Lagförslag till 1927 års riksdag. Vid innevarande års riksdag ha hittills följande lagpropositioner framlagts från justitiedepartementet: förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 35 och 71 §§ i vattenlagen (prop. nr 2); om ändrad lydelse av 7 kap. 3 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (nr 3); om ändring i gällande stadganden om nattvardsgång m. m. (nr 4); ang. högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrkan (nr 5); rörande Stockholms stads konsistorium (nr 6); omgälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar (nr 8); om dödande av förkommen handling (nr 9); om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare m. m. (nr 10); förslag till lag med vissa till strafflagen för krigsmakten och lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes anslutna bestämmelser angående flygvapnet (nr 11); om ändrad lydelse av 26 och 45 §§ i lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter (nr 18); ang. fastighetsbefriande i vissa fall från ansvar för inteckning m. m. (nr 19); om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk (nr 20); om försäkringsavtal (nr 33); om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (nr 66); om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 6 mars 1899 om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (nr 68); om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning (nr 69); ang. slakt av husdjur (nr 85); ang. vissa ändringar i jaktlagen (nr 120); förslag till lagar ang. ändring i 4 § i lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom samt till ändring i 11 kap.4 § vattenlagen (nr 130 och 131); förslag till vissa ändringar i arrendelagen (s. k. social arrendelag; nr 182); förslag till lag ang. uppsikt å vissa jordbruk (s. k. vanhävdslag; nr 191); förslag till lag om dagsböter (nr 194); förslag till vissa ändringar i vallagen (nr 188).
    Med hänsyn till verkställda lagrådsremisser torde ytterligare följande lagförslag vara att vänta till innevarande riksdag: förslag till invandringslag och förslag till ändringar i lagen om understödsföreningar (sammanhänger med frågan om sjukkasseväsendets reformering) ävensom förslag till lag om ansvar för spridande eller förfärdigande av föremål, som kan förväxlas med penningsedel.