KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1922—1926.1

 

A. CIVILRÄTT.

 

    Utkast till lag om visst tryggande av byggnadsborgenärers fordringar m. m. Tullberg. 51 s. Ju. 1922: 26.
    K. Socialstyrelsens utlåtande med förslag till lag angående hyresregleringens avveckling m. m. Sthm. Norstedt. 42 s. Ju. 1922: 56.
    Förberedande utredning av vissa principer för reformering av hyresrätten. Av V. LUNDSTEDT. Sthm. Beckman. 140 s. Ju. 1923: 76.
    Förslag till lag om dödande av förkommen handling m. m. Sthm. Norstedt. 32 s. Ju. 1925:25.
    Förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar. Sthm. Norstedt. 21 s. Ju. 1925: 26.
    Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 2. Förslag till lag om arv m. m. Sthm. Norstedt. 504 s. Ju. 1925: 43.
    Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom. Sthm. Norstedt. 346 s. Ju. 1926: 8.

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

1. FASTIGHETS-, JAKT-, GRUV-, VATTEN- OCH EXPROPRIATIONSRÄTT M. M.

    Betänkande och förslag till förändrade grunder för förvaltningen av kronans jordbruksdomäner samt till nya reglementariska bestämmelser för samma förvaltning. Sthm. Hæggström. 106 s. Jo. 1922.
    Betänkande med förslag angående arrendators rätt till ersättning för elektrisk anläggning. Sthm. Tullberg. iv, 29 s. Ju. 1922: 19.
    Kolonisationskommitténs betänkande 1922. Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna jämte förslag dels till utsträckt tillämpande av intensivt skogsbruk å de norrländska kronoparkerna dels till kraftigare befrämjande av egnahemsbildning å enskild jord i Norrland. Sthm. Centraltr. (2), xvij, 433, 133, 112 s. 1 kart. Jo. 1922: 22.
    Bilaga. 278 s. 11 kart. Jo. 1922: 32.
    1921 års fastighetskreditsakkunniga. Betänkande 1. Utredning och förslag angående höjning av maximigränsen för den primära jordbruksfastighetskrediten. Sthm. Marcus. 26 s. Jo. 1922: 35.
    Jordkommissionens betänkande. 1. Förslag till lag med bestämmelser ang. rätt att förvärva och besitta fast egendom. Sthm. Thule. 425 s. 4 kart. 1922. — 4. Om bildande av nya jordbruk m. m. Sthm. Marcus. 358 s. 1922: 47. — 5. Redogörelse för resultatet av vissa av jordkommissionen företagna enquêter i jordfrågan. Sthm. Marcus. vij, 239 s. Ju. 1922: 48. — 6 Om sociala arrendebestämmelser, avlösning av arrendejordbruk, förekommande

 

1 Sv. J. T., som i årg. 1916—1921 meddelade kronologiska förteckningar över nyutkomna betänkanden m. m., upphörde härmed när de officiella förteckningarna fr. o. m. år 1922 tillkommo i samband med att kommittébetänkandena inordnades i serien "Statens offentliga utredningar". I det följande lämnas nu i stället en systematisk översikt över de betänkanden av juridiskt intresse, som utkommit under femårsperioden 1922—1926. De kursiverade förkortningarna efter varje titel utmärka departement, varunder betänkandet hör (E = ecklesiastikdep., Fi = finansdep., H = handelsdep., Jo = jordbruksdep., Ju = justitiedep., K = kommunikationsdep., So = socialdep., U = utrikesdep). De därpå följande siffrorna angiva årtal och nr för betänkandet i "Statens offentliga utredningar".

