En liten bemerkning må jeg be om å få gjöre til Processkommissionens Principbetänkande. Jeg ser til min tilfredshet at häradshövdingen SCHIYTER i Sv. J. T. s. 17 n. 24 og s. 21 n. 26 har reist det spörsmål, om det ikke vil være heldigst å beholde de gamle betegnelser häradsrätt og rådstuvurätt for de almindelige underretter og kalde melleminstanserne for lagmannsretter, dels fordi antallet blir så vidt stort at det historisk sett er mindre naturlig å kalle dem hovrätter, og dels av hensyn til at betegnelsen lagmannsrett i Norge og i det finske forslag er brukt om melleminstanserne. Den samme betraktning har jeg i sin tid privat fremholdt for Processkommissionens nu avdöde formann, presidenten Westring. Vi har i de nye processlover optatt betegnelsen herredsog byretter for vore almindelige underretter, som også har uinnskrenket saklig kompetens, skjönt denne betegnelse til å begynne med vil föles fremmed, fordi underrettskredsene på landet altid omfatter et större antal herreder (landkommuner). På grunn av den nære forbindelse mellem Sverige og Norge vilde det være heldig, om underretterne og melleminstanserne i de to riker kunde få overensstemmende betegnelser, både for å undgå forvirring i den almindelige manns opfatning og av hensyn til den overenskomst mellem rikerne om gjensidig anerkjendelse og fullbyrdelse av domme, som forhåpentlig vil kunne avsluttes i en nær fremtid.

E. Alten.