MEDDELANDE

Svensk Juristtidnings redaktion och expedition hava hädan efter olika adresser.
    Redaktionen: Rosenbad 2, Stockholm. Tel. 42 93. Ansvarige utgivaren träffas säkrast kl. 9—10 f. m. — Redaktionssekreterare: hovrättsassessor E. Lind. Djursh. 313.
    Expeditionen: Wahrendorffsg. 1, Stockholm. Vice häradshövd. G. Huselius' advokatkontor. Tel. 21 26, 21 53, Norr 52 25.
    Vid prenumeration hos expeditionen erhålles tidskriften till nedsatt pris av 13 kr. (för juris studerande 10 kr.). Prenumerationspriset uttages mot postförskott.
    Pärmar rekvireras hos Isaac Marcus' Boktryckeri A.-B., Regeringsg. 75 B, Stockholm.