Tingslagsregleringar och tätare tingssammanträden. I Sv. J. T. 1926 (se sid. 273 o. f.) redogjordes för K. M:ts d. 15 okt. 1926 meddelade beslut beträffande det stora flertalet (de av ett eller två tingslag bestående) domsagor i riket, där den inom justitiedepartementet utarbetade promemorian ang. tätare tingssammanträden i häradsrätterna (se Sv. J. T. 1926 s. 235) ifrågasatt åstadkommande av ytterligare rättegångstillfällen antingen i förening med tingslagssammanslagning eller ock oberoende därav.
    Sedan utredningen i ärendet numera fullständigats beträffande flertalet av återstående domsagor, bland dem de i tidigare redogörelse om nämnda Sydöstra Hälsinglands och Västra Hälsinglands domsagor, har K. M:t under senare tid förehaft ifrågavarande spörsmål beträffande ytterligare ett antal domsagor, nämligen, förutom de nyssnämnda, jämväl de av tre eller fyra tingslag bestående Inlands, Älvdals och Nyeds, Härjedalens, Piteå, Luleå, Gällivare och Torneå domsagor. I fråga om fem av dessa, eller Inlands, Sydöstra Hälsinglands, Härjedalens, Gällivare och Torneå domsagor, hade förslag om tingslagsreglering väckts jämväl av myndighet, nämligen för förstnämnda domsaga av K. B. i Göteborgs och Bohus län samt för de fyra övriga av J. O. Beträffande Älvdals och Nyeds samt Luleå domsagor förelåg förslag allenast om anordnande av ökat antal lagtima ting eller allmänna tingssammanträden.
    K. M:t har därvid förordnat:
    dels i fråga om tingslagsregleringar,
    enligt beslut d. 18 mars 1927 att av Torneå domsagas nuvarande tre tingslag, eller Torneå tingslag, Korpilombolo tingslag och Pajala tingslag, sistnämnda båda tingslag skola fr. o. m. d. 1 jan. 1928 vara förenade till ett tingslag, be-

