Andra huvudtiteln. Om de i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln för budgetåret 1927 — 1928 behandlade ärendena må här följande antecknas :
    Beträffande justitiedepartementets lagavdelning begäres liksom förra året anslag till två extra ledamöter. För lagberedningen och dalautredningen äskas fortsatta anslag för nämnda budgetår. Till förstärkning av arbetskrafterna i nedre justitierevisionen och i hovrätterna begäras anslag i samma omfattning som föregående år.
    Under avdelningen för vattendomstolarna berör justitieministern ett av tre vattenrättsdomare framfört förslag till vissa förändringar i den bestående organisationen av vattendomstolarna, syftande till en väsentlig förstärkning av vattendomstolarnas tekniska kompetens. Förslaget innebär bl. a. att de nuvarande fem vattendomstolarna skulle nedbringas till fyra samt att dessa samtliga eller åtminstone tre av dem, avsedda för södra och mellersta Sverige, skulle ombildas till en på avdelningar arbetande central vattendomstol i Stockholm. Härigenom skulle möjliggöras viss indragning av vattendomstolarnas personal.

NOTISER. 167    Enligt vad justitieministern upplyst är förslaget f. n. föremål för behandling, vilken emellertid icke väntas avslutad i så god tid att framställning i ärendet väntas kunna bli avlåten till 1927 års riksdag.
    Förslagsanslaget åt domare, vittnen och parter upptages med oförändrat belopp 440,000 kr. Därur skall enligt departementschefens hemställan bestridas ersättning till en t. f. brottmålsdomare i Norrbottens län.
    Anslaget till kommittéer äskas höjt med 30,000 kr. och det hemställes, att uppkommen besparing på processkommissionens anslag må få disponeras för täckande av uppkommande kostnader för fortsatt behandling inom departementet av kommissionens betänkande. I samband härmed meddelar justitieministern regeringens avsikt att framlägga frågan om processreformen för 1928 års riksdag för att denna må bli i tillfälle att yttra sig över förslagets grunder.