 5 uppl. 18 s. Lund 1926. Gleerup. Kr. 0.50.
Björling, C. G. Gäldenärs ansvar för medhjälpare. En studie i svensk obligationsrätt. —Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 500-532.
Björling, C. G. Löftes- och tillits-grundsatsernas tillämplighet utanför förmögenhetsrätten. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 53—65.
Ekeberg, Birger. Några arvsrättsliga problem. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926. s. 94—126.
Fehr, Martin. Betalning mot dokument. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 138—151.
Handelsbruk. Uttalanden av svenska handelskamrar 1923 — 1925, samlade och utg. genom Stockholms Handelskammare. 45, IV s. Sthm 1926. Fritze. Kr. 3.00.
Hasselrot, Berndt. Något ang. köplagens bestämmelser om dröjsmål. 4 uppl. 155 s. Malmö 1925. Förlags a.-b. Kr. 3.75.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. försträckning, skuldebrev, förmånsrätt och kommission. 216 s. Malmö 1925. Förlags a.-b. Kr. 3.25.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. ocker, vite och ränta samt gåva och saklega. 219 s. Malmö 1926. Förlags a.-b. Kr. 3.00.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. pant- och retentionsrätt. Omtryckt. 195 s. Malmö 1926. Förlags a.-b. Kr. 3.00.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. preskription, årsstämning, avtals slutande, avbetalningsköp, konkurrensklausuler, auktion samt legoavtal ang. jordbruksinventarium. 236 s. Malmö 1925. Förlags a.-b. Kr. 3.00.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. vindikationsrätt och arbetsbeting. Omtryckt. 169 s.Malmö 1926. Förlags a.-b. Kr. 3.00.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. tjänstelega m. m. Omtryckt. 215 s. Malmö 1926.Förlags a.-b. Kr. 2.75.

132 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING.Hyresfrågan och prof. Lundstedt. En vidräkning av Hyresgästernas riksförbund. 16 s. Göteborg 1926. Tryckeri a.-b. Framåt. Kr. 0.75.
Holmbäck, Åke. Kan enligt svensk rätt penninginteckning meddelas i fast egendom utan samband med en personlig fordran? 27 s. Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 1.25. — Uppsala univ. årsskr. 1926: Juridik.
Lagen om fastighetsbildning i stad jämte tillhörande författningar. Utg. av G. GREFBERG. 2 uppl. 430 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 13.50.
Lagen om sammanläggning av fastigheter å landet. Utg. av G. GREFBERG. 97 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 3.75.
Lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911 jämte därtill hörande författningar. Med förkl. anm. utg. av S. SKARSTEDT. 10 uppl. 272 s.Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 8.00.
Lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande av den 18 april 1914. Med förkl. anm. utg. av E. GADDE. 2 uppl. ombesörjd av RUDOLF EKLUND 220 s. Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 6.50.
Lundstedt, Vilhelm. Realitetssynpunkter i skadeståndsrätten. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 205—231.
Stang, Fredrik. Nogen fremskridtslinjer i den nordiske fælleslovgivning paa formuerettens omraade. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept.1926 s. 291—335.
Stjernstedt, Georg. Våra avtalslagar i deras praktiska tillämpning. Handbok i gällande svensk rätt rörande avtal. . . jämte lagtexter och sakregister, 411 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 9.00.
Stjernstedt, Ruth. Handbok till lagen om adoption. Redogörelse för menige man med formulär och lagtext. 65 s. Sthm 1925. Åhlén och Åkerlund. Kr. 1.50. — Husmoderns handböcker.
Östergren, K. Hur skall dödsbo utredas och arv skiftas? Kortfattad redogörelse för gällande regler om bouppteckning, arvskifte och arvsdelning.83 s. Sthm 1926. Åhlén och Åkerlund. Kr. 1.85. — Husmoderns handböcker.