238 NOTISER.nämnt Pajala och Korpilombolo tingslag, med tingsställen tills vidare i Pajalakyrkoby och Korpilombolo kyrkoby;
    enligt beslut d. 1 april 1927 att av Piteå domsagas nuvarande fyra tingslag, eller Piteå tingslag, Älvsby tingslag, Arvidsjaurs sockens tingslag och Arjeplogslappmarks tingslag, förstnämnda båda tingslag skola fr. o. m. d. 1 jan. 1928 vara förenade till ett tingslag, benämt Piteå och Älvsby tingslag, med tingsställen tills vidare i Öjebyn och Älvsby kyrkoby;
    enligt beslut d. 14 april 1927 att Västra Hälsinglands domsagas nuvarande två tingslag, eller Ljusdals tingslag samt Arbrå och Järvsö tingslag, skola fr. o. m. d. 1 januari 1928 förenas till ett tingslag med tingsställe i Ljusdals köping; samt
    enligt beslut d. 22 april 1927, med ändring av K. M:ts beslut d. 1 febr. 1924 ang. viss tingslagsindelning i Inlands domsaga, att nämnda domsaga skall fr. o. m. d. 1 jan. 1928 vara indelad i två tingslag sålunda, att Inlands Södre härad, däri inbegripet jämväl Kungälvs stad, jämte Västerlanda socken av Inlands Torpe härad bilda ett tingslag, benämnt Inlands södra tingslag, med tingsställe i eller invid Kungälv, samt Inlands Nordre och Inlands Fräkne härader jämte Hjärtums socken av Inlands Torpe härad bilda ett tingslag, benämnt Inlands norra tingslag, med tingsställen tillsvidare i Smedseröd och Grohed,
    dels ock, i fråga om allmänna tingssammanträden eller lagtima ting, att fr. o. m. d. 1 jan. 1928 årligen skola hållas
    enligt beslut d. 18 mars 1927 i Sydöstra Hälsinglands domsaga med bibehållande av gällande tingsordning i Enångers tingslag, tio allmänna tingssammanträden i Ala tingslag (Typ B 3),
    enligt beslut s. d. i Torneå domsaga tio allmänna tingssammanträden i Torneå tingslag och fem allmänna tingssammanträden i Pajala och Korpilombolotingslag (Typ B 3), varav sista allmänna sammanträdet under vårtinget och hösttinget å tingsstället i Korpilombolo kyrkoby,
    enligt beslut d. 24 mars 1927 (se Sv. förf.saml. nr 58) i Gällivare domsaga fem allmänna tingssammanträden enligt tredje sammanträdesturen i vartdera av Gällivare lappmarks tingslag och Jukkasjärvi lappmarks tingslag, varav i det senare tingslaget första allmänna sammanträdet under vårtinget å tingsstället i Vittangi, samt två lagtima ting, ett vinterting och ett höstting, i Karesuando lappmarks tingslag (Typ C),
    enligt beslut d. 1 april 1927 i Älvdals och Nyeds domsaga fem allmänna tingssammanträden i vartdera av Älvdals härads nedre tingslag och Nyedshärads tingslag samt tre lagtima ting i Älvdals härads övre tingslag (Typ C), enligt beslut s. d. i Härjedalens domsaga fem allmänna sammanträden i Svegs tingslag samt tre lagtima ting i vartdera av Hede tingslag och Bergstingslag (Typ C),
    enligt beslut s. d. (se Sv. förf.saml. nr 72) i Piteå domsaga tio allmänna tingssammanträden enligt första sammanträdesturen i Piteå och Älvsby tingslag, varav andra och femte allmänna sammanträdena under vårtinget samt andra allmänna sammanträdet under hösttinget å tingsstället i Älvsby kyrkoby, tre lagtima ting i Arvidsjaurs sockens tingslag och två lagtima ting, ett vinter- och ett höstting, i Arjeplogs lappmarks tingslag (Typ C),
    enligt beslut s. d. i Luleå domsaga tio allmänna tingssammanträden i Över-

NOTISER. 239luleå tingslag, fyra allmänna tingssammanträden i Nederluleå tingslag samt tre lagtima ting i Jokkmokks lappmarks tingslag (Typ C), samt
    enligt beslut d. 14 april 1927 (se Sv. förf.saml. nr 99) i Västra Hälsinglands domsaga tjugo allmänna tingssammanträden i den nyreglerade domsagan (Typ A 2);
    och har K. M:t tillika i fråga om Sydöstra Hälsinglands, Torneå, Älvdals och Nyeds, Härjedalens och Luleå domsagor anbefallt Svea hovrätt att efter vederbörandes hörande inkomma med förslag å de dagar, varå de allmänna sammanträdena skola taga sin början.
    Av den lämnade redogörelsen framgår, att K. M:t lämnat förslagen om tingslagsreglering i Sydöstra  Hälsinglands, Härjedalens och Gällivare domsagor utan bifall, liksom ock att för den nyreglerade Inlands domsaga det normala ani talet allmänna tingssammanträden i en av två tingslag bestående domsaga eller fem i vartdera tingslaget, ansetts tillräkligt. Ang. sammanträdestur i sistnämnda domsaga kommer K. M:t att framdeles meddela beslut.
    Beträffande sammanträden med tremansnämnd i samtliga omförmälda domsagor, med undantag av Älvdals och Nyeds domsaga, där dylika sammanträden ansetts obehövliga, fr. o. m. d. 1 jan. 1928 kommer K. M:t att framdeles i ett sammanhang meddela beslut.
    På K. M:ts prövning beroende äro fortfarande väckta frågor om tingslagsreglering i Södertörns, Ovan-Siljans samt Vätle, Ale och Kullings häradsdomsagor.

C. G. B.