Kungl. Göta Hovrätts Kalender år 1927. Utg. av Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt. Jönköping 1927. 46 s. Kr. 1.50.
    Uppgifterna avse tiden intill d. 1 jan. 1927. Äldst bland de i kalendern upptagna är häradshövdingen frih. L. R. Beck-Friis (f. 23/8 57), som också innehaft sin domsaga längre tid (29 år) än någon annan av Sveriges nu i tjänstvarande häradshövdingar. Yngst är e. not. Bertil Koch (f. 16/6 05). Största antalet biträden har Askimsdom sagan (= 1 bitr. domare, 1 fastighetsregisterarbetare och 12 not., av vilka dock, enligt vad red. har sig bekant, två för tillfället tjänstgöra i hovrätt), lägsta Södra Möre (fortfarande = 0). Utom kvinnliga kontorsbiträden i hovrätten, vilka kalendern liksom sina föregångare redovisar, upptar den två kvinnor, båda tjänstgörande i Askimsdomsagan (Birgit Spångberg, Astrid Maria Holmquist). Intressant är att se hur skyldskapen inverkar på rekryteringen i domsagorna: häradshövdingens son finnes bland biträdena i Östra Värend och i Vätle, Ale och Kulling, hans brorson i Sunnerbo, hans kusinson i Sunnerviken och i Nordal, Sundal och Valbo. — Noggranna meritförteckningar meddelas för alla dem som ännu kunna tänkas uppträda som konkurrenter om ordinarie befattningar. Födelsedag uppges icke för häradshövdingarna Bergfeldt och v. Sydow, men eljes för samtliga, även damerna.
    I motsats till notisen i Sv. J. T. 1927 s. 78 om kalenderns närmaste äldre årgång innehåller denna nya notis icke några oriktigheter; och de två som insmugit sig i den äldre notisen kunna av den uppmärksamme läsaren rättas med ledning av denna nya.

 

    Förhandlingarna vid Sveriges Advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1926 hava nu utkommit från trycket (se ang. mötet Sv. J. T.1926 s. 394). Publikationen sönderfaller i tre pagineringsserier. S. 1—8 omfatta protokollets 9 första §§ och början av § 10. Andra pagineringen s. 1—102 utgör den broschyr av utrikesminister Eliel Löfgren om "de nordiska förliknings- och skiljedomsavtalen i deras ställning till det internationella rättssystemet", som anmälts här ovan av prof. Ö. Undén, jämte tre bilagor. Tredje pagineringen s. 1—30 innehåller slutet av § 10 ävensom § 11, vilken återgiver inledningsföredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg rörande en inom justitiedepartementet utarbetad utredning angående införande i hovrätterna av muntlig procedur i vissa brottmål (s. 1—13) jämte diskussion (s. 13—30). En bokälskare skulle hava föredragit protokollet paginerat i en följd med Löfgrens broschyr som bilaga. Advokatsamfundets värdefulla förhandlingar skulle vinna i användbarhet, om de försåges med en kort innehållsförteckning.