 

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Eberstein, Gösta. Den svenska författarrätten. H. 2. S. 89—184. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 3.75.
Eberstein, Gösta.. Nyare strömningar på det immateriella rättsskyddets område. —Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 66—93.
Ernberg, Albert. Objekt och adjacent vid expropriation. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 455—499.
Flodmark, Hugo. Våra växel- och checklagar. 92 s. Sthm 1925. Bonnier. Kr. 3.75. — Bonniers handelsbibliotek 3.
Forssman, P. H. Den svenska skiftesstadgan. Föreläsningar. Sthm 1926. Sthms högskolas jur. fören. Kr. 10.00.
Ihrfors, C. G. Bidrag till läran om växeltrattans och checkens juridiska konstruktion . . . 106 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 3.75.
Ihrfors, C. G. Det svenska sjöpanträttssystemet i kritisk belysning. En sjörättsliganalys. 111 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 3.75.
Ihrfors, C. G. Om författarerätt och äganderätt med särskild hänsyn till svenska lagen d. 30 maj 1919 . . . 118 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 3.75.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING. 133Redogörelse, Kort, för ansökningshandlingarna rörande Vänerns reglering. 59 s. Sthm 1925. Fritze. Kr. 0.50. — Tekniska meddelanden från Kungl. vattenfallsstyrelsen. Ser. B. Nr. 5. Jfr nr 4 a—b. (Ansökan 575 s. 130 planscher.)
Sanders, Sv. J. Handelsrätt med växel- och checklära. 2 omarb. o. tillök. uppl. 190 s. Sthm 1926. Magnus Bergvall. Kr. 2.75.
Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten med anmärkningar och sakregister, utg. av I. AFZELIUS. 12 uppl. 615 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 17.00.
Sjölagen och sjömanslagen med tillhörande förklaringar samt specialförfattningar.Utg. av C. A. HILDING och A. J. E. ANDERSSON. 546 s. Sthm 1926. Nautiska förl. Kr. 15.00.
Sjölagen av d. 12 juni 1891 och sjömanslagen av d. 15 juni 1922 med i desamma t. o. m. år 1925 vidtagna förändringar. Utg. av Sthms högskolas juridiskafören. 145 s. Sthm 1925. Nord. bokh. Kr. 4.00.
Strahl, Ivar. Fyra expropriationsrättsliga uppsatser. Akad. avh. 314 s.Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 12.00.
Vattenmål rörande Trollhättans tredje utbyggnad och profilreglering i Göta älv mellan Vargön och Trollhättan. Vattenöverdomstolens domar d. 10 juli 1925. 33 s. Sthm 1925. Fritze. Kr. 1.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 177.

 

STRAFFRÄTT.

Bergendal, Ragnar. Om avtalsbrott såsom förbrytelse emot tredjeman. —Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 170—237.
Enström, Henrik. Om fångar och fångvård. 1. Gammal och ny fångvård. 2. Om enandet av straffverkställighet och fångvård. 156 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 5.00.
Förhandlingar vid Svenska kriminalistföreningens ord. årsmöte i Stockholm d. 26 sept. 1925 utg. av föreningens styrelse. 125 s. Sthm 1926. Fritze. Kr. 5.00.
Heimer, Einar Henrik. Om förskingringsbrottet. 305 s. Lund 1926. Gleerupska univ.-bokh. Kr. 12.00.
Kinberg, Olof. Lagen och de sinnessjuka. 170 s. Sthm 1926. Bonnier. Kr.2.25. — Medicinskt folkbibliotek.
Lundstedt, V. Böra professorers ämbetsgärningar vara mot allt åtal fredade?Inlaga till Konungen. 48 s. Uppsala 1926. Norblad. Kr. 1.00.
Nordström, Knut. Vad är och vad vill Skyddsvärnet? 2 uppl. 47 s. Sthm 1926. Fritze. Kr. 1.00.
Stjernberg, Nils. Kommentar till strafflagen kap. 7. 77 s. Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 3.50.
Thomson, Sir Basil. Förbrytaren. En kriminalpsykologisk studie. Bem. övers. av Karin Jensen. 218 s. Sthm 1926. Wahlström & Widstrand. Kr. 5.25.
Thyrén, Johan C. W. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 6. Förfalskningsbrotten. 247 s. Lund 1925. Gleerupska univ.-bokh. Kr.8.00.
Thyrén, Johan C. W. Komparativa och legislativa synpunkter vid ämbetsbrotten. 20 s. Lund1926. Gleerup. Kr. 0.75. Lunds univ. årsskr. 1925. N. F. I: 6.

