UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1926. 1

 

 

 

ALLMÄN JURIDIK.

Björling, C. G. Anm. av Jul. LASSENUdvalgte Afhandlinger, udgivne af FRANTZ DAHL. T. f. R. s. 285 — 289.
Estlander, E. Anm. av MATTHIAS CALONII svenska arbeten. J. F. F. T. s. 92—99.
Gadolin, A. Anm. av JUL. LASSENUdvalgte Afhandlinger, udgivne af FRANTZ DAHL. J. F. F. T. s. 421—431.
K. J. Anm. av N. V. BOEG og G. HEIDE JØRGENSEN: Dansk Lovleksikon IV.U. f. R. s. 322—323.
Wrede, R. A. Anm. av MATTHIAS CALONII Opera omnia. Appendix nova. Matthias Calonii svenska arbeten.T. f. R. s. 281—285.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT.

Ahnfelt-Rønne, Ø. Anm. av Grosserer Societetets Komités Responsa 1910 — 1925. U. f. R. s. 291—292.
Alfthan, Kuno. Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetalning. J. F. F. T. s. 235—243.
Andersen, Carsten. Preference-aktionærernes retsstilling. T. f. R. s. 32—83. Bache, N. H. Erstatning i eller udenfor Kontraktforhold. U. f. R. s. 276—278.
Bengtsson, Thorsten. Något om avbetalningshandeln ur ekonomisk synpunkt. Statsv. T. s. 301 —315.
Billow, Einar. Stemmeret og Aktieret. U. f. R. s. 279—282.
Borgen, Axel. Om Modregningsret i Forhold til Debitors frivillige Dispositioner og til hans Kreditorers Enkelforfølgning. J. T. s. 4—17.
Bredal, Johan. Om kreditors ret tildividende i et konkursbo, naar der er stillet pant for fordringen. T. f. R.s. 404—438.
Bruun, H. H. I hvilket Omfang kan og bør Aktionærer anerkendes som Kre
ditorer i det Selskab, i hvilket de har tegnet eller købt Aktier? U. f. R.s. 205—212.
H. U. Anm. av KARL BENCKERT: Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran. U. f. R. s. 321—322.
H. U. Anm. av GEORG STJERNSTEDT: Våra avtalslagar i deras praktiska tillämpning. U. f. R. s. 147-148.
Hjort-Nielsen, H. Det juridiskt-praktiske Selskab. T. f. R. s. 84—130.
Hjuler, A. Bestemmelserne angaaende urigtige Oplysninger ved Aftalens Afslutning i Udkastet til Lov om Forsikringsaftaler. N. Försäkr. T. s. 204—220.
Hvidt, V. Bemærkninger om Received for Shipment-Dokumenter. T. f. R. s. 6—31.
Jacobsen, Poul. Aktionærers Anerkendelse som Kreditorer. U. f. R.s. 237—239.
Meidell, Arne. Enkelte spørsmaal om insolvente personers retsforhold.T. f. R. s. 149—162.
Svane, Oskar Bondo. Udkast til Lov om Forsikringsaftaler. U. f. R. s. 89—117.
Ussing, Henry. Anm. av KARL BENCKERT: Om exstinktiva förvärv av lös egendom i god tro enligt H. B. 11:4 och 12:4. U. f. R. s. 235—236.
Ussing, Dobbelmøntede Obligationer. U. f. R.s. 173—179.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

Andersen, Egmont. Et Par Bemærkninger til Lov om Ægtefællers Arveret og uskiftet Bo. U. f. R. s. 333—335.
Andersen, Ægtefællers Raadighed efter den nye Ægteskabslov i de bestaaende Ægteskaber. U. f. R. s. 38—41.
Benckert, Karl. Om testamentsexekutorer enligt svensk rätt. T. f. R. s. 163 — 182.

 