212 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1922—1926.av vanhävd, upphävande av fideikommiss i fast egendom, anskaffande av tomtmark till bostäder m. m. Sthm. Marcus. 505 s. Ju. 1923: 40.
    Vägkommissionens betänkanden. 4. Förslag till lag om enskilda vägar m. m. Sthm. Marcus. 147 s. K. 1923: 13.
    Inventering av odlingsjord längs Inlandsbanan från Ströms södra sockengräns till Storuman. Sthm. Tullberg. 30 s. 2 kart. 1923: 25.
    Sammandrag av yttranden över stadsplanelagskommitténs betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar som därmed hava samband samt bostadskommissionens betänkande med förslag till byggnadsstadga. Sthm. Palmquist. 357 s. Ju. 1923: 46.
    Anvisningar rörande vissa åtgärder för möjliggörande av ökad spannmålsbelåning från jordbrukarnas sida. Sthm. Norstedt. 43 s. Jo. 1923: 48.
    Betänkande med förslag till gruvlag. Sthm. Norstedt. 400 s. Ju. 1924: 16.
    Fastighetsregisterkommissionens meddelanden. 13. Sammandrag av inkomna yttranden över fastighetsregisterkommissionens förslag den 25 augusti 1923 angående tillsynen å fastighetsregistreringen m. m. Sthm. Palmquist. 79 s, Ju. 1924: 21.
    Till frågan om ny jorddelningslagstiftning. Sthm. Palmquist. 368 s. Ju.1924: 40.
    Domänstyrelsens utlåtande den 28 maj 1924 med förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna. Sthm. Tullberg. 76 s. Jo. 1924: 43.
    Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster. Del 1. 389 s. Del 2. 232 s. Sthm. Marcus. Jo. 1925: 19—20.

 

2. HANDELS-, BANK-, SJÖ- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT, LITTERÄRÄGANDERÄTT M. M.

    Patentlagstiftningskommitténs betänkande. 7. Förslag till lag om rätt till tidnings eller tidskrifts titel m. m. Sthm. Marcus. 54 s. H. 1922: 9.
    Normalreglementen för rikets sparbanker. Sthm. Heggström. 16 s. Fi. 1923: 75.
    Förslag till lag om försäkringsavtal m. m. Sthm. Norstedt. 388 s. Ju. 1925: 21.

 

C. STRAFFRÄTT OCH FÅNGVÅRD.

    Förmögenhetsbrotten. Andra delen. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 4. Av J. C. W. THYRÉN. Lund. Berling. vj. 217 s. Ju. 1922.
    Betänkande och förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare. Lund. Berling. 115 s. Ju. 1922.
    Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m. Sthm. Beckman. iv. 232 s. Ju. 1922: 46.
    Förslag till strafflag, allmänna delen, samt förslag till lag angående villkorlig frigivning jämte motiv. Sthm. Marcus. xiij. 534 s. Ju. 1923: 9.
    Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare jämte förslag till internering av farliga återfallsförbrytare. Lund. Berling. 116 s. Ju. 1923: 36.
    Allmänfarliga brott. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 5. Av J. C. W. THYRÉN. Lund. Berling. vj. 234 s. Ju. 1923: 59.
    1922 års krigslagstiftningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 m. m. Sthm. Norstedt. 208 s. Ju. 1923: 78.
    Förfalskningsbrotten. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 6. Av J. C. W. THYRÉN. Lund. Berling. vj. 249 s. Ju. 1925: 22.
    Betänkande och förslag rörande ändring i strafflagens bestämmelser om preskription av straff. Lund. Berling. 57 s. Ju. 1925: 28.
    Betänkande med förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga m. fl. författningar. Sthm. Norstedt. x. 184 s. S. 1926: 9.
    Betänkande med förslag till lag angående åtgärder mot dryckenskap och fylleri. Sthm. Idun. iv. 155 s. Ju. 1926: 17.

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1922—1926. 213D. PROCESSRÄTT OCH DOMSTOLSVÄSEN.

    Lekmannaelementets användande och ställning inom civilprocessen i skilda länder. Av G. FAHLCRANTZ. Sthm. Norstedt. vij. 583 s. Ju. 1922.
    Betänkande och förslag avgivna av den av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1920 tillsatta kommitté för verkställande av utredningar huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas. Sthm. Marcus. vij. 224 s. Ju. 1922: 34.
    Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen. Av N. HERLITZ. Sthm. Norstedt. 164 s. Ju. 1923: 6.
    Underdånigt betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare i domsagorna m. m. Sthm. Beckman. 85 s. Ju. 1923: 27.
    Utkast till ändrad lydelse av 1—12, 19, 21—24, 26, 28—35, 40 samt 48 och 49 §§ i kungl. stadgan den 22 juni 1920 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning. Sthm. Marcus. 39 s. Ju. 1925: 14.
    Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Sthm. Norstedt. Första delen. Domstolsförfattningen (2) xv. 239 s. Ju. Andra delen. Rättegången i brottmål. 312 s. Ju. Tredje delen. Rättegången i tvistemål. 246 s. Ju. 1926: 31—33.
    Betänkande angående ändringar i hovrätternas organisation, arbetssätt och löneförhållanden m. m. Sthm. Marcus. 203 s. Ju. 1926: 20.
    P. M. angående tätare tingssammanträden i häradsrätterna. Sthm. Norstedt. 28 s. Ju. 1926: 6.
    Betänkande angående de icke rättsbildade domsagobiträdenas avlöningsförhållanden och anställningsvillkor. Sthm. Norstedt. 32 s. Ju. 1926: 2.