134 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING.Thyrén, J. C. W. Par quelle autorité la detention spéciale des récidivistes doit-elle étre prononcée? 8 s. Lund 1926. Univ. (Jämte föreg. arbete kr. 1.00.)
Thyrén, J. C. Om s. k. kuperade brottsrekvisit med särskilt avseende på försöket. —Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 382 — 388.
Tulenheimo, A. Dagbotssystemet i Finland. — Nordiska juriststämman i Sthmo. Upps. sept. 1926 s. 432—442.
Tulenheimo, A. Skuldomdömet i nutida straffrätt. — Nordiska juriststämman i Sthmo. Upps. sept. 1926 s. 400-431.
Utlåtanden, Rättspsykiatriska, avgivna år 1925. 171 s. Sthm 1926. Meddelanden från Kungl. Medicinalstyrelsen 46.
Wetter, Folke P:son. Principerna i de nordiska strafflagstiftningarna. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 504—521.

 

PROCESSRÄTT.

Dahlbäck, O. Beivrandet av fylleriförseelser i de nordiska huvudstäderna. Efter studier på ort och ställe. 53 s. Sthm 1926. Förbudsvännernas landsförb. Kr. 0.75.
Engströmer, Thore. Olikheter i förutsättningarna för rättegångsreformerna i de nordiska länderna. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 127-137.
Hassler, Åke. Häktningsfrågan i underrätts slutliga utslag. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 135—169.
Hellner, Joh. Huru bör ett tredskodomsförfarande anordnas i en reformerad svensk civilprocess? — Skrifter tillägn. Johan C. W Thyrén s. 1—41.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. D. 2. 2 uppl. s. 269—467. Lund 1926. Gleerupska univ.-bokh. Kr. 6.50.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Föreläsningar. D. 5. s. 1097—1257. Lund 1926. Gleerupska univ.-bokh. Kr. 5.50.
Kallenberg, E. Några anmärkningar om förlikning enligt svensk civilprocessrätt (kap.20 RB). — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 81—105.
Konkurs- och ackordslagarna jämte dithörande författningar. Utg. av SVEN LAWSKI. 12 uppl. 587 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 10.00.
Munch-Petersen, H. Nutidstanker indenfor Retsplejen. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 263—290.
Organisationsfråga, Vattendomstolarnas. Yttrande av vattenrättsdomarne. 53 s. Sthm 1926. Fritze. Kr. 2.00. — Svenska vattenkraftföreningenspublikationer 179.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT.

Andersson, Theofil. Socialförsäkringen i Sverige. En kortfattad översikt på uppdrag av chefen för K. Socialdepartementet utarb. 27 s. Sthm 1926. Nord. bokh. Kr. 0.50. — Nordiska socialpolitiska mötet 1926.
Arbetslöshetsförsäkringen. En jämförande framställning av lagstiftningen i olika länder utarb. av intern. arbetsbyrån i Genève. 122 s. Sthm 1926. Tiden. Kr. 2.50.
Barnavård, Samhällets. Lagen d. 6 juni 1924 jämte andra författningar, som beröra barnavårdsnämndernas verksamhet . . . med inl., förklaringar,

