LITTERATURNOTISER. 209Förslaget till ny lösdrivarlagstiftning.
    I andra häftet av Nordisk Tidsskrift for Strafferet för i år (s. 93—106) har advokaten ERNST NATHORST-BÖÖS J:OR publicerat en artikel om det svenska förslaget till ny lösdrivarlagstiftning. Mot detta riktar förf. främst den anmärkningen, att lösdriveriet i likhet med vad som är fallet i de flesta andra länder bör kriminaliseras, och bedömandet huruvida i det enskilda fallet lösdriveri skall anses föreligga överlåtas åt domstol. Förf. bestrider riktigheten av betänkandets förklaring, att en domstol icke skulle ha samma möjlighet att åstadkomma en rationell och individualiserad behandling av lösdrivaren som kommunala eller administrativa myndigheter. Våra domstolar äro ju dock vana att tillämpa institutet villkorlig dom, bestämmelserna beträffande ungdomsbrottslingar m. m. Då frågan gäller huruvida ett långvarigt frihetsberövande — på obestämd tid — skall drabba en svensk medborgare, erbjuda domstolarna betydande fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt. Överlämnas dessa ärenden åt administrativa myndigheter utan att några regler angående bevisning existera, är vägen öppen för administrativt godtycke.

 

    Lösdrivaren och samhället. Inlägg i en aktuell samhällsfråga av Ragnar von Koch, Anna-Clara Romanus-Alfvén, Karin Fjällbäck Holmgren, Alma Petri, Natanael Beskow, Eric Wijkmark, G. H. von Koch. Sthm 1927. Norstedt. 87 s. Kr. 2.00.

 

    Denna lilla lärorika broschyr inledes med en redogörelse för 1926 års förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga av förslagets upphovsman, revisionssekreteraren R. v. Koch, som jämväl bidragit med en särskild artikel om lösdrivarlagstiftningen och de prostituerade. Kravet på lösdriveriets kriminalisering och lösdrivarmålens behandling vid allmän domstol avvisas allenast med den förklaring, att en sådan anordning icke kan vara möjlig att genomföra förrän i samband med en strafflags- och straffprocessreform (?), och att rättssäkerheten även kan tillgodoses medelst en genomgripande reform av proceduren hos länsstyrelserna.
    Dr Romanus-Alfvéns inlägg har till rubrik: En kvinnlig läkares syn på lösdrivarfrågan, byråchefen Wijkmarks: De manliga lösdrivarna, Några erfarenheter och synpunkter rörande deras behandling, och kanslirådet G. H. von Kochs: Hjälp före tvång, Erfarenheter från lösdrivares behandling i Belgien.Övriga bidrag äro hämtade ur andra publikationer eller ur avgivna utlåtanden över förslaget.

 

    Schwedisches Familienrecht. I. Das schwedische Eherecht. 1925. II. Eherecht im internationalen Verkehr. Rechtliche Stellung der Kinder. Adoption. Vormundschaft. Mit Anhang: Staatsangehörigkeit. 1927. Herausgegeben von G. NYRÉN. Berlin. Carl Heymanns Verlag. 84 + 175 s.
    Såsom tidigare omnämnts i Sv. J. T. (1926 s. 68), utkom år 1925 en översättning till tyska av den nya giftermålsbalken, vilken verkställts av vice konsuln vid beskickningen i Berlin G. Nyrén. Med det nu utkomna häftet, innehållande bl. a. översättning av den internationella äktenskapslagen, barnlagarna, adoptionslagen och lagen om förmynderskap, har utgivaren fullbordat sin plan att göra samtliga våra familjerättsliga lagar tillgängliga i tysk översättning. Säkerligen kommer arbetet att bliva till stor nytta icke minst för alla svenskar

210 LITTERATURNOTISER.i Tyskland, vilka ju vid familjerättsliga tvister i många fall hava att åberopa svensk lags innehåll. Till andra häftet har fogats en översättning av 1924 års medborgarskapslag.

A. E. R.