 

E. STATSRÄTT.

    Några iakttagelser från 1921 års riksdagsmannaval. Av E. v. HEIDENSTAM. Sthm. Norstedt. 20 s. Ju. 1922: 1.
    Folkomröstningskommitténs utredningar angående referendum i främmande länder. 3. Folkomröstningsinstitutet i den schweiziska demokratien, dess förutsättningar, former och funktioner. Av A. BRUSEWITZ. Sthm. Tullberg. 381 s. Ju. 1923: 10. 4. Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas förenta stater. Av H. TINGSTEN. Sthm. Tullberg. iv. 399 s. Ju. 1923: 8. 5. Folkomröstningsinstitutet utanför Schweiz och Förenta staterna. Sthm. Tullberg. 71 s. Ju.1923: 20.
    Betänkande ang. decisiv folkomröstning, avgivet av folkomröstningskommittén. Sthm. Tullberg. 40 s. Ju. 1923: 19.
    Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. 3. Kvinnas behörighet att innehava prästerlig och annan kyrklig tjänst. Sthm. Marcus. 51 s. Ju. 1923: 22.

 

F. FÖRVALTNINGSRÄTT.1

1. ALLMÄN STATS- OCH KOMMUNALFÖRVALTNING.

    Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande 3. Ersättning åt innehavare av kommunala förtroendeuppdrag. Sthm. Norstedt. 162 s. — Bilaga till kommunalförfattningssakkunnigas betänkande 3. Statistisk redogörelse för utgående ersättningar åt innehavare av förtroendeuppdrag inom primärkommunerna. Sthm. Norstedt. ij. 80 s. S. 1922.
    Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. 1. Historik, memorial ang. minnesvårdens nuvarande ståndpunkt, utländsk lagstiftning samt bilagor. viij. 483 s. 3 kart.
    2. Förslag och motiv. xxiij. 197 s. Sthm. Centraltr. E. 1922: 11 och 12. Statistiksakkunnigas betänkande. Utredning och förslag till åtgärder förminskning av kostnaderna för den officiella statistiken samt åstadkommande

 

1 Betänkanden fallande under försvars- och undervisningsväsen hava icke medtagits, ej heller rent tekniska utredningar på andra områden.

214 KOMMITTÉBETÄN KANDEN 1922—1926.av en permanent kontroll över det statistiska arbetet m. m. Sthm. Beckman. x, 367 s. 1922: 15. — Bilaga till statistiksakkunnigas betänkande. Redogörelse för huvuddragen av den officiella statistikens utveckling och nuvarande organisation i Sverige jämte kort översikt av dess organisation i vissa främmande länder samt i internationellt hänseende. Av S. WICKSELL. Sthm. Beckman. 118 s. Fi. 1922:50.
    Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet. Lund. Berling. 268 s. E. 1922: 17.
    Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922. Av E. v. HEIDENSTAM. Sthm. Beckman. (4), 51 s. S. 1922: 21.
    Betänkande med förslag angående magistraternas befriande i visst avseende från ansvar för kronouppbörden m. m. Sthm. Norstedt. 57 s. Fi. 1923: 1.
    Betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse samt till bestämmelser om folkskoleärendenas överflyttning från den kyrkliga till den borgerliga kommunen m. m. Sthm. Palmquist. vj. 304 s. E. 1923: 4.
    Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande 4 med förslag till lag om landsting m. m. Sthm. Beckman. 235 s. S. 1923: 18.
    Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922. Av E. v. HEIDENSTAM. Andra upplagan. Med efterskrift. Sthm. Beckman.(4), 61 s. S. 1923: 39.
    1921 års pensionskommittés betänkande. 3. Betänkande med förslag till civil tjänstepensionslag. Sthm. Marcus. 135 s. Fi. 1924: 56.
    1921 års pensionskommittés betänkande. 5. Betänkande med nytt förslag till civil tjänstepensionslag, innefattande jämväl förslag rörande pensionering av vissa icke-ordinarie befattningshavare vid allmänna civilförvaltningen m. m. Sthm. Marcus. 135 s. Fi. 1925: 41.