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING. 135hänvisningar, formulär och sakregister utg. av RAGNAR VON KOCH. 461 s. Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 10.00.
Björnbom Romson, Märta. Den offentliga fattigvården. 63 s. Sthm 1926. Bonnier. Kr. 1.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter 302.
Boställsordning, Ecklesiastik, d. 9 december 1910 med däri intill 1 jan. 1926 gjorda ändringar. Med förklarande anmärkningar utg. av K. J. EKMAN och C. F. VON OTTER. 2 omarb. uppl. 272 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 7.75.
Fattigvårdslagen av den 14 juli 1918 med de ändringar, som beslutats senast av 1926 års riksdag. Utg. av JOHN OLSSON. 100 s. Sthm 1926.Kommunaltidn. förl. Kr. 1.75.
Fattigvårdsmål. Referat utg. av E. WALDENSTRÖM och SUNE NORRMAN. Årg. 16-19 & 20—22. Mål avgjorda i Kammarrätten åren 1918—1921 & 1922—1923 samt Kammarrättens minnesbok för samma år. 79 s., 140 s. Sthm 1922, 1925. Norstedt. Kr. 3.00, 3.75. — Svenska fattigvårdsförbundets skrifter 21—22.
Folkskolestadgan med anvisningar samt lönetabeller jämte viktigare författningar och cirkulär ang. folkundervisningen m. m. Red. av G. E.ALDÉN & ALFR. FRIDÉN. 4 uppl. 133 s. Linköping 1925. H. Carlssons bokh. Kr. 3.00.
Folkskolestadgan av d. 26 sept. 1921 samt författningar och tabeller ang. avlöning och statsbidrag åt lärare vid folk- och småskolor. 103 s. Lund 1926. Håkan Ohlsson. Kr. 1.50.
Författningar m. m. angående apoteksväsendet i Sverige omfattande tiden t. o. m. 1924 års utgång. Saml., kommenterade och utg. av ALFRED AHL QVIST.910 s. Sthm 1925. Utg. Kr. 40.00.
Folkskolestadgan ang. tillverkning och beskattning av brännvin. 103 s. Sthm 1926. Nord. bokh. Kr. 2.00.
Grundlagar, Främmande, i svensk översättning efter riksdagens beslut och på dess bekostnad utgivna av C. A. REUTERSKIÖLD och V. A. RINANDERD. 3. Nederländerna, Danmark, Norge och Island. 379 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 4.00.
—, Sveriges, med därtill hörande författningar och konstitutionell sedvanerätt samt vissa internationella överenskommelser m. m. Utgivna med anm. av C. A. REUTERSKIÖLD. 2. S. 201—424. Kr. 8.00. 3. S. 425—668.Kr. 9.00. 4. S. 669—1038. Kr. 14.50. Uppsala 1925. Almqv. & Wiks. Kompl. kr. 39.00.
—, Sveriges, jämte därtill hörande författningar och register utg. av A. BERGSTRÖM. 200 s. Uppsala 1925. Lindblad. Inb. kr. 3.00. — Lindblads handböcker 10.
Handbok, Social. Översikt av offentligt och enskilt samhällsarbete i Sverige utg. av Centralförbundet för socialt arbete under red. av G. H. VON OCH480 s. Sthm 1925. Hökerberg. Kr. 9.50.
Herlitz, Nils. Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag. Studier i svensk statsrätt. H. 1. 256 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 6.50.
Johnsson, Andreas, och Belin, Sven. Kommunal handbok. Vägledningar i och instruktiva upplysningar om de kommunala författningarna. 103 s. Sthm 1926. Fram. Kr. 2.00.

