170 NOTISER.    Dödsfall. Rådmannen Adolf Wilhelm Johansson avled 21 jan. 1927. Född i Halmstad 8 okt. 1861, blev J. student i Uppsala 1880 och jur. utr. kand. 1888. Han utnämndes till v. häradshövd. 1891, till stadsnotarie i Stockholm 1904 och till rådman där 1908.
    F. d. rådmannen Nils G. Nyström avled 27 jan. 1927. Född 1836, blev N. student 1854 samt avlade hovrätts- och kameralex. 1859. Han utnämndes till v. häradsh. 1863, till brottmålsnotarie vid Stockholms rådhusrätt 1873 och till stadsnotarie där 1881. Åren 1886—1906 var N. rådman vid nämnda rådhusrätt. Vid sidan om sitt domarämbete beklädde N. åtskilliga kommunala befattningar i Stockholm.
    F. d. borgmästaren Carl Julius Theodor Een har 27 jan. 1927 avlidit. E. var född i Herrestad, Östergötl. 1., 31 aug. 1839, blev student i Uppsala 1857 samt avlade hovrätts- och kameralex. där 1862. Han blev v. häradshövd. 1865, rådman i Västervik 1867, rådman och polismästare i Uppsala 1872 och borgmästare i Visby 1879.
    F. d. häradshövdingen Karl Adolf Liljesköld avled i Stockholm 20 febr. 1927. L.var född 26 okt. 1837 i Sunne, Jämtl. 1., och avlade i Uppsala studentex. 1858 samt hovrätts- och kameralex. 1862. Han utnämndes till v. häradshövd. 1865 och var häradshövding i Jösse härads doms. 1879 — 1907. L. var åren 1883—1892 ledamot av riksdagens första kammare och under denna tid ledamot av konstitutions- och lagutskotten. Han har också innehaft ett flertal kommunala och andra förtroendeuppdrag.
    Vice häradshövdingen Knut von Matern avled 22 febr. 1927 i Lidingö villastad. M. var född 12 juni 1864 i Hjärtum, Göteb. och Boh. I., blev jur. utr. kand. i Uppsala 1889 och v. häradshövd. 1893. Han var sekreterare hos justitieombudsmannen 1895—1915.
    D. 1 mars 1927 avled på Orups sanatorium t. f. hovrättsfiskalen Sten Hugo Nordenstierna. N. var född 27 sept. 1893 i Brönnerstad och avlade mogenhetsex. i Lund 1912 samt jur. kand. ex. där 1919. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt förordnades N. 1921 första gången till t. f. fiskal där.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 18 febr. 1927 på därom gjord framställning entledigat hovrättsrådet Erik Bergendal från honom meddelat förordnande att vara ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet.
    S. d. har K. M:t förordnat till ledamot å nämnda avdelning fr. o. m. 1 mars 1927 extra ledamoten å avdelningen hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gösta Herman Siljeström samt till extra ledamot efter honom assessorn och fiskalen i Göta hovrätt Ragnar Hugo Ferdinand Gyllenswärd.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har d. 4 febr. 1927 beviljat justitiekanslern Oscar Henry Arsell för avgivande av infordrat yttrande över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning ledighet från övriga ämbetsåligganden d. 7 febr.—9 april samt d. 28 april—10 maj 1927 ävensom förordnat, att justitiekanslersämbetet skall med nyss angivna undantag uppehållas d. 7—14 febr. av byråchefen Sten Fallenius samt underåterstoden av Arsells ledighet av revisionssekreteraren Gustaf Wilhelm Masreliez.

 

    J. O. och M. O. D. 12 febr. 1926 har till justitieombudsman utsetts revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer och till hans suppleant häradshövdingen Hans Gustaf Forsberg. Samma dag har till militieombudsman utsetts revisionssekreteraren Gunnar Martin Bendz och till hans suppleant hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Einar Lennart Vult von Steyern.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är hovrättsassessorn O. Alsén. I andra lagutskottet är professorn K. G. Westman ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydowvice ordförande och byråchefen S. Centerwall sekreterare.

 

    Jordbruksdepartementet. På grund av K. M:ts bemyndigande har jordbruksministern d. 23 dec. 1926 uppdragit åt häradshövdingen i Hallands läns mellersta domsaga John Arthur Samuelson att inom jordbruksdepartementet biträda vid överarbetning av vissa förslag till följdförfattningar till åborättslagen.