1 Förkortningar: D. L. = Defensor Legis. — J. F. F. T. = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. — J. T. = Juridisk Tidsskrift. — N. A. T. = Nordiskt Administrativt Tidsskrift. — N. Försäkr. T. — Nordisk Försäkringstidskrift. — N. T. f. S. = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — Statsv. T. = Statsvetenskaplig tidskrift. — Sv. Jägareförb. T. = Svenska Jägareförbundets tidskrift. — Sv. Stadsförb. T. = Svenska Stadsförbundets tidskrift.— Sv. T. = Svensk Tidskrift. — T. f. R. = Tidsskrift for Retsvidenskap. — U. f. R. =Ugeskrift for Retsvæsen.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1926. 139Borum, O. A. Anm. av VIGGO BENTZONÆgtefællers Arveret og uskiftet Bo. U. f. R. s. 339—342.
Cohn, N. Formueretshandler mellem Ægtefæller. J. T. s. 29—43.
Herlitz, Karl. "Förmögna dödsbon. "Sv. T. s. 159—160.
Hernberg, Alarik. Förpantningsförbudet för mannen. D. L. s. 44—47.
Jarner, Knud. Anm. av VIGGO BENTZON: Familieretten II. U. f. R. s. 133— 140.
Jarner, Knud. Et par Bemærkninger til Lov om Ægteskabets Retsvirkninger. (I anledning af Viggo Bentzon: Familieretten II). U. f. R. s. 133—140.
Olrik, Eyvind. Fosterets arveretlige Stilling. U. f. R. s. 162—164.
Stenbeck, Einar. Anm. av JULIUS GROTENFELT: Kommentar till förmynderskapslagen. T. f. R. s. 276—280.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Frey, A. Anm. av GEORG GRANFELTFinlands växelrätt i sammandrag. Fullbordad och utgiven av O. Hj. GRANFELT under medverkan av A. CANDOLINJ. F. F. T. s. 432-437.
Jaktlagsförslag, Finska lagberedningens. Sv. Jägareförb. T. s. 17—24, 85—90.
Jørgensen, Troels G. Anm. av IVAR STRAHL: Fyra expropriationsrättsliga uppsatser. U. f. R. s. 342 — 344.
Rohtlieb, Curt. Anm. av ADOLF ÅSTRÖM: Jordrätten i Sverige under världsåldrarna. T. f. R. s. 267—276.

 

STRAFFRÄTT.

A. K. Ändringar i den svenska lagstiftningen om förskingrings- och trolöshetsbrotten. T. f. R. s. 138—146.
Almquist, Viktor. Straffrätt och domarutbildning. N. T. f. S. s. 292—307.
Arvelo, A. P. Om straffverkställigheten i Finland. Ny förordning angående fångvårdsväsendet. N. T. f. S.s. 1 — 12.
Björksten, S. R. Bidrag till spörsmålet: När är ett brott underkastat finländsk straffrätt? J. F. F. T. s. 285—295.
Björksten, S. R. Omfånget av statens jurisdiktion över brott, begångna på främmande handelsfartyg inom dess sjöterritorium. D. L. s. 125—136.
Floodh, C:son Elis. Fängelser och rasforskning. Tiden s. 299—304.
Haack, O. Anm. av ANDREAS BJERRE:
Bidrag till mordets psykologi. N. T. f. S.s. 65—68.
Hemmer, Ragnar. Anm. av JAN ERIC ALMQUIST:Tidelagsbrottet. En straffrättshistorisk studie. J. F. F. T. s. 309—313
Jacobsson, Malte. Anm. av ANDREAS BJERRE: Bidrag till mordets psykologi. T. f. R. s. 131 — 137.
Jørgensen, Troels G. Anm. av OLAF SALOMONSEN: Den norske Straffeproceslov med kommentarer. N. T. f. S.s. 153 — 160.
Kjerschow, P. Det italienske straffelovutkast av 1921. T. f. R. s. 212—242.
Kjerschow, P. Forbrydelsernes aarsaker. N. T. f. S. s. 308—336.
Kjerschow, P. Mord paa et i ekteskap nyfødt barn. N. T. f. S. s. 207—226.
Krabbe, Oluf H. Om Strafbarheden af Hjælp til Selvmord. U. f. R. s. 221—231.
Modeen, G. Alkoholbruk och brottslighet i Finland. N. T. f. S. s. 29—47.
Neve, Georg. Om Tilregnelighedsspørgsmaalet i Belysning af moderne psykiatriske Problemer. N. T. f. S.s. 132—145.
Nissen, Hartvig. Straffelovkomiteens forslag til sikringsmidler istedetfor straff. N. T. f. S. s. 267—291.
Skeie, J. Det nye norske straffelovsudkast. N. T. f. S. s. 87 — 131 och 175—206.
Ussing, Henry. Afsindiges Ansvar for Drab. U. f. R. s. 146—147.

 

PROCESSRÄTT.

Andersen, Poul. Anm. av BERTIL SJÖSTRÖM: Om formell processledning vid underrätt i vanliga tviste- och brottmål enligt finsk rätt. N. T. f. S. s. 247—251.
Bache, N. H. Om offentlig Votering i Højesteret. U. f. R. s. 13 — 17. Uddrag af Udvalgsbetænkningen herom U. f. R. s. 17—27.
Boeg, N. V. Les Tribunaux Mixtesd'Égypte. U. f. R. s. 69—81.
Granfelt, O. Hj. Utlännings allmänna civilprocessuella forum. J. F. F. T.s. 13 — 18.
Jørgensen, Troels, G. Administrativ Skadetaksation som Genstand for Domstolsprøvelse. U. f. R. s. 149 — 162.
— Det offentliges Anke af private Straffesager. Troels, G. U. f. R. s. 191— 195.
Lotinga, Aage. Dommerens og Anklage myndighedens gensidige Stilling