136 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING.Kommunallagar, Sveriges. Utg. av KONRAD HAGMAN. 2 fullst. omarb. uppl. 611, 590 s. Sthm 1926. Fröléen. Inb. kr. 45.00.
Kommunallagarna av d. 21 mars 1862 med förklaringar . . . Utg. av C. G. HAMMARSKJÖLD. 9 uppl. ombesörjd av Bo HAMMARSKJÖLD. 378 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 10.50.
— av d. 21 mars 1862 och d. 20 juni 1924 med däri senast år 1924 vidtagna ändringar. Med utförligt sakregister utg. av A. BERGSTRÖM. 221 s.Uppsala 1925. Lindblad. Inb. kr. 3.00. — Lindblads handböcker 9.
Kuylenstierna, Carl W. U. Hur det svenska statsmaskineriet arbetar. 120 s. Sthm 1926. Geber. Kr. 2.25.
Lag om fattigvården d. 14 juni 1918 och andra författningar som beröra fattigvårdsstyrelsens verksamhet. Med förklaringar, hänvisningar, prejudikat, formulär och sakregister utg. av. JACOB LINDERS. 5 uppl. 314 s. Sthm 1925. Norstedt. Inb. kr. 7.50.
Lag om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap den 23 maj 1924 jämte därav föranledda ändrade bestämmelser angående kyrkobokföringen utg. av K. J. EKMAN. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 1.75.
Lagerroth, Fredrik. Psykologisk verklighet och juridisk fiktion vid tillämpningen av Sveriges grundlagar. 164 s. Lund 1924. Gleerup. Kr. 4.75.— Lunds univ. årsskr.
Lindahl, Erik. Om kapitalvinster och kapitalförluster vid inkomstbeskattningen. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 309—342.
Lundborg, Ragnar. Staterna i vår tid. Staten och statssystemet samt redogörelse för de enskilda staternas politiska byggnad. D. 3. Ryska sovjetunionen, Rumänien, Balkanhalvöns och Mindre Asiens stater. 426 s. Lund 1926. Gleerup. Kr. 7.75.
Malmgren, Robert. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 2 uppl. 215, 153 s. Sthm 1926. Norstedt. Inb. kr. 11. 50.
Malmgren, Robert. Föremål för Kungl. Maj:ts nåd. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 343—370.
Medicinalförfattningar, saml. och utg. av RICHARD STENBECK och FREDRIK BISMARK.663 s. Sthm 1926. Nord. bokh. Kr. 30.00.
Norrman, Sune. 1926 års ändringar i fattigvårdslagen och lagen om samhällets barnavård . . . Handledn. utg. gen. Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet. 41 s. Sthm 1926. Utg. Kr. 1.00.
P. M. ang. rätt till avdrag vid beskattningen för värdeminskning å inventarier, byggnader m. m. i rörelse eller yrke av 1924 års skatteberedning. 48 s. Sthm 1926. Nord. bokh. Kr. 1.00.
Palmgren, Herman. Självdeklaration. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter. 16 uppl. 391 s. Sthm 1926. Norstedt. Kr. 8.75.
Riksdagen, Lagtima. Översikt på offentligt uppdrag utarb. av P. STERNE och H. ERIKSSON. Årg. 20. 1925. 262 s. Kr. 2.00. — Årg. 21. 1926. 262 s.Kr. 2.00. Uppsala. Almqv. & Wiks.
Schultz, R. v. Den nya polislagen jämte polisreglementet för riket och reglementet för polisskolan i Stockholm . . . i överskådlig framställning medförklaringar, hänvisningar och register. 104 s. Uppsala 1925. Almqv. &Wiks. Kr. 2.50.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING. 137Schultz, R. v. Polishandbok. D. 1. Strafflagstiftning och polisförfattningar. 4 uppl. 330 s. Uppsala 1926. Almqv. & Wiks. Kr. 6.00.
Schultz, R. v. Den svenska nykterhetslagstiftningen i överskådlig framställning. 148 s. Uppsala 1925. Almqv. & Wiks. Kr. 2.50.
Schultz, R. v. Vägtrafikstadgan och förordningen om motorfordon jämte därtill anslutna författningar i överskådlig framställning. 6 uppl. 77 s. Uppsala 1925. Almqv. & Wiks. Kr. 1.25.
Skattelagarna av d. 28 okt. 1910 med motiv och register jämte anvisningar till ledning vid självdeklaration. Utg. av. AXEL CARLBORG och A. BERGSTRRÖM202 s. Uppsala 1925. Lindblad. Inb. kr. 3.00. Lindblads handböcker 8.
Tingsten, Herbert. Konstitutionella fullmaktslagar i modern parlamentarism.138 s. Lund 1926. Gleerup. Kr. 4.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckskastiftelsen 6.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Genèvemötet i mars 1926. Utrikesminister Undéns interpellationssvar i andra kammaren. 29 s. Sthm 1926. Tiden. Kr. 0.75.
Granfelt, Helge. Nationernas förbund. Vad det är och vad det uträttat. 152 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 3.75.
Hammarskjöld, Hj. L. Kodifikationssträvanden på den internationella rättens område. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 188 — 204.
Holm, Sune. Folkrättens teori. 49 s. Uddevalla 1926. Uddevalla tryckeri. Kr. 2.75.
Köersner, A. Etude de la question des changes, le soi-disant problème de la conversion. Memoire presenté à la conference de l'International law association å Vienne 1926. 43 s. Sthm 1926. Nord. bokh. Kr. 2.00.
Locarnoavtalen jämte svensk översättning. 22 s. Sthm 1926. Fritze. Kr.0. 50. — Aktstycken utg. av K. utrikesdepartementet.
Lundstedt, A. V. Superstition or rationality in action for peace? 239 s. London 1925. Longmans, Green and Co.
Marks von Würtemberg, E. Den fasta internationella domstolen. — Nordiska juriststämman i Sthm o. Upps. sept. 1926 s. 232 — 249.
Nyrén, G. Schwedisches Familienrecht. I. Das schwedische Eherecht. 84 s.II. Eherecht im internationalen Verkehr. Rechtliche Stellung der Kinder. Adoption., Vormundschaft. Mit Anhang: Staatsangehörigkeit. 175 s. Berlin 1925, 1927. Carl Heymanns Verlag.
Verksamhet, Nationernas Förbunds, under år 1925 samt Sjätte förbundsförsamlingen i Geneve d. 7—26 sept. 1925. 178 s. Sthm 1926. Fritze. Kr. 2.50. — Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
Undén, Östen. Nationernas förbund såsom idé och verklighet. Tal i Göteborg d. 18 okt. 1925. 32 s. Sthm 1925. Tiden. Kr. 0. 75.
Undén, Östen. Några anmärkningar om folkrätt och naturrätt. — Skrifter tillägn. Johan C. W. Thyrén s. 58—80.