 

2. POLITI, SUNDHETS- OCH FATTIGVÄSEN.

    Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter och ordnandet av brandväsendet inom riket. 7. Betänkande med förslag till Kungl. Maj:ts nådiga stadga angående skydd för människor vid brandfara inom industriella arbetslokaler. Sthm. Beckman. 15 s. K. 1922: 28.
    Betänkande med förslag till allmän sjukhusstadga m. m. Sthm. Norstedt. 302 s. S. 1922: 43.
    Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket. Av S. LINNÉRSthm. Beckman. ix. 416 s. S. 1922: 49.
    Utlåtande över förslag till omorganisation av polisväsendet i riket. Sthm. Beckman. 20 s. S. 1922: 58.
    Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar. Del 5 av fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. Sthm. Palmquist. xj. 423 s. S. 1923: 2.
    Betänkande med förslag till lag om vård av sinnessjuka m. fl. författningar. Sthm. Beckman. xvj. 587 s. S. 1923: 74.
    Handledning vid utarbetandet av brandordningar för landskommuner. Sthm. Marcus. 16 s. K. 1924: 23.
    Betänkande angående statens medverkan för försäkringsverksamhet mot smittsamma husdjurssjukdomar. Sthm. Norstedt. 56 s. Jo. 1925: 40.

 

3. SOCIALLAGSTIFTNING.

    Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken. Sthm. Norstedt. (2), 186, 109 s. S. 1922: 33.
    Socialförsäkringskommittén 3. Betänkande och förslag angående offentlig arbetsförmedling och statsbidrag till arbetslöshetskassor. Sthm. Norstedt. 114 s. S. 1922: 59.
    Den industriella demokratiens problem. 1. Betänkande jämte förslag till lag om driftsnämnder. 240 s. 2. Den industriella demokratien i utlandet. 267 s. Sthm. Tullberg. S. 1923: 29 och 30.

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1922 —1926. 215    Skeppstjänstkommitterades betänkande. 3. Förslag till lag om särskild pensionsförsäkring av sjöfolk. Sthm. Marcus. 123 s. 1 tab.-bil. H. 1924: 20.
    Utredning med förslag till lag om lärlingsväsendet i vissa yrken. Sthm. Norstedt. 104 s. E. 1924: 41.
    Betänkande med förslag till lag om modershjälp. Av R. v. KOCH och G. ALMÉNSthm. Tullberg. 30 s. S. 1924: 57.
    Betänkande med utredning och förslag angående socialförsäkringens organisation. Sthm. Norstedt. viij. 355 s. Fi. 1925: 8.
    Betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd. Sthm. Norstedt. (2), 118 s. S. 1925: 34.
    Statistiska undersökningar angående åttatimmarslagens och bagerilagens verkningar. Bihang 1 till socialstyrelsens den 2 nov. 1925 avgivna betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd. Sthm. Norstedt, 267 s. S. 1925: 45.
    Utredning rörande lagstiftningen om arbetstidens begränsning i vissa främmande länder av JOHN NORDIN jämte uppgifter angående arbetstiden i vissa länder, som sakna allmän lagstiftning rörande arbetstidens begränsning, sammanställda inom socialstyrelsen. Bihang 2 till socialstyrelsens den 2 nov. 1925 avgivna betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd. Sthm. Norstedt. (4), 211 s. S. 1926: 1.
    Betänkande angående omorganisation av det statsunderstödda sjukkasseväsendet m. m. Sthm. Norstedt 219 s. S. 1926: 36.

 

4. NÄRINGSRÄTT.

    Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. (tr. 1921). Sthm. Almqvist & Wiksell. xij. 295 s. Bih. I, 52 s. II, 101 s. S. 1922.
    Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd. 2. Ändringar i jaktlagen, fridlysningsbestämmelser m. m. Sthm. Marcus. 317 s. Jo. 1922: 16.
    Mellanhandssakkunniges betänkande angående olägenheterna vid mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln. Sthm. Eklund. 295 s. Jo. 1922: 20.
    Förslag till författningar angående handel med import av utsädesfrö ävensom till omorganisation av frökontrollverksamheten m. m. Sthm. Beckman. iv. 131 s. Jo. 1922: 25.
    Förslag angående lapparnas renskötsel m. m. Sthm. Beckman. 136 s. S. 1923: 51.
    Förslag rörande tillgodogörande av kronans fiskevatten. Sthm. Marcus. 112 s. Jo. 1923: 58.

