LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1927 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

Jan. 10 Förslag till lag ang. uppsikt å vissa jordbruk. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

» » Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom, till lag om ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen d. 25 juni 1909 om arrende av viss jord å landet inom Norrland och Dalarna och till lag om ändrad lydelse av 40 § förordningen d. 16 juni 1875 ang. inteckning i fast egendom. Föredragande: hovrättsrådet S. Ekberg.

» 24 Förslag till lag ang. slakt av husdjur. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

» 31 Förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg och till lagom ändrad lydelse av lagen d. 22 juni 1911 om järnvägsaktiebolag. Föredragande: hovrättsassessorn H. A. Sjögren. 

Febr. 1 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 6 mars 1889 om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut. Föredragande: legationsrådet F. Malmar.

» » Förslag till lag om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning. Föredragande: legationsrådet F. Malmar.

» 16 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsassessorn N.E. Sandberg.

» 21 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen. Föredragande: hovrättsrådet H. Forssman.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § första stycket andra punkten i lagen d. 18 juni 1925 angående förbud i vissa fall för bolag och föreningar att förvärva fast egendom och lag om ändrad lydelse av 8 och 18 §§ i lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: hovrättsrådet H. Forssman.

» » Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: byråchefen H.Elliot.

» » Förslag till lag om dagsböter, lag ang. frist vid böters erläggande och lag ang. bestämmande av böter i vissa fall. Föredragande: revisionssekreteraren G. W. Masreliez.