140 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1926.under Straffeprocessen. U. f. R. s. 85-89.
Munch-Petersen, H. Det nye Forslag til Ændringer i Retsplejeloven. U. f. R.s. 1— 13.
Rättskipning och offentlighet. Sv. T. s. 264—268.
Scharling, Johannes. Anm. av H. MUNCH-PETERSEN: Den danske Retspleje. Femte Del. Strafferetsplejen. U. f. R. s. 286—291.
Scharling, Johannes. Har vi faaet en virkelig Anklageproces? U. f. R. s. 56—68.
Schjelderup, Ferdinand. Hoiesterets plass i retslivet. T. f. R. s. 301 — 345.
Schjelderup, Ferdinand. Nogen ord om den offentlige votering i Norges høiesteret. U. f. R. s. 118—120.
Wedberg, Birger. Cæsars hustru och konungens högsta domstol. Sv. T. s. 79-94.

 

STATSRÄTT.

Berlin, Knud. Anm. av C. A. REUTERSKIÖLD och V. A. RINANDER: Främmande grundlagar i svensk översättning. U. f. R. s. 218—220, jfr s. 251.
Björksten, S. R. Förvärvade rättigheter och lagars retroaktivitet (forts.).J. F. F. T. s. 119 — 152.
Bomgren, Gunnar. Om konungavalet enligt medeltidslagarna. Statsv. T. s. 347 — 392.
Enander, Bo. Striden om "72:an" vid 1834 — 35 års riksdag. Statsv. T. s. 198— 205.
Essén, Rütger. Nationernas förbund. En ny diplomatisk metod och frågan om Europas verkliga trygghet. Sv. T. s. 107-121.
Hägglöf, Gunnar. Om gemensam votering. Statsv. T. s. 17 — 36.
Jørgensen, Troels G. De danske rigsretssager. T. f. R. s. 346—388.
Kuylenstierna, Carl W. U. I vad mån utgör § 36 regeringsformen ett hinder för organisationsändringar i statsförvaltningen ? Statsv. T. s. 107— 122.
Lindberg, A. V. Finlands offentliga sjörätt. J. F. F. T. s. 341 — 381.
Stjernberg, Nils. Den tyska statsvetenskapens förutsägelser angående det ryska tsarväldets sammanstörtande. En statsvetenskaplig studie. Statsv. T. s. 73 — 106.
Uggla, John. Om landskapet Ålands självstyrelse. Nord. Adm. T. s. 191 — 207.
Undén, Östen. Ministerstyrelse. Tidens. 521 -537.
Zeitzeff, Leo. Udlændinges retlige Stilling i Sovjetrusland. U. f. R. s. 29—38.

 

FÖRVALTNINGS- OCH FINANSRÄTT.

Andersson, Theofil. Regeringens förslag i sjukkassefrågan, särskilt med hänsyn till frågan om socialförsäkringens enhetlighet. N. Försäkr. T.s. 317—331.
Hagberg, Emmerik. Stadsregeringsproblemet. Sv. Stadsförb. T. s. 125—129.
Hasund, S. Landskylden som skattegrunnlag efter Magnus Lagabøtes landslov. T. f. R. s. 389—403.
von K och, Ragnar. "Arbetsovilliga och samhällsvådliga." Sv. Stadsförb.T. s. 243—251.
Lindholm, Helge. Kommunala synpunkter på de ifrågasatta ändringarna i statsdepartementens organisation. Sv. Stadsförb. T. s. 1 —6.
Lundh, Henrik. Trustkontrollen i Norge. Nord. Adm. T. s. 170—175.
Svane, Oskar Bondo. Omkring Højesteretsdommen ang. Tilbageholdelse af ufarlige Sindssyge. U. f. R. s. 256—266.
Vanner, Alfred. Arvsskatt. Tidens. 538—542.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Björksten, S. R. Internationell rättshjälp. J. F. F. T. s. 66-91.
Björksten, S. R. Kap. 10 § 1 i rättegångsbalken och vår internationella privaträtt. D. L.s. 241—247.
Haralds, Hjalmar. Anm. av A. W. LUNDSTEDT: Superstition or rationalityin action for peace. Statsv. T. s. 139— 147.
Meyer, Karsten. International Law Associations Udkast til Konventionom den internationale Privatrets Regler om Købekontrakterm. m. U. f. R.s. 309—313.
Munch-Petersen, H. Om internationalt Værneting. U. f. R. s. 45—54.
Ramel, Eric. Privat internationellrättsliga synpunkter rörande valutafrågor. J. T. s. 81 — 99.
Wallengren, Sigfrid. Nationernas förbunds råd. Frågan om dess sammansättning i förbundsdiskussionen 1926. Statsv. T. s. 239 — 300.
Ö. U. Anm. av EINAR HENRIK HEIMERStudier i internationell förmynderskapsrätt. T. f. R. s. 461 — 462.

E. L.