 

5. KOMMUNIKATIONSVÄSEN.

    Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadgar om trafiken å vägar och gator. Sthm. V. Pettersson. viij. 254 s. 4 bil. K. 1922: 39.
    Betänkande angående regelbunden automobiltrafik samt angående maskinell vägtrafik i de nordliga länen. Sthm. Tullberg. 191 s. K. 1923: 54.
    Utredning och förslag angående de enskilda järnvägarnas bokföring. Sthm. Norstedt. (4), 150 s. K. 1923: 61.
    V. P. M. med utkast till lag om gruppbolag för enskilda järnvägar. Sthm. Beckman. 49 s. 1 karta. K. 1923: 64.
    Anvisningar rörande vägväsendet och automobiltrafiken. Sthm. Blom. 24 s. K. 1924: 19.
    Utredning och förslag angående ordnandet av väghållningsdistriktens räkenskaper. Sthm. Norstedt. 43 s. K. 1924: 60.

 

6. FINANSVÄSEN.

    Städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten. Av T. NOTHIN. Sthm. Marcus. 246 s. Fi. 1922.
    Betänkande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m. Sthm. Hæggström. 96 s. Fi. 1922.

216 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1922 — 1926.    Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling. Av ÅKE HOLMBÄCKSthm. Almqvist & Wiksell. 95 s. S. 1922: 10.
    Underdånigt utlåtande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m. Sthm. Marcus. 143 s. Fi. 1922: 37.
    Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående tillverkning av brännvin m. m. Sthm. Blom. 67 s. Fi. 1923: 28.
    Förslag till tullstadga jämte motivering. Sthm. Norstedt. (2), 134 s. Fi.1923: 43.
    Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt. 1. Förslag till förordning jämte motivering, 172 s. 2. Särskilda utredningar. 87, 48 s. Sthm. Tullberg. Fi. 1923: 69 och 70.
    1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen. Del 1. Lagförslag, allmän motivering, speciell motivering,xvj. 489 s. Del 2. Reservationer, bilagor, tabeller, sakregister. 369 s. Sthm.Tullberg. Fi. 1924: 53 och 54.
    Fattigvården bland lapparna. Avd. 1. vj. 120 s. Avd. 2. Lapparnas beskattning. 32 s. Sthm. Norstedt. S. 1924: 59.
    Förslag till förordning angående statlig inkomst- och förmögenhetsskatt jämte motiv. Sthm. Norstedt. 40 s. Fi. 1925: 10.
    1923 års taxeringssakkunnigas betänkande angående omorganisation av taxeringsväsendet. Sthm. Marcus. vij. 275 s. Fi. 1925: 27.
    Om vägbeskattningens ordnande. En undersökning i anledning av 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen. Sthm. Marcus. 68 s. Fi. 1925: 31.
    Utredning angående den kommunala skatteutjämningen. Av C. W. U. KUYLENSTIERNA. Sthm. Marcus 159 s. Fi. 1925: 35.
    Betänkande angående beskattning av inländska juridiska personers inkomst och förmögenhet. Sthm. Marcus. 136 s. Fi. 1926: 18.

 

G. KYRKORÄTT.

    Betänkande och förslag angående det ecklesiastika arrendeväsendet. Sthm. Beckman. xij. 239 s. E. 1923: 12.
    Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 25 maj 1894 angående jordfästning m. m. Sthm. Norstedt. 56 s. Ju. 1923: 23.
    Kyrkofondskommittén. Betänkande och förslag angående förvaltningen av kyrkofonden och övriga till prästerskapets avlöning anslagna medel. Sthm. Marcus. 285 s. E. 1923: 71.
    Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 5. Värmlands län. Av H. SKOGLUND. Sthm. Beckman. xlvij. 692 s. E. 1922: 27.
    Betänkande med förslag till förändrad kyrklig indelning och organisation inom de till Kristianstads och Malmöhus län hörande delarna av Lunds stift. Sthm. Hæggström. 392 s. E. 1922: 5.

 

H. INTERNATIONELL RÄTT.

    Betänkande rörande det s. k. Genéveprotokollet angående avgörande på fredlig väg av internationella tvister. Sthm. Norstedt. 148 s. U. 1925: 17.1

S. M.