168 NOTISER.    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1927 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Erik Geijer under år 1926 bl. a. gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 12 febr. ang. åtgärder för snabbare rättskipning inom Torneå domsaga; d. 15 maj ang. förening av tingslagen i Sydöstra Hälsinglands domsaga; d. 20 okt. ang. ändring i vissa avseenden av gällande bestämmelser om tillsyn å stämpelavgifts utgörande samt om uppbörd och redovisning av stämpelmedel; d. 30 nov.ang. ändrad lydelse av 3 § i K.F. d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften samt d. 22 dec. ang. åtgärder för bättre tillgodoseende av vittnens rätt att undfå ersättning för inställelse vid domstol.

 

    De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur kommittéredogörelsen i årets riksdagsberättelse (jfr Sv. J. T. 1926 s. 93).
    Av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava jordsakkunniga under år 1926 avslutat sin verksamhet, sedan de avgivit förslag till ändringar i 1907 års arrendelag (stat. off. utredn. 1926 : 8) samt förslag till lag angående uppsikt å vissa jordbruk (1926 : 15). Avslutat är likaledes 1925 års krigslagstiftningssakkunnigas arbete ävensom den utredning, som uppdragits åt sakkunniga för behandling av frågan om ändrade bestämmelser till motverkande av fylleri och dryckenskap (1926 : 17). Den åt professorn A. Brusewitz anförtrodda utredningen om ändrad ordning för samarbete mellan regering och riksdag i utrikespolitiska angelägenheter m. m. är likaledes slutförd. Vidare hava avslutats utredningar angående de icke rättsbildade domsagobiträdenas ställning i avlöningshänseende (1926 : 2) och utredningen angående hovrätternas löneförhållanden (1926 : 20).
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har numera statsrådet J. C. W. Thyrén under år 1926 varit sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande ämbetsbrotten. Häradshövding A. Bagge, som på grund av visst uppdrag i utlandet under tiden intill d. 1 okt. 1926 åtnjutit tjänstledighet från uppdraget att biträda vid behandlingen av frågor rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område m. m., har dels såsom delegerad för Sverige deltagit vid en konferens i Stockholm för utarbetande av förslag till nordisk lagtext rörande begränsning av redares ansvarighet m. m., dels ock verkställt förarbeten till lagstiftning angående statsfartygs immunitet. Den s. k. lilla strafflagskommissionen (statsråden Thyrén och Pettersson, borgmästare Linder och häradshövding Åkerman) hava behandlat dels frågan om reformering av bötesstraffet dels ock frågan angående bestraffande av försök till brott. Den åt docenten N. Herlitz uppdragna utredningen ifråga om ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet har i början av år 1927 avslutats (1927: 2).
    Revisionssekr. M. Ehrenborg m. fl. sakkunniga, åt vilka uppdragits att biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av gällande lagstiftning rörande stadsplan och tomtindelning, hava under året upprättat förslag till lagtext ävensom motivering till vissa delar av densamma. Religionsfrihetssakkunniga (häradshövding H. Kylander m. fl. hava under år 1926 fortsatt arbetet på utarbetande av betänkande. Hovrättsrådet H. Wikander,

NOTISER. 169som förordnats att biträda med utredning av vissa internationella sjörättsfrågor, har varit sysselsatt med avslutandet av arbetet med de av ansvarsbegränsnings- samt sjöpanträtts- och fartygshypotekskonventionerna föranledda lagändringarna. Presidenten frih. Marks von Würtemberg, som erhållit i uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag i fråga om bestämmelser rörande utländsk civildoms rättskraft och exigibilitet i Sverige, har efter mottagande av detta förordnande bedrivit vissa förberedande arbeten. 1926 års förstakammarsakkunniga (redaktör M. Hellberg, borgmästare G. A. Björkman m. fl.) hava preliminärt diskuterat arbetsuppgiften och där underfallande frågor ävensom planlagt arbetets fortsättning.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande sakkunniga: revisionssekr. R. Eklund vid fortsatt behandling av förslaget till lag om försäkringssavtal; revisionssekr. S. Dahlqvist, hovrättsrådet G. Siljeström samt jur. dr S. Matz med utförande av vissa av departementschefen till dem överlämnade utredningsuppdrag; hovrättsrådet K. H. R. Hjertén vid beredande av frågan om revision av gällande lagbestämmelser rörande patent- och varumärken; generaldirektör G. Grefberg och byråchefen K. I. Grubbström vid utarbetande av proposition med förslag till lag om delning av jord å landet; prof. Å. Hassler med utredning rörande ändring i domsagoindelningen; häradshövding K. Schlyter vid utredning rörande vissa processlagstiftningsfrågor.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under andra departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1926 av bl. a. 1926 års sjukförsäkringssakkunniga (stat. off. utredn. 1926 : 36) och revisionssekr. N. R. v. K och ang. ny lösdrivarlagstiftning(1926 : 9).
    Vid ingången av 1927 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga sin verksamhet: Utredn. ang. revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad (soc. dep.), landshövdingen K. Hj. L. Hammarskjöld; arbetsfredsdelegationen (soc. dep.); 1926 års sinnessjuksakkunniga (soc. dep.), revisionssekr. S. Lawski m. fl.; utredn. ang. arbetslöshetsförsäkring (soc. dep.); lapputredningen (soc. dep.), f. d. landshövding J. Widén, sekr. hovrättsrådet P. H. Forssman; 1926 års lasarettsstadgesakkunniga (soc. dep.),revisionssekr. S. Lawski m. fl.; 1924 års bankkommitté (fin. dep.), ordf. generaldirektör A. Örne, sekr. byråchefen A. Tondén; utredn. ang. ekonomiska föreningars sparkasserörelse (fin. dep.), hovrättsrådet K. H. R. Hjertén; 1924 års skatteberedning (fin. dep.), revisionssekr. H. Waller, byråchefen C. W. U. Kuylenstierna m. fl.; utredn. ang. vissa skogslagstiftningsfrågor (jordbr. dep.), hovrättsrådet T. W. G. Sjöfors; sjöfartsavgiftssakkunniga (handelsdep.), ordf. prof. M